Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg

9 maja 2019

NR 174 (Maj 2019)

Czy czynności podejmowane przed zawarciem umowy podlegają zaskarżeniu?

0 99

Zamawiający jest zobowiązany do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem zasad równego traktowania wykonawców, niedyskryminacji oraz uczciwej konkurencji. Aby zapewnić możliwość realizacji takich celów, ustawodawca wyposażył zamawiającego w szereg uprawnień.

Jest on uprawniony m.in. do określania warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert oraz wymogów w zakresie przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby zagwarantować wyłonienie rzetelnej, najkorzystniejszej oferty. Aby jednak ww. zasady zostały spełnione, w postępowaniu musi również zostać zagwarantowana jawność i obiektywność oceny spełniania postawionych wymagań. Czasami zamawiający, chcąc przyspieszyć prowadzone postępowanie, decydują się na przeniesienie elementów oceny przedmiotowej lub podmiotowej wykonawcy na etap po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy. Niestety, działanie takie może powodować naruszenie ww. zasad. 

Na potrzeby niniejszego artykułu przyjmijmy, że zamawiający w prowadzonym postępowaniu wymaga od wykonawców w ofercie jedynie przedstawienia nazw/modeli oferowanych urządzeń. Natomiast w części SIWZ, w której zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 14 Pzp opisuje formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy, wskazuje, że wykonawca winien dostarczyć karty katalogowe produktów (a więc dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp).
 

Ważne

Pozornie wydawać się może, że działanie takie przyspiesza procedurę przetargową. Jeżeli karty katalogowe produktów zamawiający otrzymuje dopiero przed zawarciem umowy, to w tym samym czasie dokonywana jest ich weryfikacja oraz biegnie termin (stand still), w jakim po wyborze najkorzystniejszej oferty nie można 
zawrzeć umowy. 


Wydawać by się mogło, że ocena na tym etapie jest też bardziej „elastyczna”, gdyż nie wiążą choćby regulacje dotyczące zasad wyjaśniania treści oferty (zakaz negocjacji) czy też reguła jednokrotności wzywania do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. 

Jeśli karty katalogowe, o których mowa w ww. przykładzie, potwierdzą spełnianie określonych przez zamawiającego wymagań, to wszystko wydaje się w porządku. Prześledźmy zatem, na podstawie dostępnego orzecznictwa, jakie konsekwencje mogą wyniknąć w przypadku, gdy weryfikacja będzie negatywna, oraz jak powinien się w takiej sytuacji zachować zamawiający. 

1. Czy czynności podejmowane po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy mogą podlegać zaskarżeniu? 

Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wobec tego wszystkie czynności zamawiającego (lub zaniechania czynności) podejmowane do tego momentu mogą zostać skutecznie zaskarżone. Stanowisko takie zaprezentowane zostało m.in. w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 marca 2017 r., sygn. akt: KIO 338/17: Izba uznaje, że postępowanie o udzielenie zamówienia jest zakończone z chwilą podpisania umowy o realizację zamówienia publicznego. Zdaniem Izby brak jasnego określenia w ustawie terminu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia wynikał raczej z przyczyn obiektywnych, gdyż w zależ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy