Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zdaniem arbitrów KIO

21 maja 2018

NR 159 (Styczeń 2018)

Wyniki kontroli – poprawianie omyłek

0 447

(…) sam fakt, iż omyłka dotyczy ceny – czyli istotnego elementu oferty – nie powoduje, że ma ona charakter istotny w stosunku do całej oferty.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1058) Krajowej Izbie Odwoławczej przypisano rozpoznawanie zastrzeżeń do wyniku kontroli Prezesa UZP.

POLECAMY

W większości rozpoznawanych zastrzeżeń, które podejmowane były w formie wiążących Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych opinii wyrażanych w uchwale, Izba zgadzała się z wynikami kontroli, stwierdzając, że nie zachodzą przesłanki udzielenia zamówienia z wolnej ręki, gdyż istnieją na rynku rozwiązania równoważne. Na przykład w uchwale z dnia 16 stycznia 2008 r., sygn. akt: KIO/KU 1/08) napisano m.in.: (…) zamawiający nie wykazał, że zachodzą wszystkie przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp, to jest:

  • wyjątkowa sytuacja, niewynikająca z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, których nie mógł przewidzieć,
  • wymagane natychmiastowe wykonanie zamówienia,
  • niemożność zachowania terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

Przesłanki powyższe muszą wystąpić łącznie i pomiędzy nimi powinien zachodzić związek przyczynowo-skutkowy oraz związek czasowy (uchwała z dnia 28 lipca 2008 r., sygn. akt: KIO/KU 3/08).

W październiku 2008 r. weszła w życie kolejna zmiana ustawy Pzp, na mocy której uchylono art. 88 Pzp wytyczający metody poprawiania omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oferty oraz zmieniono art. 87 Pzp. Wprowadzono obowiązek poprawiania omyłek innych niż oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, które polegają na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

Celem tej zmiany było objęcie możliwością poprawienia w ofertach również innych rodzajów uchybień niż te, które można było poprawić na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów. Zasadniczą wytyczną w ocenie dopuszczalności stosowania obowiązku poprawiania oferty, w związku z treścią art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, było rozważenie, czy poprawienie oferty spowoduje istotną zmianę w treści oferty.

Od początku kształtowania się orzecznictwa wystąpiły dwa kierunki dopuszczalności poprawiania ofert. Pierwszy z nich zawiera pytanie, czy niezgodność jest istotna i czy decydowała wysokość kwoty, o którą należałoby zmienić ofertę wskutek jej poprawienia. Drugi to charakter podstawy dokonania tych zmian.

Każdorazowo przy poprawianiu oferty w związku z treścią art. 87 ust. 2 p...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy