Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

17 września 2018

NR 166 (Wrzesień 2018)

Przyszłość zamówień publicznych - Plan zamówień publicznych

353

Prawidłowe planowanie jest warunkiem koniecznym, choć dalece niewystarczającym, do właściwej realizacji inwestycji, a nawet szerzej – jest elementem koniecznym do skutecznego zarządzania, w tym również w zamówieniach publicznych. 

Dla zamawiających z sektora finansów publicznych jest to ponadto jeden z fundamentów kontroli zarządczej. Należy bowiem mieć na uwadze, że planowanie w zamówieniach publicznych, samo w sobie, jest środkiem wiodącym do celu, jakim jest właściwe inwestowanie – a nie celem. Realizacja planu nie powinna być kolejnym wskaźnikiem (albo KPI – Key Performance Indicators w zakupach komercyjnych), za pomocą którego kolejne instytucje kontrolne rozliczają zamawiających. Korzystniej jest wykonać sensownie 30% planu niż bezsensownie 100%. 

POLECAMY

Sporządzanie planu

Plany w zamówieniach publicznych zawsze powinny mieć charakter wtórny (wykonawczy) w stosunku do innych dokumentów planistycznych, w tym w szczególności planu inwestycji – o ile dany zamawiający taki dokument sporządza. Sporządzenie planu niesie kilka istotnych, pozytywnych skutków. Po pierwsze od strony operacyjnej pozwala zamawiającemu właściwie zaplanować zasoby niezbędne do obsługi poszczególnych postępowań oraz rozłożyć je w danym roku budżetowym. Po drugie daje określony wgląd w kwestię łączenia/dzielenia zamówień, jakże istotną z punktu widzenia przestrzegania Pzp.

Ważne!

Ustawodawca dostrzega jednak w planowaniu zamówień (a przynajmniej taką motywację prezentuje) zupełnie inną wartość, z punktu widzenia zamawiającego drugorzędną. Mianowicie plan zamówień, uregulowany w art. 13a Pzp, ma służyć raczej wykonawcy niż zamawiającemu. Dla zamawiającego wartość planu, który zawiera informacje wskazane w art. 13a ust. 2 Pzp, jest niewielka. 

Planowanie po zmianach Pzp

Koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych podtrzymuje dotychczasowy kierunek użyteczności planu, choć wydaje się oczekiwać od corocznego planu zamówień również wartości dodanej dla strony publicznej, ale niekoniecznie zamawiającego.
Zgodnie z treścią Koncepcji (s. 26): Jako jedna z wad organizacji procesu udzielania zamówień publicznych wymieniane jest wąskie spojrzenie na planowanie zamówień. Powinny więc zostać wprowadzone mechanizmy, które zainicjują strategiczne podejście do udzielania zamówień, co wpisuje się w założenie uczynienia zamówień publicznych narzędziem polityki państwa. 

Ważne!

Proponuje się wprowadzenie dla centralnych organów administracji rządowej obowiązku określenia strategii zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych (drzewo kategorii zakupowych) oraz wskazania zamówień stanowiących realizację polityki państwa (informacja o zamówieniach strategicznych). 

Dla takich zamówień powinny zostać opracowane strategie zakupowe, skorelowane z postanowieniami dokumentów strategicznych – przede wszystkim z polityką zakupową państwa i SOR (Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju). Wskazany obowiązek powinien stanowić ramy dla rocznych planów postępowań, o których mowa w art. 13a obowiązującej ustawy Pzp.
W tak zarysowanej formule plany sporządzane przez poszczególnych zamawiających nie będą stanowiły wytworów wyłącznie ich procesu planistycznego, lecz będą częścią (ostatnim ogniwem) szerokiego procesu planowania w skali całego kraju (podmiotów administracji rządowej).
Plan zamówień byłby w związku z tym opracowywany nie jak dotychczas – samodzielnie przez zamawiających, lecz zgodnie z wytycznymi w uzgodnieniu z zamawiającym centralnym, w znacznie szerszym zakresie, niż to się dzieje obecnie. Ta formuła koordynacji nie dotyczyłaby jednakże zamawiających innych niż należących do administracji rządowej. 

Aktualizacja planu

Poza wskazanym aspektem strategicznym Koncepcja proponuje jedną zmianę w zakresie planu, mianowicie ich kwartalną aktualizację. Aktualizacja ta jednak ma zgoła odmienny cel strategiczny niż wskazany powyżej. Kwartalne uaktualnianie ma służyć wy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy