Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak udzielać zamówień

31 października 2018

NR 146 (Listopad 2016)

W trybie przetargu ograniczonego

0 240

Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych nie zmieniła zasad wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego. W dalszym ciągu podstawowymi trybami udzielania zamówień pozostają przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony.

Tryby te stanowią odzwierciedlenie odpowiednio procedury otwartej i ograniczonej, o których mowa w dyrektywie 2014/24/UE. Ustawodawca konsekwentnie nie wymaga od zamawiającego wykazania się jakimikolwiek dodatkowymi przesłankami w celu skorzystania z przetargu nieograniczonego lub ograniczonego.

Udostępnianie SIWZ

W odniesieniu do przetargu ograniczonego w znowelizowanej ustawie są zmiany, które mają istotny wpływ na jego stosowanie. Najważniejszą zmianą, która będzie wpływać na motywację zamawiających do stosowania tego trybu, jest wprowadzony obowiązek udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Dotąd brak obowiązku takiego udostępnienia był dla zamawiającego pierwszym ważnym argumentem przemawiającym za korzystaniem z trybu przetargu ograniczonego. Drugim argumentem była potencjalna oszczędność czasu wynikająca z możliwości udostępnienia SIWZ wykonawcom dopiero w chwili wysłania zaproszenia do składania ofert. Pozwalało to na równoczesne przygotowanie specyfikacji oraz ocenę podmiotową wykonawców (w ramach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, niepodlegania wykluczeniu i badania kryteriów dostępu do tzw. krótkiej listy).

Obecnie w przetargach wszczynanych od dnia wejścia w życie nowelizacji z dnia 28 lipca 2016 r. SIWZ musi być zamieszczana obowiązkowo na stronie internetowej.

Przepis wprowadzający ten obowiązek nie jest konsekwentny. Odmiennie bowiem ten obowiązek kształtuje się w przypadku postępowań unijnych oraz postępowań podprogowych. W postępowaniach powyżej progu unijnego SIWZ może zostać udostępniona na stronie internetowej najpóźniej od chwili wysłania zaproszenia do składania ofert, zaś w przypadku zamówień poniżej tego progu ogranicza się do wskazania dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Nakaz udostępniania SIWZ na stronie internetowej jest łagodzony przez przepis art. 37 ust. 5 Pzp w zw. z art. 10c ust. 1 Pzp oraz art. 37 ust. 6 Pzp.

Ważne

Zamawiający nie ma obowiązku udostępniania części SIWZ na stronie internetowej, jeżeli nałożył na wykonawców wymogi mające na celu ochronę poufnego charakteru informacji, udostępnianych w toku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia. W takim przypadku zamawiający określa w specyfikacji środki mające na celu ochronę poufnego charakteru informacji oraz wskazuje sposób ich uzyskania.

Wydaje się, że poufny charakter informacji nie powinien być rozumiany wyłącznie jako podleganie jednej z tajemnic, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Nie ma przeszkód, aby zamawiający określił poufność informacji, które nie mają nadanej odpowiedniej klauzuli. Dookreślenie, jakie informacje mogą zostać przez zamawiających nieujawnione publicznie, będzie podlegało kontroli w konkretnych sytuacjach.

Nie można wykluczyć, że zamawiający, szczególnie podlegający obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, nie będzie miał tak daleko idącej swobody w niezamieszczaniu części specyfikacji na stronie internetowej, jaka wydaje się wynikać z literalnego brzmienia przepisu.

Zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia również podlegają udostępnieniu na stronie internetowej, za wyjątkiem przypadków omówionych powyżej (przeszkody techniczne, ochrona poufności informacji itd.).

Nadal po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie wolno dokonywać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmian, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Kryteria selekcji

W toku analizy przepisów dotyczących przetargu ograniczonego uwagę zwraca nowe pojęcie – kryteriów selekcji. Okazuje się jednak, że nie jest ono niczym nowym.

Ważne!

Kryteria selekcji są to dotychczas stosowane obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, które w postępowaniach wielostopniowych stosował zamawiający w celu wyłonienia spośród wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu tzw. krótkiej listy wykonawców zapraszanych do kolejnego etapu postępowania.

Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji (dotąd było: „w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny)1.

Przykłady kryteriów selekcji:

Przykład 1. Zamawiający wprowadza kryteria selekcji dotyczące zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych. Zaprosi do złożenia oferty sześciu wykonawców z największym doświadczeniem w tej dziedzinie (np. największą liczbą wykonanych usług tego rodzaju).

Przykład 2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż 10 lub równa 10, zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki.

Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż 10, zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełniania warunków udziału według następującej zasady: za każdą dodatkową usługę (ponad wymóg minimalny) spełniającą warunek określony w (…), zamawiający przyzna 1 pkt.

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej wykonawców jednakowej liczby punktów, co uniemożliwi wskazanie wykonawcy na miejscu 10., o zaproszeniu do złożenia oferty jednego z nich będzie decydować najwyższa wartość zrealizowanych usług, określonych w (…).

W kontekście kryteriów selekcji wątpliwości wzbudza możliwość zablokowania przez zamawiającego powoływania się przez wykonawcę na potencjał podmiotu trzeciego w celu uzyskania wyższej punktacji w ramach kryteriów selekcji.

Krajowa Izba Odwoławcza od kilku lat, na tle uchylonego już przepisu art. 26 ust. 2b Pzp, twierdziła...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy