Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kontrola Prezesa UZP

12 marca 2019

NR 172 (Marzec 2019)

Między SIWZ a ogłoszeniem

0 6

Przedmiotem kontroli uprzedniej Prezesa UZP oznaczonej KU/87/18/DKZP było postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę i modernizację sieci drogowej i kolejowej przez Zarząd Morskiego Portu G. Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Pzp, z wykorzystaniem środków instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).

Po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej postępowania – na podstawie art. 161 ust. 1 w zw. z art. 169 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 171 ust. 1 pkt 2 Pzp, postawił zamawiającemu dwa istotne zarzuty. Pierwszy dotyczył naruszenia art. 26 ust. 3 Pzp przez bezzasadne wezwanie wykonawcy N. do uzupełnienia dokumentu, o którym mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie za-
mówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). Drugi – naruszenia art. 38 ust. 4a pkt 2 Pzp przez zamieszczenie w treści ogłoszenia o zamówieniu zapisów od początku niezgodnych z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez następczego ich sprostowania lub zmiany.

Jak wynika z dokumentacji kontrolowanego postępowania, o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wykonawcy, wobec których nie było podstaw wykluczenia z postępowania, m.in. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp. Według tego przepisu z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat bądź składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. Wyjątkiem jest przypadek, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia zamawiający żądał m.in. dokumentu, o którym mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia, tj. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W grę wchodzi też inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

Aktualne zaświadczenie

Zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp, wezwał wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, tj. wykonawcę N., do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. W odpowiedzi wykonawca złożył wymagane dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, m.in. dokument, o którym mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia – dla lidera konsorcjum według stanu na 13 grudnia 2017 r. oraz dla członka konsorcjum według stanu na 13 lutego 2018 r. 

Ważne

W wyniku oceny dokumentów złożonych przez konsorcjum N. zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, pismem z 9 marca 2018 r. wezwał tego wykonawcę do złożenia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że N. nie zalega z opłacaniem podatków, wskazując, iż termin ważności dołączonego do oferty zaświadczenia mija 7 marca 2018 r. Zamawiający zwrócił się do wykonawcy o złożenie przedmiotowego zaświadczenia obejmującego terminem ważności okres związania ofertą. 

Wykonawca wyjaśnił, iż: zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające niezaleganie z opłaceniem podatków, które wykonawca złożył w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego nr NPR/140/2018 r. z 23 lutego 2018 r., spełnia wszelkie wymogi wynikające z rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Stosownie do § 5 pkt 2 ww. rozporządzenia przedmiotowe zaświadczenie zostało bowiem wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert. Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i rozporządzeń wykonawczych nie przewidują natomiast „terminu ważności” tego rodzaju zaświadczeń. Ponadto wykonawca potwierdza aktualność tego za...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy