Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg

28 sierpnia 2018

NR 149 (Luty 2017)

Klauzule waloryzacyjne w umowie

0 193

Obowiązek zamieszczenia w umowie postanowień o charakterze waloryzacyjnym uzależniony jest od spełnienia pozytywnej przesłanki: zmiana poszczególnych wartości (stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu czy wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne) musi pośrednio lub bezpośrednio wypływać na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Oznacza to, że zamawiający nie ma obowiązku umieszczenia w umowach z wykonawcami postanowień o charakterze waloryzacyjnym, jeśli okres ich trwania jest krótszy niż 12 miesięcy oraz zmiana czynników określonych w art. 142 ust. 5 Pzp nie wpłynie na koszty wykonania zamówienia – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 25 maja 2016 r., sygn. akt: KIO 748/16.

Sprawa dotyczyła postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej, zabezpieczenia obiektu i utrzymania czystości na Stadionie ARENA i w obiektach administrowanych przez Stadion w Z. Sp. z o.o.”. Odwołujący, spółka z o.o., wniósł odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu. W odwołaniu zarzucił zamawiającemu m.in. naruszenie art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ dotyczące przedmiotowego zamówienia zostały opublikowane w dniu 23 kwietnia 2016 r. W ocenie odwołującego postanowienia ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ naruszają przepisy Pzp. Termin realizacji umowy o zamówienie publiczne został ustalony na okres od daty zawarcia do dnia 31 marca 2018 r., czyli na okres powyżej 12 miesięcy. Zamawiający w postanowieniach SIWZ w żadnym miejscu dokumentacji przetargowej nie przewidział możliwości waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z przepisem art. 142 ust. 5 Pzp.

Odwołujący zarzucił, że wskazane w SIWZ regulacje nie realizują przepisu art. 142 ust. 5 Pzp, ponieważ:

  1.  zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy jest w ogóle pominięta w warunkach przetargu, zatem nieobowiązkowa – uzależniona od zgodnej woli stron, podczas gdy na mocy przywołanego przepisu ustawy waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy jest obligatoryjna;
  2.   zamawiający nie określił w SIWZ ani we wzorze umowy zasad wprowadzania zmian wynagrodzenia w związku z waloryzacją, podczas gdy art. 142 ust. 5 Pzp nakazuje w umowie ustalić wprost zasady wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy;
  3.  zamawiający w postanowieniach umownych zaniechał wskazania terminu, od którego będzie obowiązywała kwota wynagrodzenia wykonawcy w zmienionej wysokości.

Ważne!

Odwołujący wskazał, że przepis art. 142 ust. 5 Pzp wprowadza obowiązek waloryzacji wynagrodzenia, a nie uprawnienie dla stron, które miałoby charakter uznaniowy. W rezultacie zamawiający nie może w ogóle nie określać zasad waloryzacji lub określić ją w sposób fakultatywny przez stosowanie zwrotów typu: wynagrodzenie może ulec zmianie; wynagrodzenie może być waloryzowane; waloryzacja może nastąpić; zmiana jest dopuszczalna lub równoważnych.

Obowiązek ustalenia zasad

Przepis art. 142 ust. 5...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy