Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kontrola Prezesa UZP

12 marca 2019

NR 172 (Marzec 2019)

Między SIWZ a ogłoszeniem

358

Przedmiotem kontroli uprzedniej Prezesa UZP oznaczonej KU/87/18/DKZP było postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę i modernizację sieci drogowej i kolejowej przez Zarząd Morskiego Portu G. Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Pzp, z wykorzystaniem środków instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).

Po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej postępowania – na podstawie art. 161 ust. 1 w zw. z art. 169 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 171 ust. 1 pkt 2 Pzp, postawił zamawiającemu dwa istotne zarzuty. Pierwszy dotyczył naruszenia art. 26 ust. 3 Pzp przez bezzasadne wezwanie wykonawcy N. do uzupełnienia dokumentu, o którym mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie za-
mówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). Drugi – naruszenia art. 38 ust. 4a pkt 2 Pzp przez zamieszczenie w treści ogłoszenia o zamówieniu zapisów od początku niezgodnych z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez następczego ich sprostowania lub zmiany.

Jak wynika z dokumentacji kontrolowanego postępowania, o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wykonawcy, wobec których nie było podstaw wykluczenia z postępowania, m.in. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp. Według tego przepisu z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat bądź składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. Wyjątkiem jest przypadek, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia zamawiający żądał m.in. dokumentu, o którym mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia, tj. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W grę wchodzi też inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

POLECAMY

Aktualne zaświadczenie

Zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp, wezwał wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, tj. wykonawcę N., do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. W odpowiedzi wykonawca złożył wymagane dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, m.in. dokument, o którym mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia – dla lidera konsorcjum według stanu na 13 grudnia 2017 r. oraz dla członka konsorcjum według stanu na 13 lutego 2018 r. 

Ważne

W wyniku oceny dokumentów złożonych przez konsorcjum N. zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, pismem z 9 marca 2018 r. wezwał tego wykonawcę do złożenia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że N. nie zalega z opłacaniem podatków, wskazując, iż termin ważności dołączonego do oferty zaświadczenia mija 7 marca 2018 r. Zamawiający zwrócił się do wykonawcy o złożenie przedmiotowego zaświadczenia obejmującego terminem ważności okres związania ofertą. 

Wykonawca wyjaśnił, iż: zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające niezaleganie z opłaceniem podatków, które wykonawca złożył w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego nr NPR/140/2018 r. z 23 lutego 2018 r., spełnia wszelkie wymogi wynikające z rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Stosownie do § 5 pkt 2 ww. rozporządzenia przedmiotowe zaświadczenie zostało bowiem wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert. Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i rozporządzeń wykonawczych nie przewidują natomiast „terminu ważności” tego rodzaju zaświadczeń. Ponadto wykonawca potwierdza aktualność tego zaświadczenia. Jednakże z ostrożności wykonawca, realizując wezwanie zamawiającego, przedkłada zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające niezaleganie z opłacaniem podatków. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa kwotom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 lub przekracza je, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. Ponadto art. 26 ust. 3 Pzp określa, że jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Ważne

Wobec powyższego należy zauważyć, że przywołane przepisy nie uprawniały zamawiającego do ponownego wzywania wykonawcy N. do złożenia opisanego zaświadczenia z urzędu skarbowego, gdyż uprzednio złożone na wezwanie zamawiającego z 23 lutego 2018 r. dokumenty, wystawione dla lidera konsorcjum N. według stanu na 13 grudnia 2017 r. oraz dla członka konsorcjum według stanu na 13 lutego 2018 r., spełniały przewidziane przepisami ustawy Pzp oraz rozporządzenia przesłanki ważności, gdyż dokumenty zostały wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem składania ofert, ostatecznie wyznaczonym na 13 lutego 2018 r. 


W związku z tym uznano, że zamawiający bezzasadnie wezwał lidera konsorcjum N. do uzupełnienia dokumentu, o którym mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia, co powoduje naruszenie art. 26 ust. 3 Pzp.


Wymagania wobec kierownika

Jak wynika z dokumentacji przedmiotowego postępowania, w punkcie V.1.2.4.1 SIWZ, dotyczącym warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej, wskazano, iż zamawiający uzna warunek dysponowania na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami: (…) osoba – kierownik kontraktu (1 osoba), posiadająca wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych związanych z zarządzaniem projektami inwestycyjnymi (np. kierownik kontraktu/projektu lub zastępca kierownika kontraktu/projektu, inżynier rezydent lub zastępca inżyniera rezydenta) z zakresu branży drogowej lub kolejowej, realizowanymi w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub inne równoważne warunki kontraktowe. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli osoba będzie posiadać doświadczenie nabyte w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert w zarządzaniu co najmniej jednym projektem, z których każdy obejmował budowę lub przebudowę budowli drogowych lub kolejowych o łącznej wartości ww. zakresu robót budowlanych, co najmniej 30 000,00 zł brutto (z VAT). 

Jednocześnie w ogłoszeniu o zamówieniu, w sekcji III.1.3).1.2.4.1, określono, iż zamawiający uzna warunek dysponowania na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami: (…) osoba – kierownik kontraktu (1 osoba), posiadająca wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych związanych z zarządzaniem projektami inwestycyjnymi (np. kierownik kontraktu/projektu lub zastępca kierownika kontraktu/projektu, inżynier rezydent lub zastępca inżyniera rezydenta) z zakresu branży drogowej lub kolejowej, realizowanymi w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub inne równoważne warunki kontraktowe. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli osoba...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy