Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

21 sierpnia 2018

NR 151 (Kwiecień 2017)

Kryteria oceny ofert

0 137

W wyniku nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych w czerwcu 2016 r. znacznie zmieniono przepisy dotyczące kryteriów oceny ofert. Wprowadzono zasady odnoszące się do ustalania kryteriów ceny i kosztu. Zmieniono również katalog kryteriów. 

Z uwagi na te zmiany warto przeanalizować najnowsze orzecznictwo odnoszące się do kryteriów oceny ofert, zwłaszcza w przypadku gdy stwierdzono nieprawidłowości w ich ustalaniu.

Kryterium oceny ofert dotyczące właściwości wykonawcy

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 grudnia 2016 r., sygn. akt: KIO 2285/16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz odbiór, transport i zagospodarowanie innych odpadów nieulegających biodegradacji z terenu gminy, w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający określił w SIWZ, że kryteriami oceny ofert będą: cena (waga 60%) i odległość bazy magazynowo-transportowej (waga 40%).

W kryterium odległości bazy magazynowo-transportowej oceniana była odległość bazy od granic gminy. Zamawiający przyznawał punkty w następujący sposób:

 • baza zlokalizowana w odległości 0–5 km od granicy gminy – 40 pkt,
 • baza zlokalizowana w odległości 6–10 km od granicy gminy – 20 pkt,
 • baza zlokalizowana w odległości 11–20 km od granicy gminy – 10 pkt,
 • baza zlokalizowana w odległości 21–60 km od granicy gminy – 0 pkt.

Wobec tak sformułowanego kryterium dotyczącego odległości bazy magazynowo-transportowej jeden z wykonawców złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 91 ust. 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez sformułowanie kryterium oceny ofert „odległość bazy magazynowo-transportowej” w sposób powodujący, że nie odnosi się ono do przedmiotu zamówienia, tj. nie wpływa na jakość czy funkcjonalność usług będących przedmiotem zamówienia, a de facto sprowadza się do posiadanego przez danego wykonawcę potencjału technicznego, czyli dotyczy właściwości wykonawcy.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej zapadł w dniu 15 grudnia 2016 r., sygn. akt: KIO 2285/16.

Ważne!

Izba uwzględniła zarzut i nakazała zamawiającemu modyfikację lub wykreślenie przedmiotowego kryterium.

Zdaniem KIO określony przez zmawiającego sposób oceny nie wskazywał na żadną konkretną wartość dodaną oferty w zależności od lokalizacji bazy, którą, ogólnie rzecz biorąc, można by przełożyć na – nawet szeroko pojętą – jakość wykonania usługi, która by powodowała, iż dana oferta będzie rzeczywiście najkorzystniejsza w stosunku do innych złożonych ofert. W szczególności przy założeniu 40% punktów za tę cechę oferty.

Na podstawie argumentacji stron oraz przystępującego do odwołania Izba stwierdziła, że:

Ważne!

można brać pod uwagę trzy aspekty: po pierwsze – ekologiczny, związany z mniejszą ilością spalin i innych niepożądanych substancji produkowanych przez pojazdy na krótszych trasach, po drugie – mniejsze zużycie dróg przez krótsze trasy ciężkich pojazdów oraz po trzecie – krótszy czas na podstawienie pojazdu zamiennego w razie awarii. Nie jest to jednak wprost i wyłącznie zależne od samego usytuowania bazy.

Izba wskazała, że należało wziąć pod uwagę:

 1.  całą marszrutę pojazdów od bazy, poprzez miejsca odbioru odpadów, do RIPOK-a oraz powrót do bazy,
 2.  spalanie oraz dewastację dróg związaną z właściwością pojazdów, czyli m.in. wcześniej wskazywanymi normami spalania, ich ciężkością własną, sposobem jazdy (powszechnie wiadomo, iż na terenach zabudowanych lub w korkach spalanie jest większe niż na trasie),
 3.  fakt, iż awarie powinny z założenia stanowić wyjątek, a nie regułę pracy wykonawcy, zaś liczba potencjalnych awarii zależy w dużej mierze od sprawności pojazdów,
 4.  szybkość podstawienia pojazdu zamiennego nie zależy tylko od usytuowania bazy, ale także (albo głównie) od dostępności pojazdu zamiennego, dodatkowego kierowcy, natężenia ruchu oraz godziny, o której nastąpi awaria (jeśli nastąpi rano, wykonawca powinien zdążyć odebrać odpady w danym dniu, natomiast jeśli np. o godz. 16.00, nie zdąży na czas podstawić nowego pojazdu choćby z pobliskiej bazy).

Ważne!

Zamawiający, jeśli chciał zachować wymienione w SIWZ kryterium oceny ofert, powinien je zmodyfikować w taki sposób, by rzeczywiście odnosiło się do zalet poszczególnych ofert w stosunku do ofert pozostałych i realnej wartości dodanej, jaką niesie posiadanie bazy magazynowo-transportowej w jak najmniejszej odległości od gminy.

Kryterium niejednoznaczne, nieprzejrzyste, pozostawiające swobodę interpretacji

Określone z naruszeniem art. 91 ust. 2d Pzp. Wyrok Krajowej Izby Odwoławcz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
 • Cykl szkoleń online
 • Indywidualne konsultacje
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy