Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg

25 czerwca 2018

NR 164 (Czerwiec 2018)

Środki ochrony prawnej na usługi społeczne

0 186

Dyrektywa 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE oraz podział usług na priorytetowe i niepriorytetowe, wprowadziła nową kategorię usług, tzw. zamówienia na usługi społeczne.

Włączenie tego rodzaju usług z pełnego zakresu stosowania dyrektywy jest uzasadnione, ponieważ usługi hotelowe i restauracyjne, świadczenia społeczne, usługi zdrowotne, detektywistyczne i ochroniarskie, pocztowe, prawne niewyłączone ze stosowania ustawy Pzp z uwagi na swój charakter mają szczególny wymiar transgraniczny. Posiadają bowiem specyficzne właściwości w poszczególnych państwach członkowskich. Ich cechy zależą od wewnętrznych regulacji prawnych, tradycji kulturowych, kontekstu ich udzielania, charakteru podmiotów je świadczących, jak również od właściwości samych podmiotów, które je zamawiają.

W wyniku implementacji przepisów dyrektywy 2014/24/UE wprowadzono szczególny system udzielania zamówień publicznych na tego typu usługi. Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych z czerwca 2017 r. wprowadziła do działu III nowy rozdział 6, zawierający przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Ważne!

Zgodnie z art. 138h Pzp przedmiotem zamówienia na usługi społeczne są usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE. Zostały one opisane za pomocą kodów CPV, co znacznie ułatwia ustalenie, czy mamy do czynienia z usługą społeczną, czy nie.

Specjalną procedurę udzielania tych zamówień ustawodawca przewidział w ww. przepisach, jeżeli wartość zamówienia jest równa wyrażonej w złotych równowartości kwoty lub przekracza ją:

  • 750 000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;
  • 1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych.

Tryb udzielania zamówień publicznych o wartości równej progom wynikającym z art. 138g Pzp lub przekraczającej je nie budzi większych wątpliwości i problemów interpretacyjnych. Zawiera odniesienia do bezpośredniego stosowania przepisów ustawy Pzp w zakresie ogólnych regulacji dotyczących udzielania zamówień publicznych, podanych w ustawie. Kwestia udzielania zamówień na usługi społeczne poniżej progów ustawowych stwarza problemy interpretacyjne i powszechnie budzi kontrowersje.

Przepisy ustawy Pzp zobowiązują zamawiającego udzielającego podprogowych zamówień społecznych jedynie do przeprowadzenia postępowania w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

Społeczne poniżej progów

Procedura dotycząca zamówień społecznych poniżej progów ustawowych została zawarta w jednym przepisie o charakterze blankietowym. Precyzuje on jedynie minimalne wymogi, do których powinien zastosować się zamawiający.

Ważne!

Zgodnie z art. 138o ust. 1 Pzp zamawiający udzielający zamówienia na usługi społeczne o wartości poniżej progów ma możliwość udzielenia zamówienia zgodnie z określoną przez siebie procedurą, spełniającą minimalne wymogi określone w art. 138o ust. 2–4 Pzp. Znając najlepiej specyfikę danego postępowania, sam określa szczegółowe rozwiązania prawne – procedury, w ramach których udzieli w przyszłości zamówienia publicznego na usługi społeczne.

Przepisy ustawy Pzp zobowiązują zamawiającego udzielającego podprogowych zamówień społecznych jedynie do przeprowadzenia postępowania w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

Istnieje swoboda w tworzeniu procedur, na podstawie których będą udzielane tego rodzaju zamówienia, oraz możliwość dostosowania jej do własnych potrzeb i uwarunkowań, ale jednocześnie istnieje ryzyko występowania zbyt liberalnych zapisów i uchylania się od odpowiedzialności zamawiającego za błędnie przyjęte regulacje.

Zamawiający może określić zasady wykluczania wykonawców, oceny ofert, unieważniania postępowania w sposób odmienny od zasad ogólnych, przewidzianych w ustawie Pzp. Prawidłowość prowadzenia tego typu postępowań podlega jednak weryfikacji, z perspektywy zachowania przez zamawiającego zasad przejrzystości, obiektywizmu i niedyskryminacji.

Opinia UZP – orzecznictwo KIO

Czy wykonawca, składając ofertę w postępowaniu prowadzonym zgodnie art. 138o Pzp, może złożyć odwołanie? Według Urzędu Zamówień Publicznych: Zamawiający zobowiązany jest w tym zakresie jedynie do uwzględnienia norm zawartych w art. 138o ust. 2–4 znowelizowanej ustawy Pzp, które to przepisy nie przewidują odesłania do stosowania przepisów działu VI ustawy Pzp, tak jak to jest w przypadku zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartościach przekraczających kwoty, o których mowa w art. 138g Pzp. Uwzględniając powyższe, uznać należy, że wykonawcy uczestniczącemu w takim postępowaniu nie przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. W przypadku postępowań prowadzon...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy