Dołącz do czytelników
Brak wyników

Trudne interpretacje Pzp

24 maja 2018

NR 159 (Styczeń 2018)

Wada powodująca unieważnienie postępowania

0 195

Przepis art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp dotyczący unieważnienia postępowania charakteryzuje się potrójną negacją w jednym zdaniu, wskutek czego może być niezrozumiały. Wskazują na to dość zróżnicowane interpretacje, m.in. zawarte w orzecznictwie KIO. 

Przepis art. 93 ust. 1 pkt 7 ma następujące brzmienie:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…)

7) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Co oznacza pojęcie wady określonej w przedmiotowym przepisie? Wielokrotnie było ono przedmiotem orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej.

Jako przykład unieważnienia postępowania należy wskazać orzeczenie z dnia 25 września 2017 r., sygn. akt: KIO 1869/17, w którym Izba uznała za zasadne unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp z uwagi na naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 Pzp:

W rozpoznawanej sprawie zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 3– wskazał, że przedmiotem zamówienia jest masa jonit (...) A7 lub produkt równoważny o wskazanych parametrach. Dokonując zmiany SIWZ, tj. zmieniając parametr całkowitej zdolności jonowymiennej z ≥ 1,3 val/dm3 na ≥ 1,4 val/dm3, doprowadził do sytuacji, w której wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia nie spełniał nie tylko żaden produkt równoważny, ale nie spełniał ich także (...). Powyższe zdaniem Izby musiało doprowadzić do unieważnienia postępowania. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego po powzięciu wiedzy o podstawach tego unieważnienia, co stanowi działanie zgodne z zasadami postępowania.

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób niejednoznaczny, który doprowadził do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i wpłynął na możliwość złożenia ważnych ofert wykonawców, miał zatem obowiązek po stwierdzeniu tej okoliczności unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Poprawne, lecz nieporównywalne

Kolejnym przykładem unieważnienia postępowania z powodu wady tkwiącej w opisie przedmiotu zamówienia jest wyrok z dnia 4 sierpnia 2017 r., sygn. akt: KIO 1507/17.

Izba uznała za zasadne unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp z uwagi na naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp. Zamawiający doszedł do przekonania, że skonstruował błędnie OPZ z naruszeniem art. 29 ust. 1 Pzp, który brzmi: Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Niestety, zamawiający doszedł do tego wniosku na bardzo późnym etapie postępowania zamówieniowego, podczas badania ofert po wyroku Izby w sprawie KIO 739/17. 

Ważne!

W postępowaniu zamawiający rozumiał zastosowany przez siebie w SIWZ wyraz „kluczowy” jako „obligatoryjny”, co zgodnie ze słownikowym znaczeniem, bez dodatkowego zdefiniowania przez zamawiającego, może być inaczej rozumiane. Odwołujący jednak nie wykazał, że zamawiający celowo wprowadził do SIWZ błędy, aby w przypadku konieczności wyboru niepożądanego wykonawcy móc unieważnić postępowanie. Nie można natomiast powiedzieć, że wady OPZ po upływie terminu składania ofert mogą podlegać usunięciu, a przed upływem terminu składania ofert żaden z wykonawców tego nie podniósł, a sam zamawiający nie skorygował błędnych, niejednoznacznych postanowień. W związku z tym do zamawiającego wpłynęły dwie zasadniczo nieporównywalne oferty, mimo ich formalnej poprawności.

Również w wyroku z dnia 7 lipca 2017 r., sygn. akt: KIO 1291/17, Izba uznała za zasadne unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp z uwagi na naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 Pzp.

Izba uznała, że w przedmiotowej sprawie ww. warunki zostały spełnione. Niejednoznaczne postanowienia specyfikacji zasad działania nadzoru inwestorskiego inżyniera projektu w zakresie czasu pracy ekspertów oraz podstaw do obliczenia wynagrodzenia wykonawcy skutkowały nieporównywalnością ofert i miały wpływ na zachowanie zasady uczciwej konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

Stanowi to o takiej wadzie SIWZ, którą zakwalifikować należy jako wadę, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp. Zaistnienie takiej wady nie może, wbrew twierdzeniom odwołującego, zostać konwalidowane przez odrzucenie części złożonych ofert.

Naruszenie zasad

Wyrok z dnia 4 lipca 2017 r., sygn. akt: KIO 1254/17, dotyczył zasadnego unieważnienia postępowania z powodu istotnych braków w ogłoszeniu i SIWZ dotyczących warunków udziału w postępowaniu.

(...) art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp art. 146 ust. 6 Pzp. W zw. z art. 144 Pzp poprzez zaniechanie unieważnienia postępowania pomimo tego, że postępowania jest obarczone istotnymi wadami, które są niemożliwe do usunięcia na etapie postępowania po otwarciu ofert i które uniemożliwiają zawarcie niepodlegającej unie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy