Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru , Otwarty dostęp

10 czerwca 2019

NR 175 (Czerwiec 2019)

E-faktura w podprogowych

372

Od dnia 18 kwietnia 2019 r. obowiązuje ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: ustawa o e-fakturowaniu) implementująca do krajowego porządku prawnego regulacje dyrektywy 2014/55/UE. 

Ustawa o e-fakturowaniu swym zakresem obejmuje również zamówienia podprogowe, zarówno w wersji klasycznej (art. 4 pkt 8 Pzp), 
jak i w wariancie zamówień na usługi społeczne (art. 138o ust. 1 w zw. z art. 138 ust. 1 Pzp). 


Funkcjonowanie ustawy w obrocie prawnym


Wobec obu ww. kategorii zamówień podprogowych, w myśl art. 12 ust. 2 ustawy o e-fakturowaniu, przepisów wskazanego aktu nie stosuje się do: 

  • postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy o e-fakturowaniu (18 kwietnia 2019 r.), 
  • umów zawartych w wyniku takich postępowań. 

 

Ważne

Mimo że wejście w życie niektórych przepisów ustawy o e-fakturowaniu (art. 9 ust. 3 i art. 13) nastąpiło w dniu 
1 stycznia 2019 r., to wskazany akt normatywny, zgodnie z brzmieniem art. 14, wszedł w życie 18 kwietnia 2019 r. Z tego względu za termin, o którym mowa 
w art. 12 ust. 2 Pzp, należy uznać datę 18 kwietnia 2019 r. 

 

Powyższa interpretacja wynika z treści przepisów wchodzących w życie odpowiednio: 1 stycznia 2019 r. oraz 18 kwietnia 2019 r. Pierwsza kategoria przepisów reguluje kwestie dotyczące wyłącznie platformy, której funkcjonowanie jest niezbędne dla urzeczywistnienia możliwości korzystania z rozwiązań ustanowionych ustawą o e-fakturowaniu. Artykuł 13 ustawy o e-fakturowaniu przewiduje utworzenie platformy, a art. 9 ust. 3 umocowuje ministra właściwego do spraw gospodarki
do zamieszczenia na platformie dokumentacji organizacyjno-technicznej platformy. 


Uprawnienia wykonawcy zamówienia podprogowego do przekazania e-faktury


Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o e-fakturowaniu do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro, przepisy ustawy o e-fakturowaniu należy stosować od 1 sierpnia 2019 r.
W konsekwencji wykonawcy realizujący zamówienia podprogowe uzyskają możliwość wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem portalu 1 sierpnia 2019 r. 

Niewątpliwie powyżej wskazane uprawnienie będzie przysługiwać wykonawcy realizującemu umowę o zamówienie podprogowe zawartą w wyniku postępowania wszczętego po 1 sierpnia 2019 r. Potwierdza to m.in. uzasadnienie do rządowej wersji projektu ustawy, w którym wskazano, że: (…) w ust. 2 ww. przepisu przewidziano, że przed dniem 1 sierpnia 2019 r. zamawiający nie będzie zobowiązany przyjmować faktur dotyczących zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro. Powyższe dotyczyło art. 11 ust. 2 projektu ustawy analogicznego w swej treści względem art. 12 ust. 2 ustawy – druk nr 2888.

 

Ważne

Wątpliwości interpretacyjne pojawiają się jednak względem możliwości przesłania e-faktury przez wykonawcę zamówienia podprogowego, które zostało mu udzielone w wyniku przeprowadzenia postępowania wszczętego po 18 kwietnia 2019 r. (po wejściu w życie ustawy o e-fakturowaniu), a przed 1 sierpnia 2019 r. (w momencie rozpoczynającym stosowanie ustawy do zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 8 Pzp).

 

W kontekście powyższego należy odnotować, że w projekcie ustawy przewidziany był przepis art. 11 ust. 3, który nie znajduje swojego odpowiednika w przyjętej ustawie o e-fakturowaniu. Zgodnie ze wskazanym przepisem: (…) w przypadku zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Pzp (…) wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz do umów zawartych w wyniku takich postępowań, w których w dokumencie rozpoczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie wyłączono stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, przepisów niniejszej ustawy nie stosuje się. 

 

Ważne

W uzasadnieniu projektu ustawy, w art. 11 ust. 3 przewidziano, że: (…) obowiązek odbierania faktur elektronicznych nie będzie dotyczył zamówień realizowanych wskutek postępowań w sprawie udzielenia zamówienia, zawarcia umowy koncesji lub wyboru partnera prywatnego, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, nawet w przypadku takich zamówień, gdzie w dokumencie rozpoczynającym postępowanie nie wyłączono stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

 

Uwzględniając powyższe i opierając się na wnioskowaniu z przeciwieństwa, można było wywieść, że w przypadku zamówień, o których mowa w art. 4 ust. 8 Pzp, udzielonych w postępowaniach wszczętych po wejściu w życie ustawy o e-fakturze (18 kwietnia 2019 r.) dla uniemożliwiania wykonawcom przekazania po upływie terminu 1 sierpnia 2019 r. faktury elektronicznej za pośrednictwem portalu niezbędne byłoby sformułowanie przez zamawiającego stosownego zapisu w dokumentacji postępowania. Taka klauzula wyłączałaby powstanie po stronie wykonawcy uprawnienia do stosowania e-faktury po 1 sierpnia 2019 r. 
W przyjętej ustawie nie przewidziano przepisu analogicznego względem projektowanego art. 11 ust. 3. W pewnym zakresie zbieżną treść posiada art. 12 ust. 2 ustawy o e-fakturowaniu. Nie wydaje się on jednak w pełni korelować, podobnie jak ww. projektowany art. 11 ust. 3, z:

  • przepisem odraczającym stosowanie ustawy do zamówień podprogowych do 1 sierpnia 2019 r. (art. 12 ust. 1),
  • regulacjami dotyczącymi uprawnienia zamawiającego do wyłączenia możliwości stosowania faktur elektronicznych w zamówieniach nieobjętych reżimem Pzp (art. 4 ust. 3).


W przypadku zamówień podprogowych zamawiający dysponuje możliwością podjęcia działań niweczących powstanie uprawnienia wykonawcy do przekazania faktury elektronicznej. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o e-fakturowaniu: (…) w przypadku zamówień publicznych, do których nie s...

Artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż konto Zaloguj się

Przypisy