W przypadku braku kosztorysu ofertowego

Jak wygrać przetarg

Dopuszczalność żądania dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego (wycenionego przedmiaru robót budowlanych), w przypadku przyjęcia w umowie wynagrodzenia ryczałtowego, nadal budzi kontrowersje i wątpliwości.

W przypadku przyjęcia w umowie wynagrodzenia ryczałtowego zamawiający żąda kosztorysu ofertowego od wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. Może on być załączony przed zawarciem umowy lub po zawarciu umowy w terminie określonym w umowie lub żąda złożenia kosztorysu ofertowego wraz z ofertą. W ciągu kilku lat w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej nie zostało wypracowane jednolite stanowisko w sprawie dopuszczalności żądania dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego, w przypadku przyjęcia w umowie wynagrodzenia ryczałtowego oraz odrzucenia oferty wykonawcy, który, w takim przypadku, nie dołączył do oferty kosztorysu ofertowego.

POLECAMY

Stanowisko UZP

W piśmie z dnia 2 grudnia 2013 r., znak: UZP/DP/O/026/1526/13/16, KW 11063/13 (odpowiedź na pytanie Adama Żylińskiego, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej) Prezes Urzędu Zamówień Publicznych uznał, że:

[…] Żądanie przez zamawiającego od wykonawcy przedłożenia kosztorysu ofertowego przy wynagrodzeniu ryczałtowym wykonawcy stanowi naruszenie przepisu art. 25 ust. 1 zdanie 1 Pzp 2004, zgodnie z którym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może żądać wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

W ocenie Prezesa UZP całkowicie niezasadne jest żądanie kosztorysu wraz z ofertą od wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne, z których tylko jeden ma szansę na wybór jego oferty i uzyskanie zamówienia publicznego. A tym samym, żądanie kosztorysu od wykonawców, których oferta została zakwalifikowana na dalszych pozycjach rankingu ofert, stanowi dodatkowy zbędny wymóg formalny, niezwiązany z ich uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Orzecznictwo KIO

Pogląd, że ustalenie wynagrodzenia ryczałtowego nie uniemożliwia zamawiającemu badania zgodności oferty z SIWZ na podstawie kosztorysów ofertowych, został wyrażony m.in. w wyrokach z dnia 28 czerwca 2010 r., sygn. akt: KIO 1101/10, z dnia 10 lutego 2011 r.,sygn. akt: KIO 179, z dnia 16 listopada...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy