Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z notatnika pełnomocnika

4 lutego 2022

NR 199 (Luty 2022)

Zmiana linii orzeczniczej

0 614

Miałam w planach podzielić się swoimi doświadczeniami na temat orzeczeń dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa, ale niestety NA plan pierwszy ponownie wkroczyło wadium i znowu za sprawą wyroku Sądu Okręgowego z dnia 5 lutego 2021 roku, sygn. akt: V Ga 328/20.

Ostatnio zwracałam uwagę na nową linię orzeczniczą w Krajowej Izbie Odwoławczej w zakresie gwarancji wadialnej, inspirowaną powyższym wyrokiem. Niestety, obecnie mamy do czynienia z odwrotną wręcz linią orzeczniczą w tym zakresie. Mało tego, Izba do spraw dotyczących przedmiotowego zakresu wyznacza składy trzyosobowe.

Zgodnie z art. 487 ust. 2 ustawy Pzp Prezes Izby może zarządzić rozpoznanie odwołania w składzie jednoosobowym w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne albo trzyosobowym w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na stopień zawiłości sprawy.

Jako pierwszy przykład można wskazać wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 października 2021 roku o sygn. akt: KIO 2806/2021. W wyroku tym KIO,  stwierdziła iż: […] żaden przepis Pzp nie wskazuje, że do okresu ważności wadium należy doliczyć kolejne dni na zabezpieczenie wykonania czynności przez zamawiającego. Wadium ma bowiem zostać ustanowione w celu zabezpieczenia okresu związania ofertą. Celem tej regulacji jest zabezpieczenie interesów zamawiającego tak, aby złożona oferta była zabezpieczona wadium przez cały okres, w jakim wykonawca związany jest jej treścią. Oznacza to, że:

POLECAMY

Ważne: podstawą odrzucenia oferty na gruncie art. 226 ust. 1 pkt 14 Pzp w odniesieniu do okresu ważności wadium może być wyłącznie sytuacja, w której oferta nie pozostaje zabezpieczona wadium w czasie, w którym wykonawca pozostaje związany ofertą. Nie ma tutaj miejsca ani podstawy prawnej dla rozróżnienia formalnego okresu ważności wadium i „faktycznego” terminu, dłuższego niż okres związania ofertą, dającego „możliwość zatrzymania wadium” przez zamawiającego. 

Kolejny przykład to wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 listopada 2021 roku, sygn. akt: 3362/2021, w którym Izba nie zgodziła się z poglądem Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Ważne: Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, iż wadium wniesione w formie gwarancji, która wygasa z dniem upływu terminu związania ofertą i wygaśnięcie uprawnienia zamawiającego do złożenia wniosku o wypłatę w tym samym dniu jest prawidłowe.

Krajowa Izba Odwoławcza zajęła stanowisko, iż żaden z przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych nie nakazuje, by termin ważności gwarancji wadialnej odnośnie do uprawnienia zamawiającego do złożenia wniosku o wypłatę z gwarancji był...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy