Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg

4 marca 2021

NR 190 (Marzec 2021)

Podział w ramach grupy kapitałowej

0 139

Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, składając oferty – jeden w 8. częściach, drugi w 7. częściach – uzyskaliby łącznie zamówienie w 15 częściach. Zatem jedna grupa kapitałowa uzyskałaby całość zamówienia, a zastrzeżenie zamawiającego zawarte w SIWZ byłoby fikcją. Doprowadziłoby to do naruszenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

Wsprawie rozpoznanej przez Krajową Izbę Odwoławczą, w wyroku z dnia 20 sierpnia 2020 r., sygn. akt: KIO 1464/20, zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych przesyłu danych z wykorzystaniem łączy – w podziale na 15 części.

POLECAMY

Wykonawca T-Mobile złożył odwołanie od zaniechania wykluczenia wykonawców Polkomtel i Netia. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie, nakazała zamawiającemu unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenie wykonawców Polkomtel i Netia oraz powtórzenie badania ofert.

KIO ustaliła, że zamawiający podzielił zamówienie na 15 części. Na podstawie art. 36aa ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.) określił maksymalną liczbę części, 
na które wykonawca może złożyć ofertę – 15 części. Ponadto w pkt 5.3 SIWZ zamawiający na podstawie art. 36aa ust. 3 ustawy Pzp określił maksymalną liczbę części, w których wykonawcy może zostać udzielone zamówienie – 9 części. Polkomtel z siedzibą w Warszawie złożył ofertę na następujące części: 9, 10, 11, 12, 13, 14. Z kolei wykonawca Netia z siedzibą w Warszawie złożył ofertę na następujące części zamówienia: 2, 6, 7, 8, 15. Wykonawcy łącznie złożyli oferty na 11 części. W ocenie KIO w omawianym postępowaniu mogło dojść do zakłócenia konkurencji.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp zamawiający wyklucza wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W myśl art. 36 aa ust. 1 ustawy Pzp zamawiający może podzielić zamówienie na części, określając przedmiot tych części. W takiej sytuacji zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ, w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania lub ogłoszeniu o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, a także zaproszeniu do składania ofert lub zaproszeniu do negocjacji, czy ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia. Zgodnie z ust. 3 tego przepisu zamawiający może określić w ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ, w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania lub w ogłoszeniu o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, a także w zaproszeniu do składania ofert lub zaproszeniu do negocjacji, maksymalną liczbę części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy.

W ocenie KIO zamawiający postanowieniami SIWZ zastrzegł, że jednemu wykonawcy może zostać udzielone zamówienie maksymalnie na 9 części. Zatem wykonawca T-Mobile Polska, startując w omawianym postępowaniu, mógł złożyć oferty 
na 15 części, jednak w świetle brzmienia pkt 5.3 SIWZ zamawiający mógł udzielić zamówienie maksymalnie w 9 częściach. Inaczej wyglądała sytuacja wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawcy ci hipotetycznie składając oferty odpowiednio w 8 częściach, drugi w 7 częściach, każdy z nich mógł liczyć na uzyskanie zamówienia w tych częściach, zatem wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej mogliby liczyć na uzyskanie zamówienia we wszystkich 15 częściach. W konsekwencji udział tych wykonawców mógł doprowadzić do zakłócenia konkurencji, ponieważ składając oferty łącznie na 11 części, mogli uzyskać zamówienie na 11 części, co w konsekwencji prowadzi do obejścia postanowień SIWZ – o maksymalnej liczbie części, na których wykonawcy może zostać udzielone zamówienie – t.j. w przypadku wykonawcy startującego w tym postępowaniu nienależącego do tej samej grupy kapitałowej – w 9 częściach.

KIO nie zgodziła się z zamawiającym, że przepis art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp należy stosować wyłącznie w ramach poszczególnych części zamówienia, ponieważ każda część jest odrębnym zamówieniem. Możliwe jest ukształtowanie postanowień SIWZ w taki sposób, aby części te były od siebie całkowicie niezależne i nie wpływały w żaden sposób na sytuację wykonawcy w postępowaniu, czy też nie wpływały na etap realizacji zamówienia, jednak w omawianej sprawie zamawiający inaczej ukształtował SIWZ, decydując się na ograniczenie maksymalnej liczby części, jaką może udzielić jednemu wykonawcy.

Postanowienie to niewątpliwie wpływało na sytuację wykonawcy samodzielnie startującego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przeciwieństwie do wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, umożliwiając wykonawcom należącym do tej samej grupy kapitałowej uzyskanie nieuzasadnionej przewagi konkurencyjnej poprzez hipotetyczną możliwość – uzyskania...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy