Dołącz do czytelników
Brak wyników

Vademecum elektronizacji

11 marca 2019

NR 172 (Marzec 2019)

Badanie i ocena ofert (2)

360

W poprzedniej części Vademecum elektronizacji opisano procedurę przetargową od etapu przygotowania postępowania do złożenia oferty. W niniejszym opracowaniu przedstawione zostanie badanie i ocena ofert na etapie składania wyjaśnień i dokumentów.

Po złożeniu oferty wykonawca dysponuje potwierdzeniem jej złożenia i powinien oczekiwać na upływ terminu do jej złożenia, a następnie na otwarcie ofert. 

Obowiązki zamawiającego

Otwarcie ofert jest czynnością niezwykle ważną z punktu widzenia zamawiającego i wykonawców, dlatego tak istotna jest przejrzystość tej procedury oraz gwarancja, że zostanie przeprowadzona zgodnie z prawem oraz zasadami uczciwej konkurencji. Z art. 86 pkt 1 Pzp wynika, że z zawartością ofert złożonych przez wykonawców nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia, natomiast samo otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 

Przepisy ustawy nie regulują kwestii komisji przetargowej otwierającej oferty – wiążący zatem w tym przypadku jest regulamin komisji, który może formułować szczegółowe zasady w odniesieniu do procedury otwarcia ofert.
 
Przed otwarciem ofert zamawiający ma obowiązek podać kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – obowiązek wynika z przepisu art. 86 pkt 3 Pzp.

Pobranie ofert 

Aby otworzyć oferty, zamawiający korzystający z systemu opartego na miniPortalu UZP oraz platformie ePUAP musi zalogować się do elektronicznej skrzynki podawczej na platformie internetowej ePUAP. W celu zapoznania się z treścią ofert konieczne jest ich odszyfrowanie. W tym celu zamawiający pobiera wszystkie oferty, które wpłynęły od wykonawców. 

Odszyfrowanie ofert

Odszyfrowanie jest możliwe dzięki pobraniu klucza prywatnego z miniPortalu. W aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania ofert należy wpisać identyfikator postępowania, załączyć ofertę oraz pobrany klucz prywatny. Po zaznaczeniu pola „Odszyfruj ofertę” oferta zostaje odszyfrowana, a zamawiający może bez przeszkód otworzyć ją i zapoznać się ze wszystkimi plikami składającymi się na ofertę.

Niezwłocznie po otwarciu ofert

Artykuł 86 ust. 5 Pzp stanowi:
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

  1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
  2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
  3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Przepis ten jest gwarancją transparentności postępowania, wykonawcy mogą dzięki niemu wstępnie ocenić swoją ofertę na tle pozostałych złożonych. Przepis formułuje obowiązek niezwłocznego działania zamawiającego, dlatego warto zwrócić uwagę na interpretację terminu „niezwłocznie” użytego w dyspozycji tego przepisu. 

W kwestii tej wypowiedział się Urząd Zamówień Publicznych: Na gruncie ustawy Pzp brak jest definicji legalnej pojęcia „niezwłocznie”. W tym zakresie zatem należy posłużyć się regułami prawa cywilnego i ich interpretacją na gruncie orzecznictwa (arg. z art. 14 Pzp). Sąd Naj-
wyższy w wyroku z 13 grudnia 2006 r. (sygn. akt: II CSK 293/06) stwierdził: „użytego w art. 455 k.c. terminu »niezwłocznie« nie należy utożsamiać z terminem natychmiastowym, termin »niezwłocznie« oznacza bowiem termin realny, mający na względzie okoliczności miejsca i czasu, a także regulacje zawarte w art. 354 i art. 355 k.c.” (podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy np. w wyroku z 22 marca 2001 r., sygn. akt: V CKN 769/00, oraz wyroku z 28 kwietnia 2004 r., sygn. akt: V CK 461/03). Powyższe pozwala przyjąć, że termin »niezwłocznie« należy interpretować jako termin realny w okolicznościach danego miejsca i czasu, przy uwzględnieniu celu społeczno-gospodarczego i panujących w danym zakresie zwyczajów (arg. z art. 354 § 1 k.c.) oraz z uwzględnieniem staranności przyjętej w stosunkach danego rodzaju (arg. z art. 355 § 1 k.c.).


Tym samym termin „niezwłocznie”, którym ustawodawca posłużył się w art. 86 ust. 5 Pzp, należy interpretować w ten sposób, że po nastąpieniu momentu wskazanego w przywołanym przepisie, tj. otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający zamieszcza na stronie internetowej ww. informacje bez zbędnej zwłoki.Powyższe oznacza, iż dokonanie tej czynności powinno nastąpić w możliwe najkrótszym terminie od czynności otwarcia ofert, tj. najczęściej jeszcze w tym samym dniu. 

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcą

Przy ustalaniu zasad komunikacji należy wziąć pod uwagę, że jednym z istotnym aspektów na etapie badania oferty przez zamawiającego jest kontakt między nim a wykonawcą. Elektronizacja zamówień dotknęła również tej kwestii – elektroniczne formy porozumiewania zostały przyjęte w samej ustawie Pzp. 

Ważne

Oznacza to, co do zasady, że podstawową formą jest komunikacja elektroniczna, przy czym – w zależności od tego, czy dany zamawiający korzysta z miniPortalu UZP i platformy ePUAP, czy też z tzw. platform komercyjnych – może on w tym zakresie również ustalić, czy komunikacja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem platform, czy też podaje adresy e-mail i dopuszcza składanie mu oświadczeń również na wskazane adresy e-mail.


Wyjaśnienia i dokumenty

Na komunikację między zamawiającym a wykonawcą składa się zarówno wzywanie do wyjaśnień, jak i składanie dokumentów oraz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków. W tym zakresie należy wskazać na art. 26 ust. 3 Pzp oraz wezwanie do uzupełnienia dokumentów – art. 26 ust. 4 Pzp. Ustawodawca wprowadził zatem obowiązek dostarczania wezwań w postaci elektronicznej. Zamawiający natomiast może dookreślić, czy będzie porozumiewał się bezpośrednio, czy za pośrednictwem platformy ePUAP.

Ważne

Zamawiający powinien w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określić, jakiej formy elektronicznej będzie używał do komunikacji z wykonawcami. Wykonawcy nie mogą na własną odpowiedzialność wybrać np. drogi e-mailowej, jako iż wybór środków komunikacji jest przywilejem tylko i wyłącznie zamawiającego. 

 

Dla przykładu kwestię tę można ująć w SIWZ w sposób następujący: Prowadzenie postępowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oznacza, iż cała procedura, w tym oferta, JEDZ i wszystkie oświadczenia oraz dokumenty, a także komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, poprzez miniPortal, ePUAP oraz pocztę elektroniczną zamawiającego: ….@....

Ważne

Jeśli zamawiający kieruje do wykonawcy wezwanie za pośrednictwem e-maila, wówczas powinien w treści e-maila zażądać p...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy