Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kontrola Prezesa UZP

2 lipca 2018

NR 158 (Grudzień 2017)

Dokumenty dostępne dla zamawiającego

244

Przedmiotem postępowania, które Prezes Urzędu Zamówień Publicznych poddał kontroli uprzedniej (sygn. UZP/DKZP/KU/11/17), były prace na kilku odcinkach linii kolejowej pomiędzy miejscowościami K. i O. Wszczęły je PKP z regionu śląskiego w grudniu 2016 r., przyjąwszy jako tryb postępowania przetarg nieograniczony. Środki unijne przeznaczone na realizację tego zamówienia pochodziły z Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). 

Zgodnie z dokumentacją kontrolowanego postępowania (w tym z protokołem postępowania) wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 573,6 mln zł, w tym wartość zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp – 95,6 mln zł. Wartość zamówienia podstawowego wynosi zatem 478 mln zł. Zostały one potwierdzone przez zamawiającego w odpowiedzi na wezwanie Prezesa UZP z 14 czerwca 2017 r. Wymieniony wyżej przepis art. 134 w ust. 6 pkt 3 określa, że: zamówienia sektorowego można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli (…) zamówienie jest udzielane dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych i polega na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy szacowaniu jego wartości, a w opisie zamówienia podstawowego wskazano zakres tych usług lub robót budowlanych oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone.

Wyliczenie wadium

W kontrolowanym postępowaniu zamawiający żądał wniesienia przez wykonawców wadium w wysokości 14,64 mln zł. Zgodnie z treścią art. 45 ust. 4 Pzp zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia. Natomiast zgodnie z art. 45 ust. 5a Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, określa kwotę wadium dla wartości zamówienia podstawowego.

Z treści powyższych przepisów wynika, że zamawiający ustala kwotę wadium w odniesieniu do wartości szacunkowej zamówienia liczonej m.in. bez wartości zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp, co oznacza, że w niniejszym przypadku powinna to być wartość 478 mln zł. Natomiast liczona od tej wartości kwota wadium ustalona przez zamawiającego stanowi 3,06% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego

Tym samym, określając kwotę wadium w wysokości większej niż 3% wartości zamówienia, zamawiający naruszył art. 45 ust. 4 Pzp. Naruszenie to nie miało wpływu na wynik postępowania.

Datowanie dokumentów

W punkcie 9 SIWZ zamawiający m.in. wskazał dokumenty, jakich żąda od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z tym punktem: dokumenty, o których mowa… (tj. dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa dalej (tj. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, czyli dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit b rozporządzenia), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

Ważne!

Zgodnie natomiast z § 7 ust. 2 zd. 1 rozporządzenia dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Mając na uwadze powyższe, w punkcie 9.10 SIWZ zamawiający nieprawidłowo przytoczył treść § 7 ust. 2 zd. 1 rozporządzenia, tj. skrócił do trzech miesięcy aktualność dokumentów składanych na potwierdzenie, że w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. W konsekwencji zamawiający dopuścił się naruszenia § 7 ust. 2 rozporządzenia. I to naruszenie nie miało wpływu na wynik postępowania.

Dopuszczalne dokumenty

Zgodnie z punktem 8 SIWZ w postępowaniu mogli brać udział wykonawcy, wobec których nie ma podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–23 Pzp z wyłączeniem przesłanek określonych w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5–6 Pzp (przesłanki wykluczenia fakultatywne).

Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania, zgodnie z zapisem SIWZ, zamawiający żądał dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1 (tj. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, z wyjątkiem informacji w zakresie przesłanki z art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp), pkt 4–7 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

Z powyższego wynika, że zamawiający nie przewidział fakultatywnej przesłanki wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. Zgodnie z tym przepisem z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli nie przewiduje on zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 z późn. zm.).

Ważne!

Jednocześnie jednak zamawiający żądał dokumentu na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie wspomnianej przesłanki fakultatywnej, tj. dokumentu określonego w § 5 pkt 4 rozporządzenia – odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewide...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy