Dołącz do czytelników
Brak wyników

Interpretacje Pzp w orzecznictwie KIO

19 listopada 2018

NR 168 (Listopad 2018)

Rozstrzygnięcie zarzutów spornych

0 29

Zgodnie z brzmieniem znowelizowanego art. 186 ust. 4 Pzp, jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo w części, gdy odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów odwołania, Izba rozpoznaje odwołanie.

Przepis art. 186 ust. 4a Pzp stanowi, że w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego stronie do postępowania nie przystąpił w terminie żaden wykonawca, a odwołujący nie wycofał pozostałych zarzutów, Izba rozpoznaje odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów. 
Oświadczenie zamawiającego o uwzględnieniu zarzutów odwołania wywiera wpływ na co najmniej trzy obszary istotne proceduralnie w postępowaniu odwoławczym. Są nimi: 

 • ustalenie wyznaczonego ustawowo zakresu rozpoznania odwołania, 
 • wskazanie strony odpowiedzialnej za wynik postępowania odwoławczego, 
 • powiązane z nim rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów. 

Omówienie wskazanych zagadnień wymaga przypomnienia zasadniczego celu przedmiotowej instytucji, którym jest umożliwienie wydania rozstrzygnięcia przez Izbę wyłącznie w odniesieniu do zarzutów spornych pomiędzy stronami. 

Zakres rozpoznania odwołania

Na mocy znowelizowanych przepisów zamawiający uzyskał możliwość częściowego uwzględnienia odwołania (zarzutów) bez konieczności uchylenia się od skutków wszystkich czynności objętych zarzutami. 
Obecne rozwiązanie powinno usprawnić przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przede wszystkim przez ograniczenie czasu, o jaki ulega ono wydłużeniu w związku z postępowaniem odwoławczym. Ma wpływ również na liczbę odwołań wnoszonych na powtórzone czynności w postępowaniu. 
Zgodnie z poglądem wypracowanym w orzecznictwie Izby w poprzednich latach zarzuty, w stosunku do których ziściły się przesłanki wskazane w art. 189 ust. 2 Pzp, nie podlegają skierowaniu na rozprawę. Pogląd ten należy odnieść również do częściowego uwzględnienia zarzutów odwołania, gdyż 

Ważne!

art. 189 ust. 2 pkt 5 Pzp nakazuje odrzucenie odwołania wniesionego na czynność, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu, lub w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu – którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Najczęściej oświadczenie dotyczące zarzutów odwołania zamawiający składa przed otwarciem rozprawy, w odpowiedzi na odwołanie lub ustnie do protokołu posiedzenia niejawnego prowadzonego z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego. Nie ma jednak przeszkód formalnych, aby oświadczenie to złożone zostało przez zamawiającego po otwarciu rozprawy. 
Oświadczeniu zamawiającego przypisane zostały skutki proceduralne opisane w art. 186 Pzp, w postaci umorzenia postępowania odwoławczego bądź ograniczenia zakresu rozpoznania odwołania do części nieuwzględnionych zarzutów, przy braku sprzeciwu wykonawcy przystępującego do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. Skutki te powiązane zostały z momentem, w którym oświadczenia zostają złożone, czyli z etapem poprzedzającym otwarcie rozprawy. 
Odnosząc się zatem do zakresu rozpoznania w sytuacji złożenia przez zamawiającego oświadczenia o uwzględnieniu w części zarzutów, należy stwierdzić, że: 

Ważne!

Izba może wydać postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego (bez rozstrzygnięcia w przedmiocie podniesionych zarzutów) lub orzec wyrokiem (przy sprzeciwie – również w zakresie uwzględnionych zarzutów). 

Do wydania postanowienia konieczne jest wystąpienie łącznie trzech przesłanek, takich jak: 

 • złożenie oświadczenia przez zamawiającego, 
 • cofnięcie przez odwołującego pozostałych zarzutów, 
 • brak zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego albo – w przypadku zgłoszenia takiego przystąpienia – niewniesienie sprzeciwu wobec uwzglę...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
 • Cykl szkoleń online
 • Indywidualne konsultacje
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy