Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z orzecznictwa KIO

20 maja 2018

NR 160 (Luty 2018)

Zasadzki nadinterpretacji

0 174

W sprawie o sygn. akt: KIO 2115/17 odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszanie tak fundamentalnych reguł Pzp, jak równe traktowanie wykonawców i zasady uczciwej konkurencji. Jednak uzasadnienie tych zarzutów oparł w znacznym stopniu na domniemaniach wysnuwanych na podstawie informacji internetowych i nadinterpretacji zapisów SIWZ. Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej pod przewodnictwem Agaty Mikołajczyk z godną uwagi precyzją, analizując punkt po punkcie, wykazał brak potwierdzenia każdego z licznych zarzutów.

Wprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem była dostawa mebli i krzeseł biurowych dla Izby Administracji Skarbowej w P., wykonawca OP, składając odwołanie, stwierdził, że zamawiający dokonał czynności wyboru oferty najkorzystniejszej wykonawcy FB z naruszeniem przepisów ustawy Pzp, bowiem ta oferta jako niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Ponadto odwołujący wskazał na naruszenie art. 91 ust. 1 Pzp, ponieważ jego zdaniem zamawiający niezasadnie zaniechał wyboru oferty odwołującego, która na podstawie kryteriów oceny ofert uzyskała 84,5 pkt. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej FB i odrzucenie tej oferty oraz nakazanie mu wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej.

Wybór z wątpliwościami

W uzasadnieniu podnoszonych zarzutów odwołujący wskazał na liczne okoliczności faktyczne i prawne. Przede wszystkim wybór oferty wykonawcy FB jako najkorzystniejszej narusza art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 91 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 Pzp. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 oferta niezgodna z treścią SIWZ podlega odrzuceniu, chyba że kwalifikuje się do poprawienia w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3. W przypadku oferty FB nie ma podstaw do zastosowania tego przepisu, co więcej, zamawiający nie skorzystał z przywołanej normy i nie wykonał czynności polegającej na uprawnionej modyfikacji treści oferty. Zatem w zakresie zgodności zaoferowanych produktów z SIWZ zamawiający oceniał ofertę złożoną przez tego wykonawcę w szczególności na podstawie art. 91 ust. 1 w zw. z art. 89, art. 7 ust. 1 Pzp, a także innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa mającymi tu zastosowanie.

Nie sposób zgodzić się z tym, że zamawiający, wymagając w SIWZ zaoferowania produktów posiadających nazwane certyfikaty, w toku badania i oceny ofert stwierdza, że brak tych certyfikatów jest zgodny z SIWZ.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród zgodnych z SIWZ na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Odwołujący podkreśla, że zamawiający jednoznacznie i precyzyjnie opisał właściwości poszczególnych produktów, podając ich wymiary, funkcjonalności, technologię wykonania, rodzaj i wytrzymałość materiałów, normy i certyfikaty itp.

Wobec tego każdy z oferentów miał obowiązek złożenia oferty zawierającej produkty odpowiadające opisowi przedmiotu zamówienia w każdym parametrze wskazanym i sprecyzowanym przez zamawiającego. Tylko taka oferta podlegała kwalifikacji na podstawie kryteriów określonych w SIWZ. Oferta wykonawcy FB nie spełnia kryterium zgodności z SIWZ, tym samym podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp i z tego powodu nie mogła zostać wybrana jako najkorzystniejsza – art. 91 ust. 1 Pzp.

Nierówne traktowanie

Powyższe dowodzi, iż zamawiający naruszył również art. 7 ust. 1 Pzp przez nierówne traktowanie wykonawców, tj. wadliwy wybór oferty podlegającej odrzuceniu i uniemożliwienie zdobycia zamówienia przez odwołującego, który złożył ofertę zgodną z SIWZ (fakt zgodności oferty odwołującego z SIWZ stwierdził zamawiający w informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej). Nierówne traktowanie wykonawców polega również na swobodnej interpretacji dokumentów złożonych przez FB. Nie sposób zgodzić się z tym, że zamawiający, wymagając w SIWZ zaoferowania produktów posiadających nazwane certyfikaty, w toku badania i oceny ofert stwierdza, że brak tych certyfikatów jest zgodny z SIWZ.

Po zapoznaniu się z treścią oferty FB odwołujący stwierdził szereg nieprawidłowości, w tym dyskwalifikujące wady, o czym niezwłocznie poinformował zamawiającego, który skierował drugie wezwanie do FB o wyjaśnienie i uzupełnienie oferty. Analiza wyjaśnień prowadzi do wniosku, że oferta nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, co więcej, doszło do nieuprawnionej zmiany jej treści, a ponadto wykonawca nie dopełnił obowiązku dowodowego. Odwołujący wskazał na szczegółowy opis niezgodności, które na mocy z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp powinny skutkować odrzuceniem oferty FB.

W kwestii zaniechania wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej przypomina on, że po zakończeniu procedury badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu zamawiający uznał jego ofertę za zgodną z SIWZ i na podstawie kryteriów oceny określonych przez siebie przyznał jej 84,5 pkt. Maksymalną liczbę 100 pkt zamawiający przyznał jednak ofercie wykonawcy FB, która w ocenie odwołującego podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią SIWZ. Wobec tego w przypadku uwzględnienia odwołania w tym zakresie uzasadnione staje się żądanie wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej.

Sprzeciw zamawiającego

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie, wskazując na szereg okoliczności. W SIWZ jednoznacznie podał on dokumenty, których wymagał po otwarciu ofert. Obok dokumentów podmiotowych (potwierdzenie spełniania warunków udziału i braku podstaw wykluczenia) wyszczególnił tam również dokumenty przedmiotowe wymagane na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego. Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej tak jednoznacznie sprecyzowane zapisy SIWZ powodują, że dokumenty takie podlegają reżimowi art. 26 ust. 1– 4 Pzp (zob. wyrok z dnia 24 maja 2017 r., sygn. akt: KIO 954/17).

Zgodnie z art. 26 ust. 3 jeżeli dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia bądź udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym. Dyspozycja przepisu art. 26 ust. 3 Pzp ma charakter obligatoryjny i w sytuacji zaistnienia przesłanek w nim wskazanych nakazuje zamawiającemu wezwanie wykonawcy. Według zamawiającego wobec tak jednoznacznych zapisów SIWZ możliwość uzupełnienia lub poprawienia dokumentów przedmiotowych złożonych przez FB jest w pełni uzasadniona i zgodna z przepisami Pzp. Nieuzasadniony jest tym samym zarzut odwołującego, że przy dokonywaniu czynności, o której mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, doszło do zmiany treści oferty. Oferta FB pozostaje niezmienna i wyrażona została w złożonym formularzu ofertowym oraz cenow...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy