Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg

31 lipca 2018

NR 154 (Lipiec 2017)

Czy zatrudnianie na etat może ograniczać konkurencję

303

W wyroku z dnia 3 kwietnia 2017 r. w połączonych sprawach KIO 486/17 i KIO 492/17 Izba zajęła się ustaleniem, czy możliwe jest sformułowanie wymogu zatrudniania na umowę o pracę jako kryterium oceny ofert, a także czy takie kryterium nie ogranicza konkurencji i dostępu do rynku małym i średnim przedsiębiorstwom.

Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r. w sposób szczególny akcentuje konieczność wykorzystywania przez zamawiających klauzul społecznych w dokumentacjach przetargowych. Przed nowelizacją zamawiający mieli prawo zastrzegać, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, u których w strukturze zatrudnienia 50% to osoby niepełnosprawne. Oprócz tego można było również ustalić, że osoby realizujące zamówienie muszą być zatrudnione na umowę o pracę. Nie jest to więc rozwiązanie nowe, jednak do tej pory z tej możliwości korzystano raczej rzadko.

Sprzeciw wykonawców

Wdrożenie klauzul społecznych umożliwia zamawiającym nieznaczne ograniczenie konkurencji, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia np. w sposób promujący zatrudnienie bezrobotnych, młodocianych czy niepełnosprawnych.

Ważne!

Wyrok Izby o sygn. akt: KIO 486/17 i KIO 492/17 ogranicza możliwość zamawiającego w zakresie kryteriów oceny ofert w ten sposób, że jednoznacznie negatywnie opowiada się w sprawie dopuszczalności ustanowienia kwestii zatrudnienia na etat jako kryterium oceny ofert.

Stan faktyczny tej sprawy dotyczył prowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na zaprojektowanie, przygotowanie i wdrożenie rozbudowy systemu elektronicznego w Prokuraturze Krajowej. Jako kryterium oceny ofert o wadze 40% ustalono zatrudnienie osób na umowę o pracę, przy czym zatrudnienie to musiało być faktem jeszcze przed upływem terminu składania ofert. I tak, w zależności od liczby osób zatrudnionych na etat, w ciągu trzech miesięcy przed upływem terminu składania ofert można było uzyskać większą liczbą punktów.

Dwóch wykonawców powzięło wątpliwości dotyczące prawidłowości i dopuszczalności takiego sformułowania kryteriów, w związku z czym wnieśli odwołanie do KIO. Swoje stanowisko argumentowali przede wszystkim tym, że takie kryterium odnosi się do właściwości wykonawcy, ale nie ma wpływu na jakość realizacji zamówienia, ponieważ nie odnosi się do przedmiotu zamówienia. Jeśli zamawiający uznał, że kwestia zatrudnienia na umowę o pracę jest niezbędna do prawidłowej realizacji zamówienia, odpowiednie postanowienie powinien zawrzeć raczej w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający podał, że określając kryteria oceny ofert w takiej formie, miał na względzie zalecenia ustawy Pzp. Wskazał też, że dysponowanie od dłuższego czasu okre ślonym zespołem osób wyznaczonych do realizacji inwestycji wpływa bezpośrednio w sposób znaczący na jakość wykonywanego zamówienia.

Z orzeczenia KIO

W tych okolicznościach Izba uwzględniła odwołanie wykonawców i uznała, że: tzw. klauzula zatrudnienia pracowniczego odnosi się do warunków realizacji zamówienia publicznego, a nie cech, które powinien posiadać podmiot ubiegający się o jego udzielenie. Zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę nie jest bowiem kryterium wyboru wykonawcy ani kryterium udzielenia zamówienia.

W dalszej kolejności KIO postanowiła, że w przypadku tak sformułowanego kryterium oceny ofert, jak zrobił to w postępowaniu zamawiający, mamy do czynienia z zakazanym co do zasady kryterium oceny ofert odnoszącym się do właściwości wykonawcy. Zwróciła uwagę, iż poprzez takie brzmienie kryterium zamawiający wkracza do polityki kadrowo-płacowej danego wykonawcy, ingerując także w kwestię zatrudniania przed złożeniem oferty osób na podstawie umów o pracę czy na umowy cywilnoprawne.

KIO stoi na stanowisku, że: zaakceptowanie postępowania zamawiającego ustalającego jako kryterium zatrudnienie osób na umowę o pracę przed terminem składania ofert prowadziłoby do wypaczenia istoty zamówień publicznych, tj. niedopuszczenia do realizac...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy