Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg

5 sierpnia 2020

NR 185 (Sierpień 2020)

Wyroki na szuKio.pl/ciekawe

0 273

Przedstawiamy poniżej wybór wyroków KIO, wydanych w drugim kwartale 2020 r., których analiza ułatwi prawidłowe przygotowanie i prowadzenie postępowania o zamówienie publiczne.

Oświadczenie czy wyjaśnienie? – KIO 505/20

Zamawiający, w każdym przypadku oświadczając „zgodnie z SIWZ”, nie udzielił odpowiedzi na pytania. Oświadczenie takie nie stanowi rzeczywistego wyjaśnienia, gdyż odsyła jedynie do SIWZ – stwierdzono w sprawie odwoławczej sygnowanej KIO 505/20.

Obowiązkiem wykonawcy ubiegającego się o zamówienia publiczne jest współdziałanie z zamawiającym, polegające na zadawaniu pytań wyjaśniających treść SIWZ (…), zatem analogicznym obowiązkiem zamawiającego jest udzielanie rzetelnych i jasnych wyjaśnień. Skoro wyjaśnienia nie zostały udzielone przez zamawiającego, to nie można uznać, że opis przedmiotu zamówienia w części dotyczącej możliwości uzyskania punktów był jednoznaczny. Należy podkreślić, że S. wykazał się należytą starannością, sam zadał pytanie zmierzające do ustalenia wymagania zamawiającego oraz zobowiązany był do uwzględnienia w ofercie innych odpowiedzi zamawiającego. Zdaniem Izby, wbrew twierdzeniu odwołującego, odpowiedzi udzielone przez zamawiającego nie tylko niczego nie wyjaśnia, ale przede wszystkim nie wykluczają możliwości spełnienia wymagania zamawiającego przez funkcjonalności opisane w pytaniach. W przeciwnym razie zamawiający odpowiedziałaby NIE. 

Intencją zamawiającego nie było wykluczanie żadnego z rozwiązań, które hipotetycznie mogłoby spełnić jego wymagania, lecz zapewnienie sobie możliwości szczegółowego ich zbadania. Świadczą o tym sformułowania użyte w podsumowaniu prezentacji, gdzie zamawiający uznał, że rozwiązanie umożliwiające nakładanie pewnych punktów i obszarów zaznaczonych w echo przezprzełykowym na obrazie angiograficznym, których dotyczyły wcześniejsze pytania o wyjaśnienia treści SIWZ, nie spełnia jego oczekiwań w wystarczającym stopniu. W tym stanie rzeczy brak jest podstaw do uznania, że S. złożył oświadczenie o spełnianiu wymagania opisanego w pkt A.I.96 powodowany lekkomyślnością lub niedbalstwem. Zamawiający nie wyłączył bowiem możliwości spełnienia swoich oczekiwań przez rozwiązanie opisane w pytaniach. Jeśli odwołujący chciał sobie zapewnić udział w prezentacji, to powinien wnieść odwołanie wobec treści SIWZ, która takiego uczestnictwa, podobnie jak utrwalania przebiegu prezentacji, nie przewidywała.

Zamawiający mógł zatem przeprowadzić czynność oceny oferty albo w sposób uproszczony, albo pełny obejmujący wszystkie opisane etapy, jak w przypadku oferty przystępującego. W ocenie Izby zamawiający, dokumentując ten proces, nie naruszył zasady jawności i pisemności postępowania. Załącznikami do protokołu były pisma zamawiającego, odpowiedzi wykonawcy oraz notatka służbowa podsumowująca prezentację S., opisane w pkt ad. 1), które odwołujący otrzymał. Wynika z nich jasno, kiedy i jakie czynności były dokonane przez zamawiającego oraz przyczyny, dla których zamawiający uznał, że oferta S. nie otrzymała 20 pkt za spełnianie wymagania opisanego w pkt A.I.96. do SIWZ. Zdaniem Izby jest to wystarczające dla zadośćuczynienia zasadom prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. SIWZ nie przewidywała udziału wykonawców w prezentacji multimedialnej, utrwalania jej przebiegu albo sporządzania protokołu obejmującego pytania zadawane przez zamawiającego oraz odpowiedzi udzielanych przez pracowników S. 

Treść oferty nie podlega uzupełnieniu w odniesieniu do informacji, od których uzależnione jest przyznanie punktów.
 

POLECAMY

Ważne

Izba nie zgodziła się z zamawiającym i przystępującym, że wymaganie zamawiającego wskazania aparatów USG, które mogą zostać zintegrowane z oferowanym angiografem w sposób opisany w pkt A.I.96 załącznika Nr 1 do SIWZ, ma charakter wyłącznie informacyjny. Przeciwnie, skoro od istnienia takich aparatów i ich wskazania przez wykonawcę uzależnione było otrzymanie punktów, to niewątpliwie oświadczenie takie stanowiło treść oferty. Tym samym powinno być złożone przez wykonawcę w ofercie i nie może podlegać uzupełnieniu. 


Izba nie zgodziła się z odwołującym, że skutkiem pominięcia informacji o aparatach USG współpracujących z oferowanym angiografem powinno być odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Zgodnie z brzmieniem postanowienia pkt A.I.96 załącznika do SIWZ wymaganie to nie stanowi minimalnej niezbędnej treści oferty, zatem brak jego spełnienia skutkuje wyłącznie (…) brakiem przyznania punktów w kryterium funkcjonalność. 

Wyjaśnić wątpliwości – KIO 703/20

Wykonawca, mając wiedzę o skierowaniu do niego korespondencji, nie sygnalizował, że nie może jej na platformie zakupowej odnaleźć.
Skoro wykonawca wiedział, że została do niego skierowana odpowiedź na wniosek o przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień, to należyta staranność wymagana od profesjonalisty nakazywałaby, aby w sytuacji problemów z jej odczytaniem, zgłosił te problemy zamawiającemu, a w przypadku ich nieusunięcia, złożył wyjaśnienia w pierwotnie wskazanym terminie. Nieotrzymanie wyraźnej zgody na przedłużenie terminu powinno bowiem prowadzić do uznania, że termin przedłużony nie został. Odwołujący takiej staranności nie dołożył, a następnie powoływał się na nieudowodniony przebieg rozmowy z pracownikiem zamawiającego. (…) O zasadności odwołania w żadnej mierze nie świadczy wskazana przez odwołującego na rozprawie okoliczność, że odwołujący nie mógł odczytać pisma zamawiającego, gdyż zostało ono zamieszczone w zakładce dotyczącej korespondencji do zamawiającego. Po pierwsze, stoi to w sprzeczności z prezentowanym w odwołaniu stanowiskiem, że nie przeczytał pisma, gdyż nie mógł zalogować się na platformę zakupową. Po drugie, okoliczność ta nie była podstawą faktyczną zarzutów przedstawionych w odwołaniu, a została podniesiona dopiero na rozprawie. 
 

Ważne

Wykonawca nie może polegać na jakichkolwiek ustnych obietnicach pracowników zamawiającego i od nich uzależniać wywiązywanie się z ciążących na nim obowiązków.


Złożony na rozprawie zrzut ekranu może co najwyżej uprawdopodobnić, że wykonywane były połączenia telefoniczne między zamawiającym a odwołującym, w żadnej mierze natomiast nie dowodzi, jakie informacje wykonawca uzyskał. Niezależnie od powyższego, przyjmując nawet, że rzeczywiście wykonawca uzyskał informację, że termin będzie przedłużony, nie mogło stanowić podstawy do przyjęcia, że są to informacje w jakikolwiek sposób wiążące. Podkreślić należy, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, a sposób komunikacji między zamawiającym a wykonawcami określają postanowienia SIWZ. 
 

Ważne

Skoro wykonawca znał wartość szacunkową zamówienia (została ona podana w ogłoszeniu o zamówieniu), to oferując cenę o ponad 30% niższą od tej wartości, powinien wiedzieć, że będzie na nim spoczywać obowiązek złożenia wyjaśnień. Wykonawca, który rzetelnie skalkulował cenę oferty, powinien dysponować szczegółami kalkulacji oraz przyjętymi do niej założeniami, co pozwala na sprawne przygotowanie wyjaśnień. Wyjaśnienia dotyczące ceny nie mają bowiem (a z pewnością nie powinny mieć) charakteru nowo tworzonej koncepcji, ale mają przedstawiać to, co już wykonawca opracował, przeanalizował i skalkulował przed złożeniem oferty. (…) Trudno zatem uznać, że złożenie wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez zamawiającego było obiektywnie niemożliwe. 


Wpływ dokumentów – KIO 395/20

Przesłane zamawiającemu w ramach wyjaśnień zdjęcie miało wywołać u zamawiającego mylne wrażenie, że jest to pojazd zaoferowany, podczas gdy zaoferowany został pojazd inny, niespełniający na chwilę składania ofert wymagań zamawiającego.

Skoro pojazd, stosowne do wyjaśnień odwołującego, miał być okazany i udostępniony dopiero po upływie 30 dni od dnia podpisania umowy i odwołujący nie zgodził się na wcześniejsze oględziny, dokonane jeszcze przed wyborem oferty najkorzystniejszej przez zamawiającego i jednocześnie odwołujący przyznał, że będzie dokonywał modyfikacji pojazdu celem dostosowania go do wymagań SIWZ, to łącznie powyższe okoliczności wskazują, że odwołujący na dzień składania ofert nie spełnił wymagań SIWZ – wyrokowała KIO w sprawie odwoławczej sygnowanej 395/20.

Przesłanie zdjęć pojazdu o wyglądzie takiego, jak tego wymagał zamawiający, miało wywołać u zamawiającego przekonanie, że jest to pojazd, jaki wykonawca zaoferował, podczas gdy pojazd, który oferował (którego kopię dokumentów rejestracyjnych udostępnił zamawiającemu) nie spełnia wymagań SIWZ. To, co przedstawiono na zdjęciu, nie jest zatem tym pojazdem, jaki odwołujący w rzeczywistości oferuje. Zdjęcie stanowiło obraz poglądowy, nie było jednak zaoferowanym pojazdem. Najistotniejszą kwestią jest okoliczność, że to, czy pojazd zaoferowany (a zatem stosownie do oświadczenia odwołującego ten, którego dokumenty rejestracyjne przedstawił zamawiającemu odwołujący) rzeczywiście uzyska wygląd i wszelkie cechy tego pojazdu, którego zdjęcie w ramach wyjaśnień przesłał odwołujący, nie jest pewne ani oczywiste. (…) 
 

Ważne

Bez wątpienia, przedstawione przez odwołującego dokumenty miały wpływ na decyzje zamawiającego w postępowaniu, dotyczyły bowiem oceny zgodności oferowanego pojazdu z treścią SIWZ. Spełnione zostały zatem wszystkie przesłanki, o których stanowi przywołany powyżej artykuł 24 ust. 1 pkt 17 ustawy – Prawo zamówień publicznych.


Oświadczenia tożsame – KIO 405/20

W wyniku zdigitalizowania dokumentu pełnomocnictwa i opatrzenia tak przygotowanego pliku podpisami kwalifikowanymi doszło do złożenia oświadczenia woli w formie elektronicznej o treści tożsamej z oświadczeniem funkcjonującym poprzednio w formie pisemnej – stwierdzono podczas rozprawy sygnowanej KIO 405/20.
Skład orzekający nie zgadza się z twierdzeniem zamawiającego, jakoby w przedmiotowej sprawie nie doszło do przedstawienia pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Do jej zachowania, zgodnie z przepisem art. 78¹ § 1 k.c., wystarczające jest opatrzenie oświadczenia woli złożonego w postaci elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, do czego ad casum – zdaniem Izby – doszło. 

Przeciwne stanowisko zamawiającego w tej kwestii można sprowadzić do stwierdzenia, jakoby nie było możliwe zachowanie formy elektronicznej dokumentu w sytuacji, w której na etapie jego sporządzania przybrał on wcześniej de facto formę pisemną. Innymi słowy, zamawiający uznałby pełnomocnictwo przedstawione przez odwołującego za prawidłowe co do formy jedynie w sytuacji, w której dokument stwierdzający jego udzielenie sporządzony był w całości elektronicznie, tj. miał postać dokumentu PDF wyłącznie z podpisami kwalifikowanymi. W tej kwestii skład orzekający podziela obszerne wywody odwołania, że obostrzenie takie nie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ze wspomnianego powyżej przepisu art. 78¹ § 1 k.c., a powstały zakwestionowany przez zamawiającego dokument wpisuje się w definicję dokumentu elektronicznego z art. 3 pkt 35 rozporządzenia eIDAS (…). 

Wadliwość gwarancji – KIO 292/20

Wadliwość gwarancji ubezpieczeniowej przedłożonej przez odwołującego polegała na braku tożsamości podmiotowej w odniesieniu do oferty oraz dokumentu stanowiącego jej zabezpieczenie – stwierdziła KIO w sprawie 292/20.

W gwarancji wprost się stwierdza, że wykonawcą są trzy podmioty działające łącznie jako konsorcjum, tymczasem ofertę na część 2. złożyły tylko dwa spośród tych podmiotów. W takiej sytuacji należy przyjąć, że gwarant mógłby się skutecznie uchylić od odpowiedzialności, jako że nie gwarantował za podmiot, który faktycznie ofertę złożył. 

Istnienie takiego obiektywnie uzasadnionego ryzyka powoduje, że oferta nie jest prawidłowo zabezpieczona. Nie zasługuje na uwzględnienie argumentacja odwołującego, że o prawidłowym zabezpieczeniu oferty wadium przesądza okoliczność, że w treści gwarancji prawidłowo określono jej beneficjenta oraz postępowanie przetargowe, którego gwarancja dotyczy. Tych dwóch elementów nie można uznać za wystarczające i stanowiące o skutecznym wniesieniu wadium, równie istotne jest bowiem – jako wyznaczające zakres zobowiązania gwaranta – określenie, czyją ofertę gwarancja zabezpiecza.

Wiążące wymagania – KIO 350/20 

Postanowień SIWZ nie można potraktować jako niewiążących zaleceń dla sporządzenia kosztorysów ofertowych, ale za wiążące wymagania, których niespełnienie powinno skutkować odrzuceniem oferty. 

Z treści dokumentacji przetargowej jednoznacznie wynika, że kosztorysy ofertowe miały być sporządzone metodą szczegółową, co należy utożsamić z metodą kalkulacji szczegółowej dla sporządze...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy