Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru , Otwarty dostęp

15 kwietnia 2022

NR 201 (Kwiecień 2022)

Budżet a plan postępowań o udzielenie zamówień

0 785

Planowanie jest elementarną czynnością w każdej jednostce, niezależnie od sektora, do jakiego należy – czy jest to sektor prywatny, czy publiczny – i dotyczy wszystkich zasobów podmiotu. Niemniej jednak czynności związane z planowaniem są mocno niedoceniane na szczeblu zarówno kierowniczym, jak i pracowniczym.

Niechęć do planowania na szczeblu pracowniczym wynika z braku realizacji wcześniejszych planów, a wręcz ignorancji ze strony zarządzających. Tymczasem plany wyznaczają kierunek rozwoju jednostki w każdym aspekcie jej działania. Umożliwiają właściwą alokację zasobów kadrowych i rzeczowych, jednocześnie zaś – bieżącą ocenę możliwości realizacji zadań. Dają możliwość nadzorowania i reagowania na bieżąco w sytuacjach nieprzewidzianych,  które mogą zaburzyć harmonogram działania i realizacji planu czy zadań jednostki.

POLECAMY

Budżet a plan postępowań o udzielenie zamówień

Kwestie związane z tworzeniem planów czy planów działania zależą od statusu jednostki oraz przynależności do sektora gospodarczego. 

Ważne
Sektor finansów publicznych podlega specyficznym regulacjom dotyczącym kilku obszarów planowania, wyrażonym w dokumentach takich jak budżet (uchwała budżetowa) czy plan postępowań o udzielenie zamówień. Oba dokumenty, choć związane z planowaniem, odnoszą się do różnych kwestii i nie można ich zero-jedynkowo porównać.

Kwestie dotyczące budżetu uregulowane zostały przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), z kolei planowanie zamówień, a dokładnie planowanie postępowań o udzielenie zamówień, określa ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

Ważne
Oba plany nie są dokumentami tożsamymi. Budżet – w uproszczeniu – określa wszystkie wydatki, jakie zostały zaplanowane w danej jednostce, i wskazuje źródła ich finansowania. Z kolei plan postępowań o udzielenie zamówień to zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 tys. zł netto, oraz wszystkie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, planowane do uruchomienia w trybach lub procedurach określonych w ustawie Pzp.

W ramach jednej pozycji budżetowej może być do zrealizowania kilkanaście postępowań:

  • o zróżnicowanym lub jednorodnym charakterze i przedmiocie zamówienia (dostawa, usługa, robota budowlana, usługa społeczna);
  • o różnych wartościach, w tym o wartościach wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp lub wyłączonych podmiotowo i przedmiotowo z ww. ustawy;
  • finansowanych z różnych lub tych samych źródeł (np. dział, rozdział, paragraf). 

Budżet zatem to nie to samo co plan postępowań o udzielenie zamówień. Dlatego nie można obu dokumentów traktować zamiennie. Plan postępowań odnosi się do sposobu wydatkowania środków publicznych na dane zamówienie. Z kolei budżet jest dokumentem wskazującym źródła fi...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy