Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kontrola Prezesa UZP

8 czerwca 2021

NR 193 (Czerwiec 2021)

Bez adresu strony internetowej

9

ZAMÓWIENIE DOTYCZYŁO DOSTAWY O WARTOŚCI 158 905 469,06 ZŁ (TJ. 36 854 481,77 EURO). ZAMAWIAJĄCY PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Przedmiot zamówienia – zaprojektowanie, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych. Tryb postępowania – przetarg nieograniczony (procedura, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp).

POLECAMY

Informacja o stwierdzeniu naruszeń

Po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej (KU/159/19/DKZP) przedmiotowego postępowania na podstawie art. 161 ust. 1 w związku z art. 169 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Prezes Urzędu Zamówień Publicznych stwierdził:

 1. naruszenie art. 41 pkt 14 ustawy Pzp poprzez zaniechanie czynności zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu adresu strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna;
 2. naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp poprzez brak żądania dokumentu, o którym mowa w § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

Uzasadnienie

 1. Jak wynika z dokumentacji kontrolowanego postępowania, zamawiający zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przewidział możliwość zastosowania aukcji elektronicznej, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz jeżeli cena za realizację najwyżej punktowanej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu przekroczy kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający nie zamieścił adresu strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
  Zaniechanie czynności zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu adresu strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna, stanowi naruszenie dyspozycji art. 41 pkt 14 ustawy Pzp. Powyższe naruszenie nie miało wpływu na wynik postępowania.
   

  Ważne

  Zgodnie z treścią art. 41 pkt 14 ustawy Pzp, ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, zawiera co najmniej informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

   

 2. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogli ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 ustawy Pzp.

Zamawiający w rozdziale 9 punkcie 9.8 tomu I SIWZ wskazał, iż na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia będzie żądał od wykonawców m.in.: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy – dotyczy wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; członków konsorcjum wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział 9 punkt 9.8 podpunkt 9.8.4 SIWZ).
 

Ważne

Mając powyższe na uwadze, Departament Kontroli Zamówień Publicznych, pismem z dnia 12 grudnia 2019 r. zwrócił się do zamawiającego o wyjaśnienie, czy zamawiający żądał w przedmiotowym postępowaniu od wykonawców innych niż powyżsi (tj. od wykonawców krajowych) dokumentu, o którym mowa w § 5 pkt 4 rozporządzenia.


W odpowiedzi zamawiający, w piśmie z dnia 13 grudnia 2019 r., wyjaśnił m.in.: […] nie żądał w przedmiotowym postępowaniu od wykonawców krajowych dokumentu, o którym mowa w § 5 pkt 4 rozporządzenia […] w sprawie dokumentów […]. W postępowaniu objętym kontrolą zamawiający wymagał przedłożenia takich dokumentów jedynie od członków konsorcjum wykonawców wspól...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy