Z pełnomocnikiem zwanym liderem

Jak wygrać przetarg

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), z jednej strony, podobnie jak w ubiegłym roku, dopuszczają możliwość wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcjum), z drugiej natomiast wprowadzają kilka całkiem nowych lub znacząco zmodyfikowanych rozwiązań, wymagających nowego podejścia zarówno zamawiających, jak i wykonawców.

Uprawnienie wykonawców do wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wynika wprost z nowego Pzp. Niezbędne jest jednak wówczas ustanowienie przez nich pełnomocnika, zwanego często liderem. Zakres pełnomocnictwa zależy od woli konsorcjantów (poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) i może – stosownie do art. 58 ust. 2 nowego Pzp – obejmować:

POLECAMY

  • reprezentowanie ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
  • reprezentowanie ich w postępowaniu i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo stanowi dla zamawiającego źródło informacji nie tylko odnośnie do podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców, lecz pozwala także na ich identyfikację oraz przesyłanie wszelkiej korespondencji tylko pełnomocnikowi. Jednocześnie z art. 58 ust. 3 nowego Pzp wynika zakaz wymagania przez zamawiającego, aby wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia posiadali określoną formę prawną w celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Kopia umowy regulującej współpracę konsorcjum

Na szczególną uwagę zasługuje przewidziana w art. 59 nowego Pzp możliwość żądania przez zamawiającego kopii umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile została wybrana oferta konsorcjum. Wyraźnie zatem wskazano, że może to być kopia umowy, a nie musi być to oryginał. Poza tym takiej kopii umowy można żądać dopiero przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli zamawiający chciałby skorzystać z tej możliwości, zasadne jest zamieszczenie odpowiedniego postanowienia w tym zakresie, np. w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym lub w trybie przetargu nieograniczonego w specyfikacji warunków zamówienia, w rozdziale zawierającym informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zob. art. 134 ust. 1 pkt 19 i art. 281 ust. 1 pkt...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy