Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z orzecznictwa TSUE

31 lipca 2018

NR 154 (Lipiec 2017)

Dokumenty po terminie

0 106

Orzeczenie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14 Trybunał Sprawiedliwości (piąta izba) wydał na wniosek złożony przez Krajową Izbę Odwoławczą w ramach sporu pomiędzy województwem łódzkim a jednym z wykonawców aplikujących o zamówienie publiczne wynikające z projektu pn. „Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej”. 

Instytucja zamawiająca ogłosiła przetarg publiczny na modernizację istniejących oraz wdrożenie nowych systemów informatycznych w zakładach opieki zdrowotnej podległych samorządowi województwa łódzkiego w ramach projektu Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej (RSIM-Usługi). Zdecydowano udzielić zamówienie w procedurze otwartej i podzielić jego przedmiot na części obejmujące poszczególne zakłady opieki zdrowotnej. Dopuszczono tym samym składanie przez wykonawców ofert nie tylko na realizację całego zamówienia, lecz także na jego część. Spór w postępowaniu głównym dotyczył w szczególności części trzeciej, której przedmiotem miały być zakup i dostawa zintegrowanego systemu szpitalnego do obsługi części administracyjnej (szarej) oraz części medycznej (białej) w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim. Przedmiotem zamówienia było standardowe oprogramowanie, które miało zostać dostarczone, zainstalowane i skonfigurowane przez wykonawcę w ramach realizacji umowy.

Zgodnie z zapisem SIWZ w celu wykazania doświadczenia kandydaci składający ofertę na część trzecią musieli legitymować się wykonaniem przynajmniej dwóch zamówień obejmujących (dla każdego ze wskazanych zamówień): dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie zintegrowanego systemu szpitalnego (HIS) w częściach białej i szarej, dla zakładu opieki zdrowotnej z minimalną liczbą 200 łóżek, o wartości nie mniejszej niż 450 000 zł, czyli ok. 101 676,08 euro brutto (z podatkiem od wartości dodanej – VAT). W tym celu wykonawcy mieli przedstawić wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert lub – odpowiednio – w krótszym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów, że dostawy te zostały wykonane należycie.

Wykonawca KK przedstawił w swojej ofercie wykaz dostaw, w którym wskazał dwie pozycje dotyczące dostawy, instalacji, konfiguracji i wdrożenia dwóch zintegrowanych systemów szpitalnych, zrealizowanych dla szpitali specjalistycznych w Słupsku i Nowym Sączu przez konsorcjum złożone ze spółek KIT i KK. Instytucja zamawiająca wybrała tę ofertę, uznając ją za najkorzystniejszą dla części trzeciej. Kandydat Es, wykluczony z postępowania, zaskarżył decyzję o wyborze oferty KK do Krajowej Izby Odwoławczej. Zarzucał on zamawiającemu brak stwierdzenia, że wspomniana oferta jest oparta na nieprawdziwych informacjach i nie spełnia warunków określonych w SIWZ, powinna więc zostać odrzucona, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp.

Orzeczenie KIO

W orzeczeniu z dnia 7 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza nakazała instytucji zamawiającej unieważnienie wyboru oferty w zakresie części trzeciej oraz wezwanie KK w trybie art. 26 ust. 4 Pzp do złożenia wyjaśnień co do zamówień wskazanych w ofercie. Instytucja zamawiająca unieważniła wówczas swoją decyzję i wezwała KK do uzupełnienia dokumentów w sposób pozwalający wykazać spełnienie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, wskazanego w SIWZ. W odpowiedzi na to wezwanie pismem z dnia 29 kwietnia 2014 r. KK wskazał, po pierwsze, że omawiane zamówienie dotyczyło funkcjonalności określonych przez instytucję zamawiającą jako część szara, a po drugie, że dołączone do oferty referencje dotyczą realizacji dwóch umów z 2010 r. Jednak ze złożonych wyjaśnień wynikało, że świadczenia dla szpitala w Słupsku realizowane były w rzeczywistości w ramach dwóch odrębnych zamówień, z których jedno nie obejmowało części białej, a drugie szarej.

W świetle tych wyjaśnień instytucja zamawiająca uznała, że zamówienia zrealizowane na rzecz tego szpitala nie spełniają warunku wskazanego w SIWZ, zgodnie z którym każde zamówienie powinno obejmować wszystkie elementy wymienione, czyli dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie zintegrowanego systemu szpitalnego w częściach białej i szarej. W związku z tym ponownie wezwała KK do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca przedstawił więc nowy wykaz dostaw, w którym powołał się na doświadczenie innego podmiotu (M.), w zakresie realizacji dwóch dostaw dla placówek opieki zdrowotnej w Janowie Lubelskim i w Lublinie. Dołączył także zobowiązanie spółki M. do oddania do dyspozycji doradców i konsultantów oraz zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia. Ponownie wskazał przy tym na dostawę zrealizowaną w Nowym Sączu.

Ważne!

Instytucja zamawiająca uznała tę odpowiedź za zadowalającą i ponownie wybrała ofertę KK jako najkorzystniejszą dla części trzeciej. Wykonawca Es z kolei wniósł skargę do Krajowej Izby Odwoławczej o stwierdzenie nieważności decyzji zamawiającego oraz o przeprowadzenie ponownej oceny ofert i wykluczenie spółki KK z uwagi na to, że przedstawiła ona nieprawdziwe informacje i nie wykazała spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu.

Krajowa Izba Odwoławcza uważa, że sprawa główna rodzi w pierwszej kolejności pytanie, czy art. 2 i 51 dyrektywy 2004/18/WE stoją na przeszkodzie powoływaniu się przez wykonawcę – gdy uzupełnia on na wniosek instytucji zamawiającej dokumenty – na dostawy inne niż te, które wykazał w swojej pierwotnej ofercie, oraz czy ogranicza możliwości powoływania się przez owego wykonawcę w tym względzie na zamówienia zrealizowane przez inny podmiot, na którego zasoby nie powołał się on w pierwotnej ofercie. W drugiej kolejności KIO ma wątpliwości, czy wykonawca może powoływać się w okolicznościach sprawy głównej na przewidziane w art. 48 ust. 3 dyrektywy 2004/18/WE prawo polegania na zdolnościach podmiotów trzecich, gdy samodzielnie nie spełnia minimalnych warunków uczestnictwa w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia na usługi. KIO zastanawia się ponadto, w jakich okolicznościach wykonawca może zostać uznany za winnego poważnego wykroczenia i wykluczony przez to z udziału w przetargu w rozumieniu art. 45 ust. 2 lit. g dyrektywy 2004/18.

Pytania prejudycjalne

W tych okolicznościach Krajowa Izba Odwoławcza postanowiła zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z całym szeregiem pytań prejudycjalnych.

  1. Czy art. 51 [dyrektywy 2004/18] w związku z deklarowaną w art. 2 [tej dyrektywy] zasadą równego i niedyskryminacyjnego traktowania wykonawców oraz zasada przejrzystości zezwalają na to, aby wykonawca w ramach wyjaśnienia lub uzupełnienia dokumentów mógł wskazać realizacje (tj. wykonane dostawy) inne niż te, które wskazał w wykazie dostaw załączonym do oferty, a w szczególności czy może wskazać realizacje innego podmiotu, na korzystanie z zasobów którego nie wskazywał w ofercie?
  2. Czy w świetle orzeczenia Trybunału z dnia 10 października 2013 r., Manova [(C-336/12, EU:C:2013:647)], z którego wynika, że: zasadę równego traktowania należy interpretować w ten sposób, że nie stoi ona na przeszkodzie wezwaniu kandydata przez instytucję zamawiającą, po upływie terminu zgłoszeń, do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy