Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

20 sierpnia 2018

NR 152 (Maj 2017)

Wspieramy doskonalenie systemu zamówień publicznych

697

Powołanie mnie do Rady Zamówień Publicznych, przewidzianego ustawą Pzp organu doradczo-opiniodawczego Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, odbieram jako wyróżnienie całego Stowarzyszenia, docenienie jego osiągnięć, renomy i wielu lat pracy dla dobra systemu zamówień publicznych w Polsce – stwierdziła Ewa Wiktorowska – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych
 

MZP: Uchwała Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych z 4 kwietnia 2017 r. w sprawie obchodów XX-lecia istnienia OSKZP zaczyna się słowami: Zważywszy, że protokół z zebrania założycielskiego został sporządzony 14 marca 1998 r. w Pszczelinie przez grupę 18 członków założycieli oraz że 20 maja 1998 r.w Warszawie zostało zarejestrowane OSKZP (…). Na tym protokole widnieje m.in. podpis – Ewa Wiktorowska. Od zawsze, jak sobie przypominam, członek Zarządu OSKZP, a od kilkunastu lat Prezes OSKZP. Jakie były wówczas, w czwartym roku obowiązywania ustawy o zamówieniach publicznych, plany, jakie cele, które wytyczała grupa założycielska?

POLECAMY

Ewa Wiktorowska: Inicjatorem powołania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych był Marek Zelent, wówczas były dyrektor Departamentu Analiz Urzędu Zamówień Publicznych, którego wielu członków założycieli znało dzięki jego pracy w Urzędzie i publikacjom z zakresu zamówień publicznych w wychodzącym wówczas tygodniku „Rynek Zamówień Publicznych”, którego redaktorem naczelnym była… Elżbieta Cierlica. A tak na marginesie, to jest także dwudziestolecie naszej współpracy.

Większość założycieli OSKZP stanowili trenerzy z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktycy i dydaktycy wykształceni, przeegzaminowani i certyfikowani przez Urząd. Bezpośrednim powodem powołania Stowarzyszenia była rezygnacja UZP z prowadzenia listy trenerów zamówień publicznych. Uznaliśmy, że szkoda zmarnować taki kapitał ludzki, jaki stanowiła grupa fachowców z dziedziny zamówień publicznych, że nawiązane kontakty koleżeńskie i troska o system zamówień publicznych w Polsce wymaga powołania organizacji, która będzie integrować osoby posiadające w tym zakresie dużą wiedzę i doświadczenie.

MZP: Stąd cele Stowarzyszenia

Wypunktowaliśmy je bardzo dokładnie:

1. Dążenie do doskonalenia funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

2. Wymiana doświadczeń zawodowych wśród osób stowarzyszonych.

3. Doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy zawodowej.

4. Upowszechnianie tematyki zamówień publicznych wśród zamawiających i wykonawców ze szczególnym uwzględnieniem średnich i małych przedsiębiorstw oraz administracji rządowej i samorządowej.

5. Reprezentowanie i obrona interesów stowarzyszonych w zakresie działalności Stowarzyszenia.

6. Monitoring problemów zamówień publicznych.

7. Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach działania.

8. Upowszechnianie informacji o celach i zasadach działania Stowarzyszenia.

Cele te realizujemy nieprzerwanie od chwili powołania Stowarzyszenia. Patronujemy wielu wydarzeniom z dziedziny zamówień publicznych, ale tylko takim, w których uczestniczą nasi członkowie. Od lat kontynuujemy współpracę z trzema periodykami propagującymi system zamówień publicznych: „Przetargi Publiczne”, ,„Zamówienia publiczne. Doradca” i oczywiście „Monitor Zamówień Publicznych”. Obejmujemy też patronaty nad ogólnopolskimi  konferencjami i forami zamówieniowymi organizowanymi przez te periodyki.

MZP: Nie było łatwo dołączyć do grona specjalistów. Pamiętam, że stresowałam się przed rozmową kwalifikacyjną na członka OSKZP, choć od kilku lat zawodowo zajmowałam się zamówieniami publicznymi. Poprzeczka
postawiona była wysoko.

I tak jest nadal. Nie kultywujemy hasła „kierunek na werbunek”. Do swojego grona przyjmujemy najlepszych specjalistów, osoby doświadczone, z co najmniej trzyletnią praktyką zawodową. Takie, które wciąż chcą pogłębiać swoją wiedzę i oczywiście takie, które nas poznały – jako uczestnicy szkoleń prowadzonych przez naszych członków. Uważaliśmy, że kandydaci na członków powinni być w przeszłości, co najmniej dwukrotnie, uczestnikami takich szkoleń. Jeżeli te szkolenia zachęcą ich do przyłączenia się do nas, to jest to najlepszy pomysł na reklamę OSKZP. Innej nie trzeba.

MZP: Czy ta zasada rekrutacji obowiązuje do dziś? Kto teraz, po niespełna dwudziestu latach funkcjonowania Stowarzyszenia, ubiega się o członkostwo w OSKZP i jakie wobec kandydata są wymagania?

Zasada i warunki ubiegania się o członkostwo w Stowarzyszeniu nie zmieniły się od początku jego funkcjonowania. Kandydatów (osoby zainteresowane) zapraszamy na spotkanie z zarządem Stowarzyszenia, prosimy o przedstawienie osiągnięć w pracy zawodowej związanej z zamówieniami publicznymi i potwierdzenie wymaganego doświadczenia oraz udziału w szkoleniach. Kandydat musi zaproponować temat referatu z zakresu zamówień publicznych, który chciałby złożyć w formie pisemnej lub, jeżeli ma odwagę, wygłosić na zebraniu członków OSKZP. Po przedstawieniu (wygłoszeniu) referatu i uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu, staje się pełnoprawnym członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.

Zasady te nie obowiązują tylko osób, które były wpisane na listę trenerów, arbitrów lub atestatorów prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Ich wiedza została już zweryfikowana w trakcie egzaminów prowadzonych przez Urząd.

Zasady przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia określa nasz Statut zamieszczony na stronie: www.oskzp.pl.

MZP: W Stowarzyszeniu są członkowie i eksperci. Przed laty zorganizowany był kurs dla kandydatów na ekspertów zamówień publicznych. Uzyskałam wówczas certyfikat eksperta wydany mi przez Krajową Izbę Gospodarczą. Potem dołączyli do naszego grona inni specjaliści, którzy mimo że nie „załapali się” na kurs, są dużej klasy specjalistami z dziedziny zamówień publicznych. Jak więc jest teraz?

W 2006 i 2007 roku Stowarzyszenie było uczestnikiem Projektu KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt realizowany był wspólnie przez  organizacje członkowskie oraz Krajową Izbę Gospodarczą, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004–2006:

  • Priorytet 1. Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu;
  • Działanie 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw;
  • Poddziałanie 1.1.2. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu.

Stowarzyszenie, w ramach tego projektu, przeprowadziło cykl szkoleń doskonalących wiedzę doradców i trenerów zamówień publicznych oraz wydało „Poradnik dla wykonawców.  Zamówienia publiczne.” Po zakończeniu projektu (wrzesień 2007 r.) 56 osób – członków Stowarzyszenia zostało wpisanych na listę ekspertów doradców i wykładowców zamówień publicznych. Lista ekspertów została opublikowana na stronie internetowej OSKZP i na stronach wszystkich Izb uczestniczących w projekcie KIGNET.

Z okazji jubileuszu XX-lecia planujemy wydanie certyfikatów dla wybranych członków Stowarzyszenia. Zarząd zajmuje się aktualnie opracowaniem zasad ich przyznawania.

MZP: Ostatnio grupa ekspertów OSKZP zajmowała się przygotowaniem projektu wytycznych dla kontrolerów działających w systemie zamówień publicznych, w celu  ujednolicenia  standardów kontroli. Dokument ten ma być przekazany p. Małgorzacie Stręciwilk – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, która zapowiedziała podjęcie prac nad ujednoliceniem standardów kontroli.

Problem ujednolicenia kontroli jest jednym z ważnych tematów poruszanych w wielu środowiskach związanych z systemem zamówień publicznych i wymagających rozwiązania. Zgłosiliśmy się do tej dyskusji. Nie wypracujemy zapewne standardów, ale wskażemy, jakie działania, w jakich obszarach winny być penalizowane, a jakie nie. A więc istotne i nieistotne naruszenia przepisów, z rekomendacją edukacji, a nie penalizacji zamawiających.

MZP: Z tego, co mi wiadomo, Urząd Zamówień Publicznych często zwraca się do Zarządu OSKZP o zaopiniowanie różnych projektów zmian w systemie zamówień publicznych. Czego te opinie dotyczyły w przeszłości i czego dotyczą obecnie?

Prezes Urzędu Małgorzata Stręciwilk od początku swojej kadencji przesyła do Stowarzyszenia, w ramach konsultacji społecznych, projekt...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy