Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zamówienia na roboty budowlane

28 sierpnia 2018

NR 149 (Luty 2017)

Podwykonawca bez umowy

465

Przepisy ustawy Pzp oraz k.c. dotyczące procedury udzielania zgody przez zamawiającego na zawarcie przez wykonawców umów o podwykonawstwo oraz ewentualnego wystąpienia odpowiedzialności solidarnej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą wydają się przejrzyste. 

W praktyce jednak dochodzi do sytuacji, w której pomimo nieudzielenia przez zamawiającego pozwolenia na podpisanie przez wykonawcę umowy o podwykonawstwo, podwykonawca jest obecny na placu budowy. Zdarza się, że zamawiający nie znają nawet najistotniejszych postanowień umownych łączących obie strony, jednak, mając na względzie sprawną realizację robót, powstrzymują się od usunięcia niezaakceptowanego podwykonawcy z placu budowy. Co więcej, oprócz tolerowania obecności podwykonawcy na placu budowy inwestor pozwala na dokonywanie wpisów w jego dzienniku, odbieranie wykonanych przez niego robót oraz dokonywanie podobnych czynności faktycznych. Rodzi się wtedy pytanie, czy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą w ogóle doszło do skutecznego zawarcia umowy o podwykonawstwo? Jeżeli tak, czy zamawiający będzie zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców w sytuacji, w której wykonawcy nie spełniają tego świadczenia?

Konieczna zgoda zamawiającego

Obowiązki wykonawcy względem zamawiającego związane z koniecznością uzyskania zgody na zawarcie umowy podwykonawczej ujęto w art. 143b Pzp:

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

(…)

3. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

(…)

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

Ważne!

Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą robót wymaga każdorazowej zgody zamawiającego,

w związku z tym wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo (bądź dokonać zmiany w takiej umowie) obowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu oraz inżynierowi projektu tej umowy (a także projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest  obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z projektem umowy (bądź zgodę na zmianę tej umowy). Przedłożony projekt (bądź projekt zmian) musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi, w szczególności zaś z ustawą Pzp. 

Wynagrodzenie podwykonawcy

Artykuł 143c Pzp zawiera przesłanki zaistnienia odpowiedzialności solidarnej zamawiającego i wykonawcy:

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

 

Ważne!

Zgodnie z powyższymi regulacjami zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz podwykonawcy płatności za wykonane roboty budowlane tylko w sytuacji, w której zamawiający zaakceptował umowę o podwykonawstwo.

Solidarna odpowiedzialność

Podobnie zgodnie z art. 647¹ § 2 k.c. do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Zgodnie z art. 647¹ § 5 k.c. zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

Ponadto w świetle art. 647¹ § 4 k.c. umowy, o których mowa w § 2 i 3 (umowy o roboty budowlane z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą), powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Ważne!

Zgoda inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o podwykonawstwo ma znaczenie jedynie dla powstania odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy, a jej brak nie rzutuje ani na ważność, ani na skuteczność umowy zawartej pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą.

Bez wiedzy lub za zgodą

W sytuacji, w której wykonawca powierzy roboty budowlane podwykonawcy bez wiedzy i zgody inwestora, wykonawca poniesie odpowiedzialność za zachowania podwykonawcy jak za swoje własne (art. 474 k.c.), a inwestor nie będzie zobowiązany, na zasadzie solidarnej odpowiedzialności, do zapłaty podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, a także dzieła (art. 647¹ § 5 k.c.). Dłużnik bowiem odpowiedzialny jest za działania własne lub zaniechanie działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywał, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza.

Jeżeli jednak inwestor wyrazi wykonawcy zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą (w umowie z wykonawcą, w formie odrębnej zgody albo w sposób dorozumiany), będzie zobowiązany – na zasadzie solidarnej odpowiedzialności – do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez niego roboty budowlane (art. 647¹ § 5 k.c.).

Ważne!

Do odpowiedzialności solidarnej dojdzie tylko i wyłącznie wtedy, jeśli istniała zgoda inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o podwykonawstwo. Brak tej zgody nie oznacza jednak, iż nie doszło do skutecznego zawarcia umowy pomiędzy stronami (wykonawcą a podwykonawcą).

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy