Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg

11 października 2021

NR 196 (Październik 2021)

Skutki wprowadzenia zamawiającego w błąd

0 1216

Ustawa – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) wzbogaciła obowiązujący system prawny o szereg regulacji, które w mniejszym bądź większym stopniu różnią się od unormowań, które funkcjonujących na gruncie ustawy Pzp2004.

Przykładem takich norm jest art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 nowej ustawy Pzp odnoszący się do działań wykonawcy, kwalifikowanych jako wprowadzenie zamawiającego w błąd, który zastąpił regulacje z art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp2004. Regulacje zawarte zarówno w nowej ustawie Pzp, jak i w starej dzielą wprowadzenie zamawiającego w błąd w następujący sposób:

POLECAMY

  • wprowadzenie w błąd w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa;
  • wprowadzenie w błąd w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa.

W wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa

Zgodnie z treścią art. 109 ust. 1 pkt 8 nowej ustawy Pzp zamawiający może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który: w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje, lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych.

Uprawnienie do tego typu wykluczenia materializuje się w przypadku łącznego wystąpienia wskazanych powyżej okoliczności. Potwierdza to bogate orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, która niejednokrotnie w swoich rozstrzygnięciach, w odniesieniu do analogicznych przepisów starej ustawy Pzp, podkreślała, że: […] zamawiający jest zobowiązany każdorazowo zbadać, czy w okolicznościach danej sprawy ziściły się przesłanki zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy. Łączne wystąpienie opisanych przesłanek uprawnia zamawiającego do wykluczenia wykonawcy z postępowania1.

Dla właściwego zastosowania przedmiotowego przepisu niezbędna jest analiza pojęć zamierzonego działania oraz rażącego niedbal...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy