Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru , Otwarty dostęp

10 czerwca 2019

NR 175 (Czerwiec 2019)

E-faktura w podprogowych

0 618

Od dnia 18 kwietnia 2019 r. obowiązuje ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: ustawa o e-fakturowaniu) implementująca do krajowego porządku prawnego regulacje dyrektywy 2014/55/UE. 

Ustawa o e-fakturowaniu swym zakresem obejmuje również zamówienia podprogowe, zarówno w wersji klasycznej (art. 4 pkt 8 Pzp), 
jak i w wariancie zamówień na usługi społeczne (art. 138o ust. 1 w zw. z art. 138 ust. 1 Pzp). 

POLECAMY


Funkcjonowanie ustawy w obrocie prawnym


Wobec obu ww. kategorii zamówień podprogowych, w myśl art. 12 ust. 2 ustawy o e-fakturowaniu, przepisów wskazanego aktu nie stosuje się do: 

  • postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy o e-fakturowaniu (18 kwietnia 2019 r.), 
  • umów zawartych w wyniku takich postępowań. 

 

Ważne

Mimo że wejście w życie niektórych przepisów ustawy o e-fakturowaniu (art. 9 ust. 3 i art. 13) nastąpiło w dniu 
1 stycznia 2019 r., to wskazany akt normatywny, zgodnie z brzmieniem art. 14, wszedł w życie 18 kwietnia 2019 r. Z tego względu za termin, o którym mowa 
w art. 12 ust. 2 Pzp, należy uznać datę 18 kwietnia 2019 r. 

 

Powyższa interpretacja wynika z treści przepisów wchodzących w życie odpowiednio: 1 stycznia 2019 r. oraz 18 kwietnia 2019 r. Pierwsza kategoria przepisów reguluje kwestie dotyczące wyłącznie platformy, której funkcjonowanie jest niezbędne dla urzeczywistnienia możliwości korzystania z rozwiązań ustanowionych ustawą o e-fakturowaniu. Artykuł 13 ustawy o e-fakturowaniu przewiduje utworzenie platformy, a art. 9 ust. 3 umocowuje ministra właściwego do spraw gospodarki
do zamieszczenia na platformie dokumentacji organizacyjno-technicznej platformy. 


Uprawnienia wykonawcy zamówienia podprogowego do przekazania e-faktury


Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o e-fakturowaniu do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro, przepisy ustawy o e-fakturowaniu należy stosować od 1 sierpnia 2019 r.
W konsekwencji wykonawcy realizujący zamówienia podprogowe uzyskają możliwość wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem portalu 1 sierpnia 2019 r. 

Niewątpliwie powyżej wskazane uprawnienie będzie przysługiwać wykonawcy realizującemu umowę o zamówienie podprogowe zawartą w wyniku postępowania wszczętego po 1 sierpnia 2019 r. Potwierdza to m.in. uzasadnienie do rządowej wersji projektu ustawy, w którym wskazano, że: (…) w ust. 2 ww. przepisu przewidziano, że przed dniem 1 sierpnia 2019 r. zamawiający nie będzie zobowiązany przyjmować faktur dotyczących zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro. Powyższe dotyczyło art. 11 ust. 2 projektu ustawy analogicznego w swej treści względem art. 12 ust. 2 ustawy – druk nr 2888.

 

Ważne

Wątpliwości interpretacyjne pojawiają się jednak względem możliwości przesłania e-faktury przez wykonawcę zamówienia podprogowego, które zostało mu udzielone w wyniku przeprowadzenia postępowania wszczętego po 18 kwietnia 2019 r. (po wejściu w życie ustawy o e-fakturowaniu), a przed 1 sierpnia 2019 r. (w momencie rozpoczynającym stosowanie ustawy do zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 8 Pzp).

 

W kontekście powyższego należy odnotować, że w projekcie ustawy przewidziany był przepis art. 11 ust. 3, który nie znajduje swojego odpowiednika w przyjętej ustawie o e-fakturowaniu. Zgodnie ze wskazanym przepisem: (…) w przypadku zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Pzp (…) wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz do umów zawartych w wyniku takich postępowań, w których w dokumencie rozpoczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie wyłączono stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, przepisów niniejszej ustawy nie stosuje się. 

 

Ważne

W uzasadnieniu projektu ustawy, w art. 11 ust. 3 przewidziano, że: (…) obowiązek odbierania faktur elektronicznych nie będzie dotyczył zamówień realizowanych wskutek postępowań w sprawie udzielenia zamówienia, zawarcia umowy koncesji lub wyboru partnera prywatnego, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, nawet w przypadku takich zamówień, gdzie w dokumencie rozpoczynającym postępowanie nie wyłączono stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

 

Uwzględniając powyższe i opierając się na wnioskowaniu z przeciwieństwa, można było wywieść, że w przypadku zamówień, o których mowa w art. 4 ust. 8 Pzp, udzielonych w postępowaniach wszczętych po wejściu w życie ustawy o e-fakturze (18 kwietnia 2019 r.) dla uniemożliwiania wykonawcom przekazania po upływie terminu 1 sierpnia 2019 r. faktury elektronicznej za pośrednictwem portalu niezbędne byłoby sformułowanie przez zamawiającego stosownego zapisu w dokumentacji postępowania. Taka klauzula wyłączałaby powstanie po stronie wykonawcy uprawnienia do stosowania e-faktury po 1 sierpnia 2019 r. 
W przyjętej ustawie nie przewidziano przepisu analogicznego względem projektowanego art. 11 ust. 3. W pewnym zakresie zbieżną treść posiada art. 12 ust. 2 ustawy o e-fakturowaniu. Nie wydaje się on jednak w pełni korelować, podobnie jak ww. projektowany art. 11 ust. 3, z:

  • przepisem odraczającym stosowanie ustawy do zamówień podprogowych do 1 sierpnia 2019 r. (art. 12 ust. 1),
  • regulacjami dotyczącymi uprawnienia zamawiającego do wyłączenia możliwości stosowania faktur elektronicznych w zamówieniach nieobjętych reżimem Pzp (art. 4 ust. 3).


W przypadku zamówień podprogowych zamawiający dysponuje możliwością podjęcia działań niweczących powstanie uprawnienia wykonawcy do przekazania faktury elektronicznej. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o e-fakturowaniu: (…) w przypadku zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp, zamawiający może w umowie, w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo w innym dokumencie rozpoczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, wyłączyć stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 
 

Ważne

W związku z tym, że przepisów ustawy o e-fakturowaniu nie stosuje się względem zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 8 Pzp (a więc zamówień wyłączonych z reżimu ustawy), to do 1 sierpnia 2019 r. nie znajduje zastosowania również regulacja art. 4 ust. 3 ustawy o e-fakturowaniu. 

 

W konsekwencji zamawiający nie ma podstawy prawnej do sformułowania w dokumentacji postępowania wszczynanego po 18 kwietnia 20...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy