Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak udzielać zamówień

27 września 2018

NR 147 (Grudzień 2016)

Tryby negocjacyjne po nowelizacji

0 60

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r. przyniosła istotne zmiany w zakresie stosowania trybów udzielania zamówień publicznych zawierających elementy negocjacji. Prawodawca krajowy 
w tym zakresie zaczerpnął przede wszystkim z dorobku prawodawcy unijnego, który w dyrektywie 2014/24/UE zmienił znacząco swoje podejście do trybów negocjacyjnych. 

Zmiana podejścia unijnego do kwestii trybów negocjacyjnych wynika z przekonania, że są określone rodzaje zamówień, których realizacja bez podania przedmiotu zamówienia i warunków umowy w pertraktacjach z przedstawicielami rynku, jest istotnie utrudniona.

Dyrektywa wprost wskazuje na przykłady zamówień, do których udzielania procedury negocjacyjne (negocjacje z ogłoszeniem lub dialog konkurencyjny) powinny być stosowane:

 • projekty innowacyjne,
 • duże projekty zintegrowanej infrastruktury transportowej,
 • duże sieci komputerowe,
 • projekty wymagające złożonego i ustrukturyzowanego finansowania,
 • roboty budowlane obejmujące niestandardowe budynki,
 • roboty budowlane obejmujące projektowanie lub rozwiązania innowacyjne,
 • usługi doradcze,
 • usługi architektoniczne i z zakresu inżynierii,
 • duże projekty z zakresu technologii informatycznych i komunikacyjnych.

Nie jest to katalog zamknięty przykładowych zamówień, jednak stanowi ważną wskazówkę interpretacyjną pomagającą zdecydować, czy właśnie otwarta procedura negocjacyjna jest w danym przypadku korzystniejsza od procedury przetargowej.

Korzyści płynące z szerszego zastosowania procedur negocjacyjnych są niewątpliwie znaczące, warto jednak poznać zmienione ramy prawne w zakresie stosowania tych trybów. Procedury inne niż podstawowe (przetarg nieograniczony i ograniczony) mogą bowiem być nadal stosowane w razie spełnienia przesłanek określonych w ustawie.

Przesłanki dla trybu negocjacji z ogłoszeniem

Przesłanki zastosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem (które po nowelizacji są identyczne z przesłankami zastosowania trybu dialogu konkurencyjnego) są obecnie określone w zmienionym art. 55 ust. 1 Pzp.

Warto pokusić się o porównanie stanu poprzedniego z aktualnym, porównać przesłanki sprzed nowelizacji z aktualnymi, podobnymi co do zakresu ich zastosowania (tabela 1na str. 41).

Przesłanki dla trybu negocjacji bez ogłoszenia

Nie można dać się zwieść mniej restrykcyjnym zasadom wyboru trybu postępowania w przypadku negocjacji z ogłoszeniem – poluzowanie reguł dotyczy wyłącznie procedur konkurencyjnych, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego.

Ważne!

Tryb negocjacji bez ogłoszenia (ale również tryb udzielenia zamówienia z wolnej ręki) jest trybem niekonkurencyjnym. Wykładnia przesłanek jego zastosowania z pewnością będzie zawężająca – z uwagi na faktyczny brak konkurencji takich postępowań i ich zgodności z podstawowymi zasadami Prawa zamówień publicznych.

Przesłanki merytoryczne zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia w zasadzie nie zostały zmienione, zmiany mają charakter głównie redakcyjny (art. 62 Pzp; tabela 2).

Ważne!

Warto zwrócić uwagę na przesłankę zawartą w art. 62 ust. 1 pkt 1 Pzp. Rozszerzono możliwość zastosowania tego trybu w przypadku odrzucenia ofert lub wykluczenia wykonawców w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego. Obecnie można zastosować tryb negocjacji bez ogłoszenia w każdym przypadku odrzucenia ofert z każdego powodu (nie tylko niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia), jak również sytuacji, w której wszyscy wykonawcy zostali z postępowania wykluczeni.

Ważne jest przy tym, aby pierwotne warunki zamówienia pozostały bez zmian. Zmiana pierwotnych warunków zamówienia w takim przypadku powodować będzie, że nie zostaną spełnione przesłanki umożliwiające zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia, a postępowanie takie będzie dotknięte wadą, która może nie umknąć uwadze kontrolerów.

Tabela 1
Przed nowelizacją Odpowiednik przesłanki w nowym stanie prawnym
1) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo dialogu konkurencyjnego wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5 lub zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4, a pierwotne warunki zamówienia nie zos...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
 • Cykl szkoleń online
 • Indywidualne konsultacje
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy