Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zdaniem arbitrów KIO

21 maja 2018

NR 159 (Styczeń 2018)

Jubileusz 10-lecia KIO

0 803

Krajowa Izba Odwoławcza – organ administracji publicznej o zasięgu centralnym, właściwy do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – utworzona została na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Działalność rozpoczęła 5 grudnia 2007 r. O podsumowanie 10 lat działalności KIO oraz przedstawienie najtrudniejszych problemów orzeczniczych w minionym dziesięcioleciu poprosiliśmy członków Krajowej Izby Odwoławczej – tytułowanych zwyczajowo arbitrami, choć określenie arbiter formalnie od 2007 r., czyli od czasu kiedy przestały funkcjonować zespoły arbitrów, nie występuje w ustawie. Funkcjonują jednak orzeczenia zespołów arbitrów, do których się wraca, by zrozumieć i prawidłowo interpretować przepisy Prawa zamówień publicznych, i funkcjonują arbitrzy – formalnie członkowie Krajowej Izby Odwoławczej, , bez orzecznictwa których trudno byłoby poruszać się w gąszczu nieustannie zmieniających się przepisów Pzp.

Ostatnia z nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych, której jednym z celów była implementacja dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady,
wprowadziła także zmiany niewynikające z dyrektyw.

10 lat – znowelizowano ponad 50 przepisów

Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych były tak często nowelizowane, że nie sposób już dokładnie zliczyć, ile było tych nowelizacji. Z punktu widzenia praktyki orzeczniczej ostatniej dekady najistotniejsze z wprowadzonych zmian dotyczyły:

POLECAMY

 • nowego zdefiniowania ostatecznego rozstrzygnięcia protestu,
 • odmiennego ukształtowania instytucji uchylenia zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu, w tym przekazania powyższego do rozpoznania Izbie,
 • likwidacji instytucji unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia przez Krajową Izbę Odwoławczą – z urzędu.

Usytuowanie Izby

Jedną z kluczowych dla Krajowej Izby Odwoławczej zmian ustawowych była likwidacja instytucji protestu oraz uregulowanie dotyczące usytuowania Izby przez wskazanie, że nie jest to już Izba przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, w konsekwencji czego zmianie uległ organ, do którego należy wnieść odwołanie – z Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Kolejne nowelizacje dotyczyły wdrożenia do polskiego systemu dyrektywy obronnej, a także zmian przepisów odnoszących się do opisu przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert, powoływania się na potencjał innych podmiotów, katalogu wykluczenia wykonawców.

Nowelizacja z dnia 28 czerwca 2016 r.

Ostatnia z nowelizacji przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, której jednym z celów była implementacja dyrektyw, tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.), oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), wprowadziła także zmiany niewynikające z dyrektyw, jak np. w zakresie:

 • przepisów odnoszących się do wzmocnienia pozacenowych kryteriów oceny ofert,
 • klauzul społecznych,
 • możliwości orzekania przez Krajową Izbę Odwoławczą w przypadku, gdy zamawiający w części uwzględni zarzuty odwołania,
 • przesłanek zaskarżenia w postępowaniach poniżej tzw. progów unijnych.

Ważne!

Nowelizacja wprowadziła także szereg istotnych – systemowych zmian w dotychczasowym brzmieniu ustawy. Zmianie uległo wiele instytucji, których rozumienie i stosowanie było już ugruntowane, takich, do których już się przyzwyczailiśmy.

Przed Krajową Izbą Odwoławczą z każdą nowelizacją przepisów zarówno ustawy, jak i aktów wykonawczych do ustawy – bowiem nie można zapominać, że system zamówień publicznych jest szerszy niż tylko regulacje ustawowe – stawiane były nowe zadania, które znajdują obecnie swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie.

Ważne!

Wraz z kolejnymi nowelizacjami wchodziły w życie instytucje prawne, których wyjaśnienie i określenie znacz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy