Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

23 kwietnia 2020

NR 183 (Kwiecień 2020)

Rozwiązania szczególne wynikające z COVID-19

282

Przyjęte rozwiązania w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) oraz ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) bezpośrednio lub pośrednio oddziałują na zakres i sposób stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)1.

Oddziaływanie to nie ogranicza się wyłącznie do zakresu stosowania lub nie stosowania ustawy Pzp, lecz także do sposobu wykonywania umów w sprawach zamówień publicznych już zawartych. Dodatkowo wyżej wymienione akty prawne wymagają stosowania ich z uwzględnieniem wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego2 i stanu epidemii3, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 ze zm.), co pośrednio lub bezpośrednio wpływa na podejmowane przez zamawiającego decyzje w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W niniejszym artykule przybliżone zostały ponadto podstawowe informacje zawarte w komunikacie pt. Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19.

POLECAMY

Szczególne rozwiązania 

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374), zwanej dalej ustawą COVID-19, ustawodawca dopuścił dodatkowe rozwiązania mające nie tylko zapobiegać czy przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, ale także zwalczać COVID-19. 

Zgodnie z art. 1 ww. ustawa określa: 
1) zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, w tym zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej; 
2) zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażenia lub choroby zakaźnej, o których mowa w pkt 1; 
3) uprawnienia i obowiązki świadczeniodawców oraz świadczeniobiorców i innych osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażenia lub choroby zakaźnej, o których mowa w pkt 1; 
4) zasady pokrywania kosztów realizacji zadań, o których mowa w pkt 1–3, w szczególności tryb finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób z podejrzeniem zakażenia lub choroby zakaźnej, o których mowa w pkt 1, w celu zapewnienia tym osobom właściwego dostępu do diagnostyki i leczenia. 

W zakresie nieuregulowanym w ww. ustawie stosuje się ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r., poz. 284 i 322). Ustawę COVID-19 stosuje się do zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej COVID-19. Ilekroć w ustawie jest mowa o „przeciwdziałaniu COVID-19” rozumie się przez to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków ww. choroby. 

Wyłączenie ogólne obowiązku stosowania ustawy Pzp 

Szczególnie istotne znaczenie dla udzielania zamówień publicznych w Polsce ma art. 6 ust. 1 ustawy COVID-19, w myśl którego: 

1. Do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. 

Wskazany wyżej przepis obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2020 roku. W okresie od 3 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. zakres wyłączenia był nieco węższy bowiem zgodnie z wówczas obowiązującą treścią art. 6: Do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.
 

Ważne

Z treści aktualnie obowiązującego art. 6 ust. 1 ustawy COVID-19 wynika, że nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (i tylko tej ustawy):

 • do zamówień (umów odpłatnych),
 • na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19,
 • jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.


Jest to wyłączenie wszystkich uregulowań zawartych w ustawie Pzp i w takim przypadku przygotowanie i prowadzenie postępowania oraz zawarcie umowy i jej wykonywanie odbywa się na podstawie innych przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego z uwzględnieniem innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących, w tym ustawy COVID-19. Oznacza to, że nie mają w takim przypadku zastosowania przepisy m.in. w formie czynności prawnych, np. złożenia oferty, publikacji ogłoszeń o zamówieniu, stosowaniu trybów postępowań czy formie zawierania umów w sprawach zamówień publicznych i możliwego zakresu dokonywania jej zmian. 

Wymieniono tu tylko wybrane przepisy, które nie mają za stosowania przy zawieraniu umów na dostawy lub usługi, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy COVID-19. Zakres wyłączenia na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy COVID-19 obejmuje usługi i dostawy, w rozumieniu ustawy Pzp, a nie wyłącznie „zamówienia, których przedmiotem są usługi lub dostawy” niezbędne do przeciwdziałania COVID-19. Oznacza to, że: 
 

Ważne

w przypadku zamówień np. na dostawę z rozmieszczeniem lub dostawę, która stanowi główny przedmiot zamówienia, gdzie jednym z elementów jest np. wykonanie robót budowlanych, również nie będzie miała zastosowania ustawa Pzp. Natomiast wyłączenie z art. 6 ust. 1 ustawy COVID-19 nie obejmuje swoim zakresem zamówień na roboty budowlane, jeżeli stanowią one główny przedmiot zamówienia. 


Ustalając zakres przedmiotowy zamówień objętych wyłączeniem z reżimu ustawy Pzp, należy wykazać związek z „przeciwdziałaniem COVID-19”. Zakres rozumienia tego zwrotu określa art. 2 ust. 2 ustawy COVID-19 zmieniony na mocy art. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z tym przepisem w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U., poz. 374 i 567) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o „przeciwdziałaniu COVID-19”
rozumie się przez to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby, o której mowa w ust. 1. 


Przeciwdziałanie COVID-19 to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby, o której mowa w ust. 1. Tak szerokie ujęcie zakresu tego zwrotu oznacza, że zamówienia objęte wyłączeniem odnoszą się do najróżnorodniejszych świadczeń (rzeczy, dobra, zachowania itp.), nie tylko dotyczących szeroko pojętych produktów leczniczych czy wyrobów medycznych (np. respiratorów), bądź świadczeń medycznych umożliwiających ratowanie życia, ale obejmują także wszelkiego rodzaju inne świadczenia, np. urządzenia oczyszczające powietrze czy usługi (np. transportu), umożliwiające przeciwdziałanie COVID-19. 

Wyłączenie stosowania przepisów ustawy Pzp ma miejsce w odniesieniu do wszystkich zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.  
 

Ważne

Zarówno w przepisie art. 6 ustawy COVID-19 obowiązującym od 3 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r., jak i w art. 6 ust. 1 obecnie obowiązującym istotne jest, aby ww. zamówienie było powiązane z zajściem 
wysokiego prawdopodobieństwa szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby. 


Biorąc pod uwagę obecną sytuację w Polsce – ograniczeń w przemieszczaniu się przez obywateli, ograniczeń w innych dziedzinach oraz biorąc pod uwagę ogłoszony przez WHO stan pandemii na świecie, jak również uwzględniając szybkość rozprzestrzeniania się COVID-19 np. w USA, we Włoszech, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii czy wielu innych krajach świata, w czasie pisania artykułu, mamy do czynienia z sytuacją szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby, nie zaś tylko z prawdopodobieństwem szybkiego i niekontrolowanego jej rozprzestrzeniania się. Przy czym każdorazowo w okresie udzielania zamówienia, wyłączonego z zakresu stosowania ustawy Pzp, zamawiający będzie zobowiązany do zweryfikowania, czy wciąż zachodzą przesłanki określone w art. 6 ust. 1 ustawy COVID-19.

Wyłączenie podmiotowe obowiązku stosowania ustawy Pzp 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dodanym ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw: 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna lub regionalne fundusze rozwoju, o których mowa w art. 13 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512, 1571 i 1851), związanych z realizacją:
1) zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych na podstawie przepisów odrębnych oraz związanych z realizacją programów rządowych lub innych programów realizowanych ze środków publicznych, lub
2) zadań związanych z wykorzystaniem środków pochodzących z takich funduszy
– które dotyczą instrumentów wsparcia niezbędnych do przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym wystąpienia COVID-19.


Przywołany wyżej art. 6 ust. 2 ustawy COVID-19 wyłącza:

 • zamówienia publiczne (umowy odpłatne),
 • udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwojowy Spółka Akcyjna lub regionalne fundusze rozwoju, o których mowa w art. 13 ust. 1a ustawy o samorządzie województwa,
 • związane z realizacją: 
  1) zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych na podstawie przepisów odrębnych oraz związanych z realizacją programów rządowych lub innych programów realizowanych ze środków publicznych, lub 
  2) zadań związanych z wykorzystaniem środków pochodzących z takich funduszy, które dotyczą instrumentów wsparcia niezbędnych do przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym wystąpienia COVID-19. 

Dokonując analizy tego przepisu, zwrócić należy uwagę, że o ile art. 6 ust. 1 ustawy COVID-19 wyłączał z zakresu stosowania ustawy Pzp tylko zamówienia na dostawy lub usługi, o tyle w ust. 2 wyłączenia dotyczące wszystkich rodzajowo zamówień – zarówno na dostawy, usługi, jak i na roboty budowlane – uzyskały BGK, PFR S.A., jak i regionalne fundusze rozwoju, o ile spełnione są pozostałe przesłanki wskazane w art. 6 ust. 2 ustawy COVID-19.

Wyłączenie stosowania przepisów ustawy Pzp – dla ww. podmiotów – dotyczy zamówień związanych z realizacją: 
1) zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych na podstawie przepisów odrębnych oraz związanych z realizacją programów rządowych lub innych programów realizowanych ze środków publicznych, lub 
2) zadań związanych z wykorzystaniem środków pochodzących z takich funduszy, które dotyczą – zarówno w przypadku pkt 1, jak i pkt 2 – instrumentów wsparcia niezbędnych do przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym wystąpienia COVID-19. 

Uregulowania szczególne służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19

W art. 6 ust. 3 ustawy COVID-19 w odniesieniu do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 – udzielanych jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego, w zakresie, w jakim dotyczą inwestycji, o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373, z późn. zm.) – nie stosuje się warunku uzyskania opinii o celowości inwestycji, o której mowa w tym przepisie. Wprowadzone uregulowanie znacząco przyspieszy realizację ww. inwestycji.

Wśród regulacji mających pośredni wpływ na prowadzenie postępowania istotne znaczenie ma dyspozycja m.in. art. 3 ustawy COVID-19, zgodnie z którym: w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna), bądź art. 8 ustawy COVID-19, zgodnie z którym: 

Minister właściwy do spraw zdrowia na podstawie informacji przekazywanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego ustali w drodze obwieszczenia maksymalne ceny:
1) produktów leczniczych o kategorii dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 499, z późn. zm.),
2) wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 186),
3) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1252 oraz z 2020 r., poz. 284 i 285)
– które mogą być wykorzystane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.


Nie jest to jedyny obszar, w którym mogą być ustalone maksymalne ceny na produkty lecznicze lub wyroby lecznicze lub środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, ale od dnia 1 kwietnia 2020 r. rozszerzono możliwość ustalania cen maksymalnych lub maksymalnych marż hurtowych lub detalicznych stosowanych w sprzedaży towarów lub usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi, lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych.

W myśl art. 8a–8ba ustawy COVID-19: 
Art. 8a. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa i rozwoju wsi może, w drodze rozporządzenia, ustalić maksymalne ceny lub maksymalne marże hurtowe i detaliczne stosowane w sprzedaży towarów lub usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych. 
2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki może ustalić maksymalne ceny dla różnych poziomów obrotu towarowego lub uwzględnić skalę sprzedaży albo świadczenia usług i uwarunkowania regionalne, a przy ustalaniu wysokości maksymalnych cen może wziąć pod uwagę wysokość cen w okresie poprzedzającym wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, a także uzasadnione zmiany kosztów produkcji i zaopatrzenia. 
3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki: 
1) określi podstawę obliczania maksymalnych marż; 
2) może ustalić maksymalne marże dla poszczególnych rodzajów towarów lub marże naliczane od ceny hurtowej. 
Art. 8b. Zakazuje się stosowania w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cen lub marż wyższych niż maksymalne ceny lub marże ustalone zgodnie z przepisami art. 8 i art. 8a.


Wskazane wyżej regulacje sprawiają, że w odniesieniu do zamówień objętych zakresem art.8a ustawy COVID-19, co do których nie będą miały zastosowania wyłączenia ze stosowania ustawy Pzp, określone w art. 6 ustawy COVID-19, znajdzie zastosowanie unormowanie zawarte w art. 91 ust. 2b ustawy Pzp, zgodnie z którym: Zamawiający może ustalić stałą ceną lub koszt, jeżeli przepisy powszechnie obowiązujące lub właściwy organ określiły stałą cenę lub koszt. W takim przypadku ofertę wybiera się w oparciu o inne kryteria oceny ofert niż cena.

Na system zamówień publicznych mogą też oddziaływać regulacje zawarte w art. 10 ustawy COVID-19, umożliwiające Prezesowi Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, nałożyć na jednostkę samorządu terytorialnego obowiązek wykonania określonego zadania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz ust. 2 uprawniający ministra właściwego do spraw zdrowia do nałożenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, na podmiot leczniczy będący: 
1) spółką kapitałową, w której jedynym albo większościowym udziałowcem, albo akcjonariuszem jest: 
a) Skarb Państwa lub 
b) jednostka samorządu terytorialnego, lub 
c) uczelnia medyczna w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 
2) samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej lub jednostką budżetową; 
3) instytutem badawczym, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1350 i 2227 oraz z 2020 r., poz. 284). 
 

Ważne

Nakładając na jednostki samorządu terytorialnego i publiczne podmioty lecznicze obowiązku wykonania zadań w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, zapewnia się środki na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem tego zamówienia (art. 10 ust. 4 ustawy COVID-19). 


Innym przepisem, który może wpływać na funkcjonowanie systemu zamówień publicznych jest art. 11 ust. 1 umożliwiający wydawanie wojewodom wiążących poleceń obowiązujących wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, które podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
 

Ważne

W myśl art. 11 ust. 2 ustawy COVID-19 – po zmianach obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2020 r.  Prezes Rady Ministrów uprawniony jest do tego, żeby z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody, po poinformowaniu ministra właściwego do spraw gospodarki, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, wydawać polecenia – w drodze decyzji administracyjnej – obowiązujące inne, niż wymienione w ust. 1, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz przedsiębiorców. 


Zgodnie z ust. 2a wydając polecenie, o którym mowa w ust. 2, z własnej inicjatywy, Prezes Rady Ministrów może wyznaczyć ministra odpowiedzialnego za zawarcie umowy, natomiast w myśl ust. 2b zadania Prezesa Rady Ministrów wynikające z ust. 2 i 2a wykonuje Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z jego upoważnienia. Przy czym, wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 2 i 2a, następuje na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą przez: 
1) Prezesa Rady Ministrów lub 
2) wyznaczonego ministra, lub 
3) właściwego wojewodę 
– i jest finansowane ze środków budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest, odpowiednio, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wyznaczony minister albo wojewoda (art. 11 ust. 3 ustawy COVID-19).

Innym uregulowaniem szczególnym, mającym pośredni wpływ na system zamówień publicznych, jest art. 12 ustawy COVID-19, który stanowi, że do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
– Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z późn. zm. 6), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 293 i 471) oraz aktów planistycznych, o których mowa w tej ustawie, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282),
a w przypadku konieczności poszerzenia bazy do udzielania świadczeń zdrowotnych, także przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 3, 4 i 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 

Ważne

Prowadzenie robót budowlanych oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 wymagają niezwłocznego poinformowania organu administracji architektoniczno-budowlanej. 


W informacji, o której mowa w ust. 2, należy określić: 
1) rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia – w przypadku prowadzenia robót budowlanych; 
2) dotychczasowy i za...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy