Wątpliwości w praktycznym stosowaniu Pzp

Temat numeru

Ustawa Prawo zamówień publicznych reguluje wiele nowych kwestii, natomiast w praktyce zamówień publicznych zdarzają się sytuacje, które nie są uregulowane w przepisach lub zostały uregulowane, ale budzą wątpliwości co do zastosowania. Poniżej wskazano pięć kwestii, w stosunku do których powstają wątpliwości praktyczne.

Zasady wyjaśniania treści SWZ

Czy w art. 135 ust. 2 Pzp – nie powinno również chodzić o postępowania z art. 138 ust. 2 pkt 1 Pzp, a nie tylko o postępowania z art. 138 ust. 2 pkt 2 Pzp:

Art. 135 ust. 2: Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

Przepis ten dotyczy krótszego terminu na zadawanie pytań w tzw. procedurze przyspieszonej. Ustawodawca przewidział w art. 138 ust. 2 Pzp dwie sytuacje, w których zamawiający jest uprawniony do skrócenia terminu składania ofert poniżej 35 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Tymczasem powiązana z tym uprawnieniem regulacja w zakresie terminów na udzielenie wyjaśnień – uprawniająca zamawiającego do udzielenia wyjaśnień w ostatecznym terminie do 4 dni przed upływem terminu składania ofert (podstawowy termin wynosi 6 dni przed upływem terminu składania ofert) 
– obejmuje jedynie jedną sytuację z dwóch, w których zamawiający jest uprawniony do skrócenia terminu składania ofert poniżej 35 dni od dnia przekazania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Art. 138 ust. 2: Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 1, nie krótszy jednak niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w następujących przypadkach:
1) opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o którym mowa w art. 89, o ile zawierało ono wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, które zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejs
...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy