Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zdaniem arbitrów KIO

21 maja 2018

NR 159 (Styczeń 2018)

Jubileusz 10-lecia KIO

0 145

Krajowa Izba Odwoławcza – organ administracji publicznej o zasięgu centralnym, właściwy do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – utworzona została na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Działalność rozpoczęła 5 grudnia 2007 r. O podsumowanie 10 lat działalności KIO oraz przedstawienie najtrudniejszych problemów orzeczniczych w minionym dziesięcioleciu poprosiliśmy członków Krajowej Izby Odwoławczej – tytułowanych zwyczajowo arbitrami, choć określenie arbiter formalnie od 2007 r., czyli od czasu kiedy przestały funkcjonować zespoły arbitrów, nie występuje w ustawie. Funkcjonują jednak orzeczenia zespołów arbitrów, do których się wraca, by zrozumieć i prawidłowo interpretować przepisy Prawa zamówień publicznych, i funkcjonują arbitrzy – formalnie członkowie Krajowej Izby Odwoławczej, , bez orzecznictwa których trudno byłoby poruszać się w gąszczu nieustannie zmieniających się przepisów Pzp.

Ostatnia z nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych, której jednym z celów była implementacja dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady,
wprowadziła także zmiany niewynikające z dyrektyw.

10 lat – znowelizowano ponad 50 przepisów

Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych były tak często nowelizowane, że nie sposób już dokładnie zliczyć, ile było tych nowelizacji. Z punktu widzenia praktyki orzeczniczej ostatniej dekady najistotniejsze z wprowadzonych zmian dotyczyły:

  • nowego zdefiniowania ostatecznego rozstrzygnięcia protestu,
  • odmiennego ukształtowania instytucji uchylenia zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu, w tym przekazania powyższego do rozpoznania Izbie,
  • likwidacji instytucji unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia przez Krajową Izbę Odwoławczą – z urzędu.

Usytuowanie Izby

Jedną z kluczowych dla Krajowej Izby Odwoławczej zmian ustawowych była likwidacja instytucji protestu oraz uregulowanie dotyczące usytuowania Izby przez wskazanie, że nie jest to już Izba przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, w konsekwencji czego zmianie uległ organ, do którego należy wnieść odwołanie – z Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Kolejne nowelizacje dotyczyły wdrożenia do polskiego systemu dyrektywy obronnej, a także zmian przepisów odnoszących się do opisu przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert, powoływania się na potencjał innych podmiotów, katalogu wykluczenia wykonawców.

Nowelizacja z dnia 28 czerwca 2016 r.

Ostatnia z nowelizacji przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, której jednym z celów była implementacja dyrektyw, tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (D...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy