Dołącz do czytelników
Brak wyników

Urząd Zamówień Publicznych

27 sierpnia 2018

NR 149 (Luty 2017)

Interpretacje z autorytetem

359

Niektóre spośród licznych zmian, jakie wniosła do polskich przepisów zamówieniowych nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r., ciągle przysparzają problemów interpretacyjnych. Specjaliści Urzędu Zamówień Publicznych na bieżąco komentują i wyjaśniają sporne kwestie, tworząc swoisty poradnik na stronach internetowych UZP. Pytania dotyczą nawet najbardziej podstawowych rozwiązań – i takie przykłady wybraliśmy tym razem.

Pierwsze czynności zamawiającego

Jeden z obszarów tematycznych omawianych przez specjalistów UZP obejmuje czynności zamawiającego przed wszczęciem postępowania. Zaczynając od podstaw – zapoznajmy się z odpowiedzią na pytanie: Czy plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczą zamówień o wartości poniżej 30 000 euro?

Artykuł 13a Pzp stanowi, iż zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, oraz ich związki, nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym, oraz zamieszczają je na stronie internetowej. Zgodnie z treścią art. 13a ust. 3 Pzp zamawiający, inni niż wymienieni w ust. 1, mogą zamieszczać na stronie internetowej plany postępowań o udzielenie zamówień.

Przywołane przepisy ustawy Pzp mówią o planach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a nie o planach zamówień publicznych (jak pierwotnie projektowana regulacja). W świetle powyższego publikacja wskazanych planów dotyczy wyłącznie zamówień, w odniesieniu do których zamawiający mają obowiązek stosować przepisy ustawy Pzp. Zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 Pzp ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Do tego rodzaju zamówień nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Ważne!

Należy przyjąć, że zamawiający, o których mowa w art. 13a ust. 1 Pzp, nie są zobowiązani do wykazywania w planach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zamówień poniżej progu bagatelności, jak również zamówień, które są wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp.

Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z art. 14 nowelizacji Pzp obowiązek zamieszczania planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych na stronie internetowej ma zastosowanie po raz pierwszy do planów sporządzanych na 2017 r.

Zespół kontrolujący

Gdzie powinny być określone zasady powołania zespołu, o którym mowa w art. 20a ustawy Pzp, i czy zespół ten może być powoływany w zamówieniach o mniejszej wartości?

Artykuł 20a Pzp reguluje nową w przepisach Pzp instytucję tzw. zespołu (w projektowanych przepisach zwanego zespołem projektowym). Instytucja ta w założeniach ustawodawcy ma służyć kontroli prawidłowości i efektywności realizacji zamówienia po zawarciu umowy. Ustawodawca przewidział, że osoby, które odpowiadają za prowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego, w szczególności przez udział członków zespołu w komisji przetargowej w zamówieniach na roboty budowlane lub usługi o wartości równej lub przekraczającej wartość 1 mln euro, będą uczestniczyły w realizacji udzielonego zamówienia i czuwały nad nią. Obowiązek powołania takiego zespołu istnieje zatem w zamówieniach o wskazanych wartościach.

Ważne!

W zamówieniach poniżej tej wartości zamawiający ma prawo, a nie obowiązek, powołania takiego zespołu. Jedyne zasady funkcjonowania takiego zespołu zostały określone w przywołanym art. 20a Pzp w czterech jego ustępach.

Treść czterech ustępów:

1. W przypadku zamówienia na roboty budowlane lub usługi,  którego wartość jest równa lub przekracza (…) równowartość kwoty 1 000 000 euro (…) powołuje się zespół.

2. Zespół powoływany jest dla jednego lub więcej powiązanych ze sobą zamówień.

3. Co najmniej dwóch członków zespołu jest powoływanych do komisji przetargowej.

4. Zespołu nie powołuje się, jeżeli zamawiający w inny sposób zapewnia udział co najmniej dwóch członków komisji przetargowej w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia.

Podkreślenia wymaga okoliczność, że ustawodawca w przepisach przejściowych do nowelizacji ustawy Pzp przewidział dłuższy okres vacatio legis dla wskazanego przepisu art. 20a Pzp, określając, że wchodzi on w życie sześć miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, by dać czas zamawiającym na dostosowanie ich wewnętrznych procedur udzielania zamówień do tej regulacji ustawowej. Zgodnie ze wskazaniem vacatio legis przepis dotyczący powoływania zespołu zaczął obowiązywać w grudniu 2016 r.

Ważne!

Przy uwzględnieniu okoliczności, że przywołany przepis wiąże zasadniczo prace takiego zespołu z pracą komisji przetargowej, szczegółowe uregulowanie zasad funkcjonowania takiego zespołu – jego powoływania, trybu pracy, odpowiedzialności poszczególnych osób i inne istotne kwestie związane z jego działalnością – powinno być uregulowane w opracowywanych przez kierowników zamawiającego – na podstawie dyspozycji art. 21 ust. 3 Pzp – regulaminach pracy komisji przetargowej lub wewnętrznych regulaminach udzielania zamówień publicznych albo innych wewnętrznych procedurach obowiązujących w danej jednostce zamawiającego w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących funkcjonowania takiego zespołu, a także przejrzystości jego działania.

Wykonawca zwolniony z obowiązku

Wyjaśnień wymagają również przepisy z zakresu kwalifikacji podmiotowej wykonawców. Na przykład: Czy zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia odpisu z KRS, czy sam go pozyskuje z ogólnodostępnej bazy KRS?

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 6 Pzp wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy bądź może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 oraz z 2016 r., poz. 352).

Artykuł 26 ust. 6 Pzp zwalnia zatem...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy