Dołącz do czytelników
Brak wyników

Vademecum elektronizacji

11 marca 2019

NR 172 (Marzec 2019)

Badanie i ocena ofert (2)

0 5

W poprzedniej części Vademecum elektronizacji opisano procedurę przetargową od etapu przygotowania postępowania do złożenia oferty. W niniejszym opracowaniu przedstawione zostanie badanie i ocena ofert na etapie składania wyjaśnień i dokumentów.

Po złożeniu oferty wykonawca dysponuje potwierdzeniem jej złożenia i powinien oczekiwać na upływ terminu do jej złożenia, a następnie na otwarcie ofert. 

Obowiązki zamawiającego

Otwarcie ofert jest czynnością niezwykle ważną z punktu widzenia zamawiającego i wykonawców, dlatego tak istotna jest przejrzystość tej procedury oraz gwarancja, że zostanie przeprowadzona zgodnie z prawem oraz zasadami uczciwej konkurencji. Z art. 86 pkt 1 Pzp wynika, że z zawartością ofert złożonych przez wykonawców nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia, natomiast samo otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 

Przepisy ustawy nie regulują kwestii komisji przetargowej otwierającej oferty – wiążący zatem w tym przypadku jest regulamin komisji, który może formułować szczegółowe zasady w odniesieniu do procedury otwarcia ofert.
 
Przed otwarciem ofert zamawiający ma obowiązek podać kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – obowiązek wynika z przepisu art. 86 pkt 3 Pzp.

Pobranie ofert 

Aby otworzyć oferty, zamawiający korzystający z systemu opartego na miniPortalu UZP oraz platformie ePUAP musi zalogować się do elektronicznej skrzynki podawczej na platformie internetowej ePUAP. W celu zapoznania się z treścią ofert konieczne jest ich odszyfrowanie. W tym celu zamawiający pobiera wszystkie oferty, które wpłynęły od wykonawców. 

Odszyfrowanie ofert

Odszyfrowanie jest możliwe dzięki pobraniu klucza prywatnego z miniPortalu. W aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania ofert należy wpisać identyfikator postępowania, załączyć ofertę oraz pobrany klucz prywatny. Po zaznaczeniu pola „Odszyfruj ofertę” oferta zostaje odszyfrowana, a zamawiający może bez przeszkód otworzyć ją i zapoznać się ze wszystkimi plikami składającymi się na ofertę.

Niezwłocznie po otwarciu ofert

Artykuł 86 ust. 5 Pzp stanowi:
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

  1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
  2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
  3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Przepis ten jest gwarancją transparentności postępowania, wykonawcy mogą dzięki niemu wstępnie ocenić swoją ofertę na tle pozostałych złożonych. Przepis formułuje obowiązek niezwłocznego działania zamawiającego, dlatego warto zwrócić uwagę na interpretację terminu „niezwłocznie” użytego w dyspozycji tego przepisu. 

W kwestii tej wypowiedział się Urząd Zamówień Publicznych: Na gruncie ustawy Pzp brak jest definicji legalnej pojęcia „niezwłocznie”. W tym zakresie zatem należy posłużyć się regułami prawa cywilnego i ich interpretacją na gruncie orzecznictwa (arg. z art. 14 Pzp). Sąd Naj-
wyższy w wyroku z 13 grudnia 2006 r. (sygn. akt: II CSK 293/06) stwierdził: „użytego w art. 455 k.c. terminu »niezwłocznie« nie należy utożsamiać z terminem natychmiastowym, termin »niezwłocznie« oznacza bowiem termin realny, mający na względzie okoliczności miejsca i czasu, a także regulacje zawarte w art. 354 i art. 355 k.c.” (podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy np. w wyroku z 22 marca 2001 r., sygn. akt: V CKN 769/00, oraz wyroku z 28 kwietnia 2004 r., sygn. akt: V CK 461/03). Powyższe pozwala przyjąć, że termin »niezwłocznie« należy interpretować jako termin realny w okolicznościach danego miejsca i czasu, przy uwzględnieniu celu społeczno-gospodarczego i panujących w danym zakresie zwyczajów (arg. z art. 354 § 1 k.c.) oraz z uwzględnieniem staranności przyjętej w stosunkach danego rodzaju (arg. z art. 355 § 1 k.c.).


Tym samym termin „niezwłocznie”, którym ustawodawca posłużył się w art. 86 ust. 5 Pzp, należy interpretować w ten ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy