Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak udzielać zamówień

19 lipca 2018

NR 156 (Październik 2017)

Centralna Platforma e-Zamówień

340

Porozumienie w sprawie dofinansowania projektu „E-zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” – zostało podpisane 11 sierpnia 2017 r. przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Ministerstwo Cyfryzacji, działające w partnerstwie z Urzędem Zamówień Publicznych.

Projekt ma na celu stworzenie efektywnego, spełniającego potrzeby i oczekiwania użytkowników zelektronizowanego procesu udzielania zamówień publicznych w Polsce. Obejmuje elektronizację nowych usług, a także poprawę funkcjonalności istniejących w obszarze zamówień publicznych. W efekcie projektowanych działań powstanie Centralna Platforma e-Zamówień i zostaną ustalone standardy komunikacji elektronicznej. Ma to doprowadzić do stanu, w którym środkami komunikacji i wymiany informacji na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia będą elektroniczne środki informacji i komunikacji.

Kompletność i spójność informacji

Funkcjonowanie rynku zamówień publicznych w Polsce zapewni Platforma e-Zamówienia. Umożliwi skuteczne i efektywne sprawowanie funkcji nadzorczych i sprawozdawczych dzięki funkcjonalności zbierania i udostępniania danych dotyczących procesu udzielania zamówień publicznych z portali oferujących e-usługi w tym obszarze.

Ważne!

Projekt uwzględnia rozwiązania i obowiązki nałożone na państwa członkowskie UE w istniejących przepisach oraz dyrektywach unijnych dotyczących zamówień publicznych i wdrożone do stosownych przepisów krajowych.

Komunikacja elektroniczna w zamówieniach publicznych, w coraz szerszym zakresie wdrażana do obowiązkowego stosowania w polskim systemie zamówieniowym, zaowocowała licznymi konkretami w ustawie – Prawo zamówień publicznych, zwłaszcza po jej nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020).

Pojęcie środków elektronicznych

Komunikacja elektroniczna oznacza sposób przekazywania informacji i dokumentów pomiędzy zamawiającym a wykonawcami – przy użyciu określonych środków. Pojęcie środków elektronicznych definiują w artykułach zawierających objaśnienie pojęć zarówno dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r., 2014/24/UE, w sprawie zamówień publicznych, zwana klasyczną, jak też ustawa – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

Według dyrektywy (art. 2 pkt 19) środki elektroniczne oznaczają sprzęt elektroniczny do przetwarzania (w tym także kompresji cyfrowej) i przechowywania danych, które są przesyłane, przekazywane i odbierane za pomocą przewodów, fal radiowych, środków optycznych lub innych środków elektromagnetycznych. Z kolei w art. 2 pkt 17 Pzp mowa jest o środkach komunikacji elektronicznej, które należy interpretować w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, z 2015 r., poz. 1844 oraz z 2016 r., poz. 147 i 615).

Wymieniona ustawa określa środki komunikacji elektronicznej jako rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną. Natomiast świadczenie usługi drogą elektroniczną oznacza wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

Według Pzp

Do ustawy – Prawo zamówień publicznych, po nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r., wprowadzono w dziale I odrębny rozdział 2a, zatytułowany Komunikacja zamawiającego z wykonawcami. Obejmuje on artykuły od 10a do 10g. Artykuł 10a ust. 1 określa:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy