Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg

10 września 2019

NR 177 (Wrzesień 2019)

Termin dla grupy kapitałowej

0 1275

Termin trzech dni na złożenie oświadczenia o grupie kapitałowej to termin o charakterze instrukcyjnym, a przepisy Prawa zamówień publicznych nie przewidują sankcji w postaci wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia jego oferty za niezłożenie w terminie tego oświadczenia. 

Wsytuacji niezłożenia oświadczenia o grupie kapitałowej w terminie trzech dni od otwarcia ofert lub przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do złożenia tego oświadczenia – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza. W sprawie rozpoznanej przez KIO w wyroku z dnia 31 stycznia 2018 r., sygn. akt: KIO 69/18, zamawiający (politechnika) prowadziła w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych i promowych na międzynarodowych przewozach pasażerskich. Wykonawca WNT (dalej odwołujący) 3 stycznia 2018 r. otrzymał informację o wykluczeniu go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. 

Odwołujący wniósł do Prezesa KIO odwołanie, w którym zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 24 ust. 1pkt 12 Pzp, a także art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, przez wykluczenie go z postępowania, po...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy