Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg

9 grudnia 2020

NR 188 (Grudzień 2020)

Wyroki na szuKio.pl/ciekawe

0 151

Przedstawiamy poniżej wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały wydane w okresie od września do października 2020 r. Ich analiza powinna ułatwić prawidłowe przygotowanie i prowadzenie postępowania o zamówienie publiczne.

Zgodność przedmiotu z wymaganiami SIWZ – KIO 1796/20

Brak podania w formularzu ofertowym modelu/producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, jeśli tylko oferta umożliwia dokonanie jednoznacznej identyfikacji, pozwala zamawiającemu na zbadanie zgodności tego przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ.

POLECAMY

(…) przystępujący w treści wypełnionego załącznika nr 7 nie podał nazwy producenta, wskazując jedynie model oferowanej broni Walter P99 AS. Jednocześnie przystępujący załączył kartę katalogową oferowanej broni. (…) w karcie katalogowej, znalazło się niebudzące wątpliwości oznaczenie producenta i oznaczenie modelu, jednoznacznie określające przedmiot oferty o ściśle wykazanych parametrach (wyszczególnionych w złożonym załączniku nr 7). Tym samym treść oferty odpowiadała treści specyfikacji. Zamawiający w sposób niebudzący wątpliwości na podstawie treści oferty przystępującego był w stanie skonkretyzować producenta i model broni. Dlatego zamawiający w ocenie Izby prawidłowo poprawił niezgodność co do formy, umieszczając oznaczenie producenta w miejscu do tego przeznaczonym w SIWZ, tj. w załączniku nr 7 do SIWZ, bazując na treści
karty katalogowej.

Weryfikacja prawdziwości informacji – KIO 1938/20

Dla stwierdzenia przesłanki przedstawienia informacji wprowadzających w błąd zamawiającego bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy zamawiający, opierając się na własnej wiedzy, był w stanie zweryfikować, czy też nie, określone informacje.

(…) warunkiem uznania zaistnienia podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania wskazanej w art. 24 ust. 1
pkt 17 ustawy Pzp nie jest stwierdzenie, iż w danym przypadku faktycznie doszło do wprowadzenia w błąd zamawiającego, lecz że wystarczające jest, aby taki skutek mógł zostać wywołany w związku z przedstawieniem przez wykonawcę informacji niezgodnych z rzeczywistością. Izba nie podziela stanowiska zamawiającego, iż stwierdzenie zaistnienia ww. podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania wyłączone jest w przypadku posiadania przez danego zamawiającego informacji, na podstawie których jest on w stanie zweryfikować prawdziwość informacji przekazanych przez wykonawcę. 

Zakres uprawnień – KIO 1805/20

Ocena zakresu uprawnień powinna być dokonywana zawsze w kontekście stanu prawnego obowiązującego w chwili wydania uprawnień. (…) uprawnienia nadane J. K. zostały wydane w oparciu o przepisy nieobowiązującego obecnie rozporządzenia z 1975 r., które w swej treści nie posługiwało się pojęciem „uprawnień z ograniczeniami” czy „uprawnień bez ograniczeń”. (…) Z tego względu zamawiający winien był ocenić, czy posiadane przez J. K. doświadczenie na stanowisku kierownika budowy pozwala mu pełnić funkcję kierownika budowy przy realizacji inwestycji, dla której prowadzone
jest postępowanie.

Parametry niezgodności – KIO 1729/20

Rozmiar deklarowany wprost przez producenta jako 55 cali jest takim rozmiarem i jeśli nawet z dokładnych pomiarów odwołującego wynika, że jest o 35/100 cala mniejszy od deklaracji, nie oznacza parametru niezgodnego z oczekiwaniem zapisanym w SIWZ.

Przeciwnie, takie oczekiwanie zaspokaja. (…) Izba uznaje za zasadną argumentację dotyczącą wymaganej i oferowanej wielkości monitora o wymiarze min. 55 cali. Przy takim określeniu parametru wymiaru niezbędne jest posłużenie się wiedzą w istocie notoryjną, iż wymiar ten dotyczy przekątnej ekranu o kształcie zbliżonym do prostokąta. W istocie na rynku wielkość ta jest powtarzalna i oznacza wymiar zbliżony, jakkolwiek, co oczywiste, przy takim produkcie niekoniecznie tożsamy z wielkością ustaloną z nadmierną w istocie dokładnością np. co do 1 milimetra, albo mikrometra.

Pojęcie inwestycji drogowej – KIO 1743/20

Skoro zamawiający, oceniając oferty w ramach kryteriów, zamierzał utożsamiać jedną inwestycję drogową z jedną umową na realizację robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi publicznej, to jego obowiązkiem było to wprost określić w SIWZ.

W SIWZ brak jest definicji kluczowego dla oceny stanu faktycznego pojęcia inwestycji drogowej. Brak jest również jakiejkolwiek informacji, co do sposobu rozumienia tego pojęcia. Zamawiający nie wskazał przy tym, że nadał pojęciu inwestycji drogowej znaczenie wynikające z ustawy o ZRID. W konsekwencji – co wprost wynika z przytoczonych wyżej stanowisk odwołującego – zamawiającego i przystępującego – każdy z nich w odmienny sposób interpretował sporne postanowienia SIWZ. Przyczyną powyższego jest sposób sformułowania ww. kryteriów. Oprócz oczywistych błędów stylistycznych zdania są przesadnie rozbudowane i zawiłe. W efekcie ich interpretacja mogła być problematyczna i dawać niejednoznaczny wynik. Nie można zgodzić się przy tym z twierdzeniem zamawiającego, że pojęcie inwestycji drogowej ma oczywiste i jasne znaczenie.

Zarzut odwołania – KIO 1761/20

Niedopuszczalne jest postawienie nowego zarzutu odwołania, który pierwotnie nie został wyartykułowany.

(…) zarzut odwołania należy rozumieć jako zastrzeżenie odwołującego, co do zachowania zamawiającego polegającego na niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Zarzut musi zawierać wskazanie naruszonego przez zamawiającego przepisu prawa wraz z przytoczeniem okoliczności faktycznych i prawnych określających, na czym owo naruszenie prawa polegało. Jeżeli zatem odwołujący wskazał pierwotnie w swoim odwołaniu podstawę prawną naruszenia przez zamawiającego przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, to obecnie nie może dokonać zmiany tej podstawy, wskazując na przepis art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp (…). 

Kwestionowanie ceny – KIO 2033/20

Fakt, iż odwołujący przewiduje poniesienie kosztów na określonym poziomie, nie może automatycznie stanowić zasadnej argumentacji, iż przystępujący poniesie koszty na takim samym poziomie.

(…) odwołujący nie przedłożył żadnego dowodu, a całą swoją argumentację opiera na kalkulacjach własnych, co w ocenie Izby nie jest wystarczające do udowodnienia okoliczności podnoszonych w odwołaniu. Odwołujący kwestionuje bowiem możliwość zaoferowania przez przystępującego ceny w zakresie jednej z frakcji odpadów dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, przedstawiając kalkulację kosztową, która została ustalona na poziomie takim, jaki odwołujący przewiduje ponieść, realizując ten rodzaj frakcji odpadów. (…) Nie bez znaczenia jest bowiem okoliczność, iż przystępujący korzysta z instalacji zagospodarowania odpadów stanowiącej własność spółek grupy A, która to zależność pozwala na optymalizację kosztów, a ceny te, wg oświadczenia przystępującego, kształtują się na poziomie około 60% kwoty wskazanej przez odwołującego jako „średnia dla regionu”.

Referencje – KIO 2024/20

Referencje nie służą potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ale wyłącznie potwierdzeniu, czy określone dostawy zostały wykonane należycie.

Skoro zatem przedłożona przez przystępującego G. referencja odnosiła się do wykonania całej umowy, tj. dostarczenia i uruchomienie zespołów spalinowo-elektrycznych, zainstalowanych w kontenerach wykonanych zgodnie
z PN–ISO 668: 2018–05, to nie ulega wątpliwości, iż zawarte w treści referencji oświadczenie o prawidłowej realizacji umowy odnosi się również do dostarczenia kontenerów o wymaganiach określonych w obecnym postępowaniu. Kontenery stanowiły bowiem część świadczenia jakie przystępujący G. zobowiązał się spełnić na rzecz spółki C. Podkreślić należy, że referencja nie służyła do potwierdzenia wartości dostarczonych kontenerów w ramach ww. zadania. Dokumentem, jaki zamawiający wymagał na wykazanie wartości wykonanych dostaw, był wykaz dostaw.

Dostawa odpowiadająca przedmiotowi zamówienia – KIO 2024/20

Zamawiający nie sprecyzował w SIWZ zamkniętego katalogu akceptowalnych kontenerów. Posłużył się określeniem nieostrym „inne podobnego typu”, dopuszczając tym samym możliwość powoływania się na doświadczenie w dostawie jakichkolwiek kontenerów.

Kryteria oceny ofert – zamawiający nie zawarł żadnego postanowienia, z którego wynikałoby, że warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej uznać należy za spełniony wyłącznie w sytuacji, w której wykonawca wykaże, iż posiada doświadczenie w realizacji dostawy o charakterze tożsamym z przedmiotem zamówienia w obecnie prowadzonego przez zamawiającego postępowaniu. Przyjęcie takiego stanowiska odwołującego za prawidłowe prowadziłoby do nieuprawnionego zrównania warunków udziału w postępowaniu z przedmiotem zamówienia, co nie znajduje oparcia w przepisach ustawy Pzp, a tym bardziej w postanowieniach zawartych w SIWZ.

Kryteria oceny ofert – KIO 2001/20

Opis kryteriów oceny ofert przedstawiony w SIWZ należy uznać za kompletny i wyczerpujący, nie jest natomiast dopuszczalne, aby na etapie oceny ofert opis ten uzupełniać o dodatkowe wymagania wyinterpretowane z innych postanowień SIWZ.

(…) kryteria oceny ofert muszą być określone w sposób jasny i precyzyjny, niepozostawiający pola do ich interpretowania w sposób odbiegający od literalnego brzmienia SIWZ. Jak stanowi art. 91 ust. 2d ustawy Pzp – zamawiający określa kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawianych przez wykonawców. (…) Zauważyć również należy, że punkt 17 SOPZ wprost odnosi się do etapu realizacji zamówienia, stanowiąc, że usługi świadczone w trakcie realizacji zamówienia będą spełniały określone standardy. W tej sytuacji i przy braku zamieszczenia analogicznych wymagań w opisie kryterium oceny ofert brak jest podstaw do przyjęcia, że w liczbie linii lotniczych przedstawianej do oceny w ramach kryterium oceny ofert należy ująć tylko te linie, które na dzień składania ofert spełniają standardy IATA i są ujęte w publikowanym przez to stowarzyszenie wykazie.

Cel świadczenia – KIO 1987/20

Przy dokonywaniu ustaleń w zakresie świadczenia kompleksowego, należy w szczególności mieć na uwadze cel (gospodarczy) realizacji danego świadczenia oraz jego dominujący charakter.

Izba uznała, iż ww. elementy świadczenia, jak ochrona radiologiczna (fartuch ołowiany szt. 2, osłona na tarczycę szt. 2) oraz integracja urządzenia z systemem PACS i systemem szpitalnym (…) stanowią świadczenia pomocnicze względem świadczenia głównego, tj. dostawy mobilnego przyłóżkowego cyfrowego aparatu RTG, tj. są z nim powiązane w ten sposób, że tworzą z punktu widzenia celu gospodarczego kompleksowe świadczenie, uzasadniające zastosowanie jednolitej preferencyjnej stawki podatku VAT. Jak wskazywał przystępujący, czemu nie zaprzeczył odwołujący, ochrona radiologiczna stanowi element umożliwiający bezpieczne przeprowadzenie badania. Jest ona zatem niezbędna w celu prawidłowego korzystania ze świadczenia głównego.

Opis przedmiotu zamówienia – KIO 1863/20

Z istoty trybu negocjacji bez ogłoszenia wynika, że po ich przeprowadzeniu to na zamawiającym spoczywa obowiązek sporządzenia SIWZ, m.in. w zakresie opisu przedmiotu zamówienia (art. 61 ust. 1 w zw. z art. 64 ust. 3 Pzp).
(…) w tej sprawie zamawiający sam siebie wprowadził w błąd, gdyż bezpodstawnie – pod względem zarówno faktycznym, jak i prawnym – uznał, że przeprowadzone negocjacje obligują G. do zaoferowania modelu tomografu pożądanego przez zamawiającego (…). Tymczasem zamawiający, pomimo że znał przeznaczenie zamawianego tomografu komputerowego i uwarunkowania z tym związane, a także – jak wynika z odpowiedzi na odwołanie – mógł je opisać za pomocą mierzalnych parametrów, nie dochował w tym zakresie należytej staranności organizatora postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Pzp, a skutkami swojego niedo-
patrzenia chciał obciążyć wykonawcę, który z natury rzeczy ubiega się o udzielenie mu zamówienia w celach zarobkowych.

Omyłka pisarska – KIO 2036/20

Brak jest przepisów wskazujących na przesądzający charakter zapisu słownego, jednakże oczywiste jest to, iż w przypadku tego rodzaju zapisu, wskazanie błędnej kwoty jest znacznie mniej prawdopodobne niż w przypadku zapisu cyfrowego. 

(…) w trakcie sporządzania dokumentu gwarancji doszło do oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie zapisu cyfrowego kwoty gwarancyjnej – zamiarem gwaranta było objęcie zobowiązaniem w zakresie sumy gwarancyjnej kwoty 25 000,00 zł, tj. tak jak to zostało wyrażone w zapisie słownym, a nie kwoty 2500,00 zł, która nie wynika ani z zapisu słownego, ani z zapisu cyfrowego. (…) Sposób dokonania zapisu cyfrowego świadczy jednakże o tym, iż w ramach jego dokonywania doszło do omyłkowego pominięcia zera. Powszechną praktyką, nieznającą wyjątków, jest to, aby trzy zera wyrażające tysiące znajdowały się po spacji lub kropce. Nie stosuje się zapisów cyfrowych, w których jedno z trzech zer wyrażających tysiące znajduje się przed kropką lub spacją, a dwa pozostałe zera po kropce lub spacji....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy