Dołącz do czytelników
Brak wyników

Vademecum elektronizacji

12 kwietnia 2019

NR 173 (Kwiecień 2019)

Wybór oferty, środki ochrony prawnej, zawarcie umowy (3)

0 39

W poprzedniej części Vademecum elektronizacji opisane zostały badanie i ocena ofert na etapie składania wyjaśnień i dokumentów. W niniejszym artykule przedstawiony będzie ostatni etap w elektronicznym postępowaniu o zamówienie publiczne – wybór oferty, możliwość skorzystania ze środków ochrony prawnej i umowa.

Wyniki postępowania w formie elektronicznej

Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert zamawiający ma obowiązek przekazania wykonawcom informacji o podjętych względem ofert lub wykonawców czynnościach. Zawiadomienie to dotyczy kilku rodzajów czynności, takich jak:

 • odrzucenie oferty,
 • wykluczenie wykonawcy,
 • wybór oferty najkorzystniejszej,
 • unieważnienie postępowania (jeśli zachodzą okoliczności powodujące unieważnienie postępowania).

Odnosząc się do formy przekazania informacji, należy wskazać na konieczność zastosowania art. 10a ust. 1 Pzp: 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Zamawiający – w zależności od sytuacji faktycznej – przekazują wykonawcom następujące informacje:

 • za pośrednictwem wykorzystywanej platformy porozumiewania się – np. platformy zakupowej lub platformy ePUAP,
 • przesyłając wiadomość e-mail, z żądaniem potwierdzenia otrzymania.

Istotne jest, aby informacje te zawierały uzasadnienie prawne i faktyczne.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 października 2018 r., sygn. akt: KIO 2149/18:

Zasadność czynności wykluczenia wykonawcy z postępowania podlega ocenie Izby w kontekście okoliczności faktycznych i prawnych przedstawionych przez zamawiającego w uzasadnieniu tej czynności. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Przywołany przepis, stanowiący realizację zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, takich jak jawność postępowania oraz równe traktowanie wykonawców i zachowanie uczciwej konkurencji, nakłada na zamawiającego obowiązek zakomunikowania wykonawcom, dlaczego zamawiający uznał, że dany wykonawcza podlega wykluczeniu, a po stronie wykonawcy kształtuje prawo do uzyskania pełnej i rzetelnej wiedzy na temat przyczyn wykluczenia. 

To na podstawie informacji przekazanej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp wykonawca – po pierwsze – podejmuje decyzję, czy skorzystać ze środków ochrony prawnej, a po drugie – jakie zarzuty sformułować w odwołaniu i w jaki sposób polemizować ze stanowiskiem zamawiającego.
 

Ważne

Uzasadnienie faktyczne zawiadomienia o wykluczeniu powinno wyczerpująco obrazować, jakie przyczyny legły u podstaw decyzji zamawiającego, tak aby wykonawca, gdy oceny zamawiającego nie podziela, mógł się do wskazanych przez zamawiającego uchybień ustosunkować.

 
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 października 2018 r., sygn. akt: KIO 2094/18:

Wymóg uzasadnienia faktycznego i prawnego nie może sprowadzać się do podania przyznanej punktacji w danym kryterium, gdyż pozbawia to wykonawców możliwości kontroli czynności zamawiającego. Należy potwierdzić argumentację przywołaną z innych wyroków Izby podanych w odwołaniu, w tym w szczególności w wyroku z dnia 11 sierpnia 2017 r., o sygn. akt: KIO 1577/17, z którego wynika, że wszystkie czynności, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp, winny być przez zamawiającego uzasadnione. Obowiązek ten dotyczy również uzasadnienia czynności oceny ofert i przyznawania im punktów. Wobec każdego wykonawcy uzasadnienie przyznania określonej liczby punktów jego ofercie jest o tyle oczywiste, że każdy wykonawca jest uprawniony do tego, by wiedzieć, na jakiej podstawie jego oferta została oceniona w taki czy inny sposób.
 

Ważne

Obecne brzmienie art. 92 Pzp dotyczącego zawiadomienia o czynnościach nie obliguje do jednoczesnego poinformowania o odrzuceniu oferty, wykluczeniu z postępowania czy wyborze oferty. Zamawiający – zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej – nie musi jednocześnie informować o tych czynnościach.


Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 września 2018 r., sygn. akt: KIO 1652/18:

Dokonana, w wyniku nowelizacji zawartej w ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r.,poz. 1020), która weszła w życie z dniem 28 lipca 2016 r.,zmiana art. 92 ust. 1 Pzp przez usunięcie z jego treści zwrotu „jednocześnie” powoduje, że zamawiający nie mają obowiązku jednoczesnego informowania wykonawców o czynnościach wykluczenia wykonawcy z postępowania, odrzucenia oferty oraz wyboru oferty najkorzystniejszej. Zmiana ta ma wpływ na proces skarżenia czynności i zaniechań podmiotów zamawiających – zarówno w postępowaniach poniżej, jak i powyżej progów UE. Tym samym brak skumulowanego obowiązku informacyjnego przekłada się na kwestię interesu i ekonomiki postępowania. Wynika to z możliwości sekwencyjnego (etapowego) badania ofert i oceny podmiotowej wykonawców, zaś sama możliwość zaskarżenia np. zaniechań podmiotu zamawiającego materializuje się dopiero na etapie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. 
 

Ważne

Po przekazaniu informacji o wyniku postępowania, względnie o czynnościach w trakcie badania i oceny ofert, wykonawcy mają możliwość skorzystania ze środków ochrony prawnej odnośnie do danej czynności lub zaniechania dokonania danej czynności przez zamawiającego. 


Wniosek generalny odnośnie do przekazywania informacji przez zamawiającego o wynikach postępowania jest taki, że już przed wejściem w życie elektronizacji w praktyce absolutna większość wyników była przesyłana elektronicznie, do rzadkości należały informacje wysyłane wyłącznie na piśmie. Odnośnie do tej czynności data 18 października 2018 r. nie miała istotnego znaczenia praktycznego.

Elektronizacja środków ochrony prawnej

Podstawy prawne: dyrektywa 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. – tzw. dyrektywa odwoławcza: 

Państwa członkowskie przedsiębiorą niezbędne środki, aby zapewnić – w odniesieniu do zamówień objętych zakresem zastosowania dyrektywy 2004/18/WE – możliwość skutecznego, a w szczególności możliwie szybkiego odwołania od decyzji podjętych przez instytucje zamawiające, zgodnie z warunkami określonymi w art. 2–2f niniejszej dyrektywy, z powodu naruszenia przez te decyzje prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych lub naruszenia krajowych przepisów transponujących to prawo. (…)

Państwa członkowskie decydują o środkach komunikacji, obejmujących faks i środki elektroniczne, z jakich należy skorzystać w celu wniesienia odwołania (…)

Implementacja zapisów dyrektywy nastąpiła poprzez nowelizację ustawy – Prawo zamówień publicznych i akty wykonawcze do ustawy Pzp:

Artykuł 180 ust. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
 • Cykl szkoleń online
 • Indywidualne konsultacje
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy