Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo

17 września 2018

NR 166 (Wrzesień 2018)

Z działalności KIO – dane statystyczne

0 143

Krajowa Izba Odwoławcza została powołana ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 82, poz. 560) jako stały organ wyłącznie właściwy do rozpoznawania w pierwszej instancji odwołań od niezgodnych z prawem czynności lub zaniechań zamawiających w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

Izba ma charakter organu sądowego w rozumieniu art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, co potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 13 grudnia 2012 r. (sprawa C-465/11 Forposta, ABC Direct Contact). Organizację Izby oraz status jej członków określają przepisy działu V rozdziału 4 Pzp. 
Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało przepisami art. 179–198 Pzp, a jeżeli ustawa nie stanowi inaczej – odpowiednie zastosowanie znajdują również przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym).
Obok przepisów ustawowych kwestie związane z postępowaniem odwoławczym regulują akty wykonawcze: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2014 r., poz. 964 ze zm.). 
Kontrolę instancyjną orzeczeń Izby, na podstawie art. 198a i 198b Pzp, sprawują sądy okręgowe właściwe dla siedziby zamawiającego, a prawo wniesienia skargi przysługuje stronom i uczestnikom postępowania oraz Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.
Obok orzekania w sprawach odwołań Izba rozpoznaje składane w toku postępowań odwoławczych wnioski zamawiających o uchylenie zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym wydaniem przez KIO orzeczenia. Z mocy art. 167 ust. 3 Pzp i następnych Izba jest także organem właściwym do rozpoznawania zastrzeżeń do wyników kontroli prowadzonych przez Prezesa Urzędu. 

Wpływ odwołań

W 2017 r. do Prezesa Izby wpłynęło 2749 odwołań, w tym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa wniesiono 24 odwołania. Liczba odwołań rozpoznanych w tym okresie przez Izbę wyniosła 2774 (w tym 132 odwołania wniesione w 2016 r.). W formie pisemnej wpłynęło 2151 odwołań (78%), w formie elektronicznej 598 (22%).

Przystąpienie do odwołania

Do toczących się w 2017 r. postępowań odwoławczych zgłoszono 2764 przystąpienia, w tym 2179 po stronie zamawiającego (79%) oraz 585 po stronie odwołującego (21%).

Odwołania skierowane do łącznego rozpoznania

Na mocy art. 189 ust. 1 Pzp Prezes Krajowej Izby Odwoławczej może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności zamawiającego. Ogólna liczba odwołań skierowanych do łącznego rozpoznania w 2017 r. wyniosła 534, tj. 19% ogólnej liczby 2774...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy