Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

24 maja 2021

NR 192 (Maj 2021)

W formułowaniu kryteriów potrzebny zdrowy rozsądek

0 1800

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, która obowiązuje od początku bieżącego roku, reguluje materię kryteriów oceny ofert w art. 239–247.

Powyższe przepisy w znacznej mierze powielają rozwiązania zawarte w nieobowiązującej już ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp 2004), które zebrane były w rozbudowanym art. 91. Nowe Pzp, podobnie jak poprzednia ustawa, dopuszcza, a w pewnych okolicznościach wymaga (art. 246 ust. 1 n. Pzp), stosowania w postępowaniach o udzielenie zamówienia kryteriów oceny ofert innych niż cena. Są to tzw. pozacenowe kryteria oceny ofert i w założeniu ustawodawcy, w aspekcie oceny ofert, powinno to prowadzić do takiego doboru kryteriów oceny ofert, które umożliwią wybór najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem aspektu jakościowego1.
Urzeczywistnienie podstawowych zasad udzielania zamówień (m.in. równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji oraz przejrzystości) wymaga zatem właściwego podejścia do opisu pozacenowych kryteriów oceny ofert. Błędy zamawiających w tym zakresie, w najlepszym wypadku, mogą skutkować nabywaniem dostaw, usług lub robót budowlanych tak naprawdę na podstawie ceny (np. w sytuacji, gdy każdy wykonawca jest w stanie uzyskać maksymalną liczbę punktów w pozacenowym kryterium oceny ofert).
 

POLECAMY

Ważne

W przypadkach skrajnych niewłaściwy opis pozacenowych kryteriów oceny ofert może skutkować nie tylko nabywaniem przez zamawiających teoretycznie lepszych jakościowo dostaw, usług lub robót budowlanych za wyższe pieniądze, ale również pozbawiać sensu prowadzenia postępowania w trybie konkurencyjnym (np. wtedy, gdy opis kryteriów odnosi się do właściwości danego wykonawcy i tym samym ten wykonawca zyskuje niemożliwą do zredukowania ceną przewagę nad resztą wykonawców).


Pięć cech prawidłowego opisu kryterium oceny ofert

Zgodnie z nowym Pzp prawidłowo opisane kryterium oceny ofert musi spełniać następujące wymagania:

  1. Być jednoznaczne i zrozumiałe (art. 240 ust. 1 n. Pzp).
  2. Nie pozostawiać zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru najkorzystniejszej oferty (art. 240 ust. 2 n. Pzp).
  3. Umożliwiać weryfikację i porównanie poziomu oferowanego wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie informacji przedstawianych w ofertach (art. 240 ust. 2 n. Pzp).

Mając to na uwadze, warto pamiętać, że nawet jeśli kryterium zakłada element subiektywnej oceny oferty przez zamawiającego (np. ocena koncepcji realizacji zamówienia), dokumenty zamówienia powinny zawierać opis uwzględniający m.in.: w jaki sposób taka ocena ma przebiegać, czym zamawiający będzie się kierować, dokonując oceny ofert, które dokładnie elementy oferty będą oceniane oraz ile punktów może uzyskać oferta wykonawcy za poszczególne opcje spełnienia oczekiwań zamawiającego (jeśli zamawiający przewiduje gradację punktów w tym zakresie).
...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy