Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

17 września 2018

NR 166 (Wrzesień 2018)

Przyszłość zamówień publicznych - Perspektywa zmian

0 174

Od lat postulowana jest potrzeba głębokiej reformy polskiego systemu środków ochrony prawnej w zakresie Prawa Zamówień Publicznych. Wskazuje się na konieczność zwiększenia ich efektywności i lepszą ochronę interesów przedsiębiorców.

Powszechny jest aktualnie problem zbyt małej liczby składanych ofert, którego źródła upatruje się m.in. w tym, że wykonawcy nie posiadają skutecznych narzędzi do zwalczania nieprawidłowości i nadużyć po stronie zamawiających. Perspektywa zmian wynikających z Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych, opublikowanej przez Urząd Zamówień Publicznych oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii1, w tym w zakresie środków ochrony prawnej, wydaje się we właściwy sposób ten zakres reformować, choć nie wszystkie propozycje w całości zasługują na aprobatę.

Przyszłość KIO

W sprawie modyfikacji Pzp miałam okazję wyrazić swoje stanowisko na łamach „Monitora Zamówień Publicznych” w listopadzie ubiegłego roku2. Wśród propozycji zmian wymienionych w Koncepcji pojawiły się te elementy, których zasadność wprowadzenia już wówczas sygnalizowałam, a do których w pierwszej kolejności zalicza się problematyka związana z Krajową Izbą Odwoławczą. To KIO powinna bowiem zapewniać stabilność prawa i jego jednolitą wykładnię. 

Ważne!

W Koncepcji słusznie wskazuje się na konieczność ustanowienia regulacji, która określałaby charakter KIO w systemie organów władzy publicznej. Jednak, co właśnie w ubiegłym roku starałam się szczególnie wyartykułować, konieczne jest – m.in. dla zapewnienia pełnej niezawisłości KIO – aby organ ten zyskał samodzielność zarówno budżetową, jak i instytucjonalną, a tego chyba Koncepcja nie przewiduje.

Z uwagi na specyfikę Pzp i rangę rozstrzyganych sporów zasadne jest również wprowadzenie dodatkowych wymogów dla członków KIO, w tym posiadania wyższych kwalifikacji i praktycznego doświadczenia – co przewidziano w Koncepcji wprost, formułując propozycję wprowadzenia: dodatkowych wymogów dla członków Izby, tj. posiadania wyższych kwalifikacji (kompetencji sędziowskich lub uprawnień odpowiednich dla adwokatów lub radców prawnych) oraz praktycznego doświadczenia zawodowego związanego z zamówieniami publicznymi.

Koszty wniesienia odwołania i skargi

Najważniejsze jednak, w mojej ocenie, jest zwiększenie dostępności środków ochrony prawnej dla uczestników postępowania, a to uczynić można przede wszystkim poprzez znaczące obniżenie kosztów ich wnoszenia.
Dla przypomnienia warto wskazać, że przed nowelizacją z 2010 r. w rozporządzeniu regulującym koszty postępowania odwoławczego obowiązywał przepis stanowiący o tym, iż po przeprowadzeniu rozprawy Izba kalkulowała rzeczywiste koszty danego postępowania, a nadwyżka wynikająca z wniesionego wpisu od odwołania była zwracana3. Tym samym koszt rzeczywisty odwołania wahał się w przedziale 4500–5500 zł. Wspomnianą nowelizacją de facto podniesiono wysokość wpisu od odwołania, pomimo braku formalnego zwiększenia tych wartości.
Odnośnie do opłaty od skargi na orzeczenie KIO – obecnie jej wysokość opiewa na kwotę pięciokrotności wpisu wnoszonego od odwołania do KIO. Koncepcja proponuje obniżenie tego mnożnika do trzykrotności. Ale znowu warto przypomnieć, iż przed nowelizacją z 2010 r. kwota ta była stała i wynosiła 3000 zł, co zostało zmienione ustawą o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych4. Dlatego też, co do zasady, pozytywnie należy ocenić propozycję zmniejszenia opłaty do wartości trzykrotności wpisu wnoszonego od odwołania, ale – w mojej ocenie – jest to nadal kwota zbyt wysoka. 
A wiem, co piszę, ponieważ w kancelarii świadczymy pomoc nie tylko wielkim korporacjom, ale w dużej mierze również przedsiębiorcom z sektora MŚP. I bardzo często, pomimo absurdalnych stwierdzeń Izby typu: motywy dyrektywy nie mogą służyć interpretacji przepisów krajowych albo konkurencja jest kołem zamachowym gospodarki, wobec czego Izba nakazuje odtajnienie metodologii (zawierającej bardzo istotny i o dużej wartości gospodarczej know-how innowacyjnego przedsiębiorcy z branży IT), wykonawcy nie decydują się na wniesienie skargi, bo ich po prostu na to nie stać. 

Ważne!

Z całą stanowczością należy stwierdzić, że kwoty 7500, 15 000, 10 000, 20 000 zł – w porównaniu do wartości 4500–5500 zł sprzed 2010 r. oraz pięciokrotność (lub trzykrotność) tej wartości, w porównaniu do 3000 zł sprzed 2010 r. są niezwykle istotną blokadą dla przedsiębiorców z sektora MŚP, skutecz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy