Dołącz do czytelników
Brak wyników

Trudne interpretacje Pzp

24 maja 2018

NR 159 (Styczeń 2018)

Wada powodująca unieważnienie postępowania

0 1572

Przepis art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp dotyczący unieważnienia postępowania charakteryzuje się potrójną negacją w jednym zdaniu, wskutek czego może być niezrozumiały. Wskazują na to dość zróżnicowane interpretacje, m.in. zawarte w orzecznictwie KIO. 

Przepis art. 93 ust. 1 pkt 7 ma następujące brzmienie:

POLECAMY

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…)

7) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Co oznacza pojęcie wady określonej w przedmiotowym przepisie? Wielokrotnie było ono przedmiotem orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej.

Jako przykład unieważnienia postępowania należy wskazać orzeczenie z dnia 25 września 2017 r., sygn. akt: KIO 1869/17, w którym Izba uznała za zasadne unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp z uwagi na naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 Pzp:

W rozpoznawanej sprawie zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 3– wskazał, że przedmiotem zamówienia jest masa jonit (...) A7 lub produkt równoważny o wskazanych parametrach. Dokonując zmiany SIWZ, tj. zmieniając parametr całkowitej zdolności jonowymiennej z ≥ 1,3 val/dm3 na ≥ 1,4 val/dm3, doprowadził do sytuacji, w której wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia nie spełniał nie tylko żaden produkt równoważny, ale nie spełniał ich także (...). Powyższe zdaniem Izby musiało doprowadzić do unieważnienia postępowania. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego po powzięciu wiedzy o podstawach tego unieważnienia, co stanowi działanie zgodne z zasadami postępowania.

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób niejednoznaczny, który doprowadził do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i wpłynął na możliwość złożenia ważnych ofert wykonawców, miał zatem obowiązek po stwierdzeniu tej okoliczności unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Poprawne, lecz nieporównywalne

Kolejnym przykładem unieważnienia postępowania z powodu wady tkwiącej w opisie przedmiotu zamówienia jest wyrok z dnia 4 sierpnia 2017 r., sygn. akt: KIO 1507/17.

Izba uznała za zasadne unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp z uwagi na naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp. Zamawiający doszedł do przekonania, że skonstruował błędnie OPZ z naruszeniem art. 29 ust. 1 Pzp, który brzmi: Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Niestety, zamawiający doszedł do tego wniosku na bardzo późnym etapie postępowania zamówieniowego, podczas badania ofert po wyroku Izby w sprawie KIO 739/17. 

Ważne!

W postępowaniu zamawiający rozumiał zastosowany przez siebie w SIWZ wyraz „kluczowy” jako „obligatoryjny”, co zgodnie ze słownikowym znaczeniem, bez dodatkowego zdefiniowania przez zamawiającego, może być inaczej rozumiane. Odwołujący jednak nie wykazał, że zamawiający celowo wprowadził do SIWZ błędy, aby w przypadku konieczności wyboru niepożądanego wykonawcy móc unieważnić postępowanie. Nie można natomiast powiedzieć, że wady OPZ po upływie terminu składania ofert mogą podlegać usunięciu, a przed upływem terminu składania ofert żaden z wykonawców tego nie podniósł, a sam zamawiający nie skorygował błędnych, niejednoznacznych postanowień. W związku z tym do zamawiającego wpłynęły dwie zasadniczo nieporównywalne oferty, mimo ich formalnej poprawności.

Również w wyroku z dnia 7 lipca 2017 r., sygn. akt: KIO 1291/17, Izba uznała za zasadne unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp z uwagi na naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 Pzp.

Izba uznała, że w przedmiotowej sprawie ww. warunki zostały spełnione. Niejednoznaczne postanowienia specyfikacji zasad działania nadzoru inwestorskiego inżyniera projektu w zakresie czasu pracy ekspertów oraz podstaw do obliczenia wynagrodzenia wykonawcy skutkowały nieporównywalnością ofert i miały wpływ na zachowanie zasady uczciwej konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

Stanowi to o takiej wadzie SIWZ, którą zakwalifikować należy jako wadę, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp. Zaistnienie takiej wady nie może, wbrew twierdzeniom odwołującego, zostać konwalidowane przez odrzucenie części złożonych ofert.

Naruszenie zasad

Wyrok z dnia 4 lipca 2017 r., sygn. akt: KIO 1254/17, dotyczył zasadnego unieważnienia postępowania z powodu istotnych braków w ogłoszeniu i SIWZ dotyczących warunków udziału w postępowaniu.

(...) art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp art. 146 ust. 6 Pzp. W zw. z art. 144 Pzp poprzez zaniechanie unieważnienia postępowania pomimo tego, że postępowania jest obarczone istotnymi wadami, które są niemożliwe do usunięcia na etapie postępowania po otwarciu ofert i które uniemożliwiają zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, jako że zamawiający nie wskazał ani w SIWZ, ani w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym UE oświadczeń i dokumentów w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, jakie wykonawcy powinni przedłożyć w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp oraz zgodnie z art. 25 ust. 1 i ust. 2 Pzp i rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Powyższe skutkuje tym, że naruszona została uczciwa konkurencja w postępowaniu, gdyż nie ma możliwości poprawnie zweryfikować, czy wybrany wykonawca spełnia warunek udziału w zakresie zdolności technicznej i zawodowej.

Jako przykład unieważnienia postępowania konkursowego należy wskazać unieważnienie z uwagi na naruszenie podstawowej zasady konkursu, tj. zasady anonimowości autora pracy konkursowej wyrażonej w treści art. 121 ust. 4 Pzp.

Wyrok z dnia 7 lipca 2017 r., sygn. akt: KIO 1251/17:

Oceniając zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, Izba uznała, że dane ujęte w pracy konkursowej przystępującego (dwa rysunki o numerach 10 i 15 zawierające kod pracy konkursowej złożonej przez przystępującego w 2014 r. w ramach konkursu na drugi etap odcina zachodniego II linii metra, numer tego postępowania konkursowego oraz jego nazwę, jak również zbieżność kodu pracy konkursowej z numerem uprawnień budowlanych p. Ch. oraz kilkudziesięciostronicową zbieżność tekstu pracy konkursowej złożonej obecnie i w 2014 roku) pozwalały na ustalenie tożsamości jej autora. Notabene, do powyższego doszło na stronie internetowej forum internetowego już w dniu składania prac konkursowych (dowód w postaci wydruku tej strony), który to argument nie przesądził jednak i nie zdecydował o uwzględnieniu odwołania – jednakże stanowił kolejną przesłankę do oceny informacji ujętych w pracy konkursowej przystępującego w kontekście potencjalnej możliwości ustalenia danych wskazujących na jednego z autorów.

(…) W ocenie Izby ten swoisty konglomerat okoliczności spowodował, że istniała obiektywna możliwość identyfikacji autora pracy konkursowej – a zatem w niniejszym postępowaniu doszło do naruszenia przez zamawiającego zasady anonimowości wyrażonej w treści art. 121 ust. 4 Pzp.

(…) Mając powyższe na uwadze, Izba uznała, iż wobec naruszenia w sposób rażący zasady anonimowości prac konkursowych, konieczne stało się unieważnienie postępowania konkursowego na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp (stosowanego odpowiednio) w związku z art. 124 Pzp. Na skutek naruszenia ww. zasady postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ważne!

Należy jednak wskazać, że naruszenia zasady anonimowości pracy konkursowej nie można porównywać np. z ujawnieniem przez zamawiającego tzw. źródeł zapytania w zwykłym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W takich przypadkach Izba wskazuje na brak wpływu na naruszenie zasady uczciwej konkurencji.

Źródło ujawnione

W tym miejscu można wskazać wyroki wprost odnoszące się do żądania unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp z uwagi na ujawnienie źródła zapytania do treści SIWZ, wbrew treści art. 38 ust. 2 Pzp.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 października 2009 r., sygn. akt: KIO/UZP 1180/09 określa co następuje.

W zakresie zarzutu dotyczącego ujawnienia nazw podmiotów kierujących zapytania do SIWZ i naruszenia art. 38 ust. 4 oraz art. 7 ust. 1 Pzp, Izba ustaliła, że bezsporne między stronami jest, że na stronie internetowej zamawiającego zostały zamieszczone „wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 16 lipca 2009 roku” wraz z plikiem w formacie PDF. Istotnie, po rozwinięciu pliku na pasku ukazuje się informacja.

Izba zważyła, że w rozpatrywanym stanie faktycznym niewątpliwe jest, że zamawiający przez takie określenie nazwy pliku ujawnił, choć niepełne, ale łatwe do identyfikacji nazwy wykonawców, którzy zadali pytania do SIWZ, czym naruszył dyspozycję art. 38 ust. 4 Pzp. Powołaną przez odwołującego przesłankę unieważnienia postępowania określoną w art. 93 ust. 1 pkt 7 należy rozważać w kontekście art. 146 ust. 1 pkt 7 Pzp, zgodnie z którym sankcją nieważności umowy objęte jest wyłącznie takie naruszenie przepisów Pzp, które miało wpływ na wynik postępowania.

Oceniając skutek naruszenia przez zamawiającego ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy