Dołącz do czytelników
Brak wyników

Urząd Zamówień Publicznych

27 sierpnia 2018

NR 149 (Luty 2017)

Interpretacje z autorytetem

0 123

Niektóre spośród licznych zmian, jakie wniosła do polskich przepisów zamówieniowych nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r., ciągle przysparzają problemów interpretacyjnych. Specjaliści Urzędu Zamówień Publicznych na bieżąco komentują i wyjaśniają sporne kwestie, tworząc swoisty poradnik na stronach internetowych UZP. Pytania dotyczą nawet najbardziej podstawowych rozwiązań – i takie przykłady wybraliśmy tym razem.

Pierwsze czynności zamawiającego

Jeden z obszarów tematycznych omawianych przez specjalistów UZP obejmuje czynności zamawiającego przed wszczęciem postępowania. Zaczynając od podstaw – zapoznajmy się z odpowiedzią na pytanie: Czy plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczą zamówień o wartości poniżej 30 000 euro?

Artykuł 13a Pzp stanowi, iż zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, oraz ich związki, nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym, oraz zamieszczają je na stronie internetowej. Zgodnie z treścią art. 13a ust. 3 Pzp zamawiający, inni niż wymienieni w ust. 1, mogą zamieszczać na stronie internetowej plany postępowań o udzielenie zamówień.

Przywołane przepisy ustawy Pzp mówią o planach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a nie o planach zamówień publicznych (jak pierwotnie projektowana regulacja). W świetle powyższego publikacja wskazanych planów dotyczy wyłącznie zamówień, w odniesieniu do których zamawiający mają obowiązek stosować przepisy ustawy Pzp. Zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 Pzp ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Do tego rodzaju zamówień nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Ważne!

Należy przyjąć, że zamawiający, o których mowa w art. 13a ust. 1 Pzp, nie są zobowiązani do wykazywania w planach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zamówień poniżej progu bagatelności, jak również zamówień, które są wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp.

Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z art. 14 nowelizacji Pzp obowiązek zamieszczania planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych na stronie internetowej ma zastosowanie po raz pierwszy do planów sporządzanych na 2017 r.

Zespół kontrolujący

Gdzie powinny być określone zasady powołania zespołu, o którym mowa w art. 20a ustawy Pzp, i czy zespół ten może być powoływany w zamówieniach o mniejszej wartości?

Artykuł 20a Pzp reguluje nową w przepisach Pzp instytucję tzw. zespołu (w projektowanych przepisach zwanego zespołem projektowym). Instytucja ta w założeniach ustawodawcy ma służyć kontroli prawidłowości i efektywności realizacji zamówienia po zawarciu umowy. Ustawodawca przewidział, że osoby, które odpowiadają za prowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego, w szczególności przez udział członków zespołu w komisji przetargowej w zamówieniach na roboty budowlane lub usługi o wartości równej lub przekraczającej wartość 1 mln euro, będą uczestniczyły w realizacji udzielonego zamówienia i czuwały nad nią. Obowiązek powołania takiego zespołu istnieje zatem w zamówieniach o wskazanych wartościach.

Ważne!

W zamówieniach poniżej tej wartości zamawiający ma prawo, a nie obowiązek, powołania takiego zespołu. Jedyne zasady funkcjonowania takiego zespołu zostały określone w przywołanym art. 20a Pzp w czterech jego ustępach.

Treść czterech ustępów:

1. W przypadku zamówienia na roboty budowlane lub usługi,  którego wartość jest równa lub przekracza (…) równowartość kwoty 1 000 000 euro (…) powołuje się zespół.

2. Zespół powoływany jest dla jednego lub więcej powiązanych ze sobą zamówień.

3. Co najmniej dwóch członków zespołu jest powoływanych do komisji przetargowej.

4. Zespołu nie powołuje si...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy