Dołącz do czytelników
Brak wyników

Trudne interpretacje Pzp

30 sierpnia 2018

NR 148 (Styczeń 2017)

Podmiot prawa publicznego po nowelizacji Pzp

0 160

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zobowiązuje podmioty wymienione w art. 3 do stosowania jej przepisów przy udzielaniu zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane. Wśród nich znajdują się tzw. podmioty prawa publicznego. 

Określenie zamawiającego – podmiotu prawa publicznego – zawarte w art. 3 ust. 1 pkt 3 Pzp uległo zmianie w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. Z pozoru nowe brzmienie tego przepisu niewiele różni się od poprzedniego. Dodano bowiem „jedynie”, a może „aż” tiret o treści: o ile osoba prawna nie działa w zwykłych warunkach rynkowych, jej celem nie jest wypracowanie zysku i nie ponosi strat wynikających z prowadzenia działalności. W praktyce jednak ta z pozoru mała zmiana może wywoływać problemy interpretacyjne i w konsekwencji prowadzić do nieprawidłowego ustalenia statusu zamawiającego.

Podmiot prawa publicznego w Pzp

W obowiązującym od dnia 28 lipca 2016 r. art. 3 ust. 1 pkt 3 Pzp wymienia się inne niż określone w art. 3 ust. 1 pkt 1 (tj. inne niż jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych) osoby prawne utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:

  • finansują je w ponad 50% lub
  • posiadają ponad połowę udziałów lub akcji, lub
  • sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
  • mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego

– o ile osoba prawna nie działa w zwykłych warunkach rynkowych, jej celem nie jest wypracowanie zysku i nie ponosi strat wynikających z prowadzenia działalności.

Ważne!

Pojęcie podmiotu prawa publicznego na gruncie Pzp nie ma charakteru normatywnego, Pzp nie posługuje się bowiem takim określeniem. Występuje ono natomiast na gruncie przepisów wspólnotowych, tj. dyrektywy klasycznej 2014/24/UE. Dlatego w analizie polskiej regulacji pomocne są jej postanowienia.

Podmiot prawa publicznego w dyrektywie klasycznej

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 dyrektywy 2014/24/UE podmiot prawa publicznego oznacza: podmiot, który został utworzony w konkretnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego, posiada osobowość prawną oraz jest finansowany w przeważającej części przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne podmioty prawa publicznego; bądź jego zarząd podlega nadzorowi ze strony tych władz lub podmiotów; bądź ponad połowa członków jego organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub przez inne podmioty prawa publicznego.

Warto zwrócić uwagę także na motyw 10 preambuły do dyrektywy 2014/24/UE zawierający pewne objaśnienia definicji podmiotu prawa publicznego jako podmiotu zobowiązanego do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Podkreślono w nim, że celowe jest zachowanie orzecznictwa wypracowanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz wprowadzenie pewnej liczby objaśnień przedstawionych w ramach tego orzecznictwa jako kluczowych dla zrozumienia definicji ujętych w dyrektywie. Jednocześnie wskazano, że nie jest zamiarem prawodawcy unijnego zmiana rozumienia pojęć wypracowanych w ramach wcześniejszego orzecznictwa TSUE. W tym celu wyjaśnia się w przywołanym motywie, że podmiot, który działa w zwykłych warunkach rynkowych, ma na celu wypracowanie zysku i ponosi straty wynikające z prowadzenia działalności, nie powinien być uważany za „podmiot prawa publicznego”, ponieważ potrzeby interesu ogólnego, do zaspokajania których ten podmiot został założony lub zaspokajanie których mu powierzono, można wtedy uważać za posiadające charakter przemysłowy lub handlowy.

Ważne!

Jak można zauważyć, dodane w art. 3 ust. 1 pkt 3 Pzp tiret w brzmieniu: o ile osoba prawna nie działa w zwykłych warunkach rynkowych, jej celem nie jest wypracowanie zysku i nie ponosi strat wynikających z prowadzenia działalności stanowi odzwierciedlenie w szczególności wyjaśnienia zawartego w motywie 10 preambuły do dyrektywy 2014/24/UE.

Powyższe wskazuje, że dla zrozumienia istoty podmiotu prawa publicznego oraz ustalenia, czy dany podmiot spełnia okoliczności z art. 3 ust. 1 pkt 3 Pzp w brzmieniu ustalonym nowelizacją Pzp z dnia 22 czerwca 2016 r., zasadne jest sięgnięcie do dorobku...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy