Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z orzecznictwa KIO

26 czerwca 2018

NR 162 (Kwiecień 2018)

Dokumenty wprowadzające w błąd

0 214

Złożenie przez wykonawcę dokumentów, które wprowadzają zamawiającego w błąd, tj. przez świadome ich podanie zamawiającemu, przez zamierzone działanie, powoduje skutek bezpośredni polegający na wykluczeniu takiego wykonawcy z postępowania. W powyższym zakresie nie ma bowiem możliwości wzywania wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3 lub 4 Pzp – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

Wsprawie rozpoznanej przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z dnia 19 czerwca 2017 r., sygn. akt: KIO 1058/17, zamawiający K. prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla centralnych systemów informatycznych CPD.
Wykonawca Q. wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Wskazał w nim, że jego oferta jest druga w rankingu i kwestionował czynności oceny oferty wykonawcy będącego na pierwszej pozycji. W ocenie odwołującego oferta C. powinna podlegać odrzuceniu z uwagi na rażąco niską cenę. Ponadto istnieją przesłanki do wykluczenia tego wykonawcy. W takiej sytuacji oferta odwołującego byłaby najkorzystniejsza. 
Naruszenie zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym prawa do wglądu do wyjaśnień RNC złożonych przez C., stanowi uszczerbek w uprawnieniu odwołującego do uzyskania dostępu do dokumentacji postępowania. Odwołujący nie jest bowiem w stanie dogłębnie zbadać i poddać weryfikacji oferty złożonej przez C. Weryfikacja taka pozwoliłaby na rzeczywistą ocenę złożonych wyjaśnień pod kątem realności zaoferowanej ceny oraz wykazu osób pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu. Odwołujący wskazał, że jest przez to w praktyce pozbawiony możliwości korzystania ze środka ochrony prawnej i grozi to poniesieniem przez niego szkody.
Na posiedzeniu przed otwarciem rozprawy odwołujący złożył dwa dowody. Pierwszy – pismo z ZUS-u wraz z kopią umowy zawartej pomiędzy ZUS-em a C. na okoliczność, że spółka ta nie świadczyła usługi referencyjnej przedstawionej w dokumentach przetargowych, służącej wykazaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, a tym samym złożyła nieprawdziwe informacje w zakresie świadczonej usługi oraz jej wartości. 
Drugi dowód dotyczył okoliczności, że usługa referencyjna wykazana przez C., dotycząca usługi świadczonej dla banku nie obejmowała swoim zakresem przedmiotu, który opisał zamawiający w warunku udziału w postępowaniu.

Należyta staranność

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła część zarzutów odwołującego. W uzasadnieniu wyroku wskazała, że zgodnie z treścią części VI pkt 1 ppkt 2 SIWZ o udzielenie zamówienia na część drugą mogli ubiegać się wykonawcy, którzy posiadali doświadczenie w zakresie wykonania w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie: co najmniej dwóch usług polegających na serwisie pogwarancyjnym: serwerów i macierzy dyskowych, bibliotek taśmowych, switchy FC, obejmujące produkty producenta: H. w reżimie 24/7/365, trwających nie krócej niż 12 miesięcy każda, których wartość była nie mniejsza niż 1 mln zł brutto każda. Zamawiający nie wymagał, aby wartość 1 mln zł brutto dotyczyła wsparcia wyłącznie produktów ww. producenta.
Odwołujący wskazał, że realizowane na rzecz podmiotów wskazanych w wykazie złożonym przez przystępującego usługi w ogóle nie obejmowały urządzeń producenta H., o czym przystępujący doskonale wiedział i był tego świadomy, podając te informacje. Co więcej, usługa realizowana na rzecz ZUS-u była o wartości mniejszej niż wymagany 1 mln zł brutto, o czym również wykonawca ten doskonale wiedział.

Ważne!

W ocenie odwołującego działanie takie stanowi podstawę do wykluczenia wykonawcy na podstawie art 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp, ponieważ nawet błąd nieświadomy, wywołany z przyczyn niezależnych od wykonawcy stanowi podstawę do wykluczenia tego wykonawcy z postępowania, pod warunkiem że błąd ten może mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego. Złożenie nieprawidłowego wykazu usług z całą pewnością było działaniem lekkomyślnym lub niedbałym.

Oceny, czy zachowanie to miało znamiona lekkomyślności/niedbalstwa, należy dokonywać w odniesieniu do art. 355 § 2 k.c., czyli zawodowej staranności C. Profesjonalizm dłużnika powinien przejawiać się w dwóch podstawowych cechach jego zachowania: postępowaniu zgodnym z regułami fachowej wiedzy oraz sumienności. Wzorzec należytej staranności musi uwzględnić zwiększone oczekiwania wobec zawodowych kwalifikacji dłużnika-specjalisty, zarówno co do jego wiedzy, jak i praktycznych umiejętności skorzystania z niej.
Należyta staranność dłużnika określana przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej uzasadnia zwiększone oczekiwania co do umiejętności, wiedzy, skrupulatności i rzetelności, zapobiegliwości i zdolności przewidywania. Obejmuje także znajomość obowiązującego prawa oraz następstw z niego wynikających w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Wzorzec należytej staranności ujęty w art. 355 § 2 k.c. oznacza, że staranność wymagana w stosunkach danego rodzaju będzie musiała być uwzględniana w odniesieniu do wiedzy, doświadczenia i umiejętności praktycznych, jakie wymagane są od przedsiębiorcy podejmującego się określonej działalności. Wysoki stopień staranności wymaganej od dłużnika wynika bezpośrednio z faktu, że oczekiwania osoby zawierającej z nim umowę zazwyczaj są wyższe niż w stosunku do osoby, która nie prowadzi danej działalności zawodowo. Ustawodawca zakłada więc, że osoba ta nie tylko ma większą wiedzę i doświadczenie niż osoba nieprowadząca takiej działalności, ale jest od niej rzetelniejsza i ma większą zdolność przewidywania.

Nieprawdziwy wykaz

Złożenie nieprawidłowego (nieprawdziwego) wykazu z całą pewnością było też działaniem mogącym mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego. Wskutek złożenia wykazu w zaprezentowany przez przystępującego sposób wykonawca ten został „zakwalifikowany” do udziału w postępowaniu, a w konsekwe...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy