Dołącz do czytelników
Brak wyników

Trudne interpretacje Pzp

27 czerwca 2018

NR 158 (Grudzień 2017)

Możliwości samooczyszczenia w sytuacji spornej

446

W praktyce zamówieniowej często dochodzi do sytuacji związanych z koniecznością samooczyszczenia się wykonawcy. Wiele zagadnień z tym związanych wymaga jednolitej interpretacji, począwszy np. od możliwości samooczyszczenia w sytuacji gdy podmiot nie poczuwa się do odpowiedzialności za wypowiedzenie umowy, a skończywszy na ocenie sposobów i wyników samooczyszczenia. Warto pod tym kątem przeanalizować orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej.

Przedstawiamy poniżej przykłady orzecznictwa KIO, w których wykluczenie wykonawcy uznane zostało za zasadne z uwagi na niewystarczające samooczyszczenie lub niewykazanie samooczyszczenia, a także przykłady wykluczeń niezasadnych. Analiza poniższych uzasadnień wyroków KIO pozwoli zapewne na umocnienie interpretacji przepisów umożliwiających skorzystanie z self-cleaning.

Wykluczenie

Wykonawca złożył z ofertą oświadczenie, że zalega z płatnością podatków (bez podania wysokości zaległości), ale w tym zakresie podjął już niezbędne kroki w celu podpisania stosownego porozumienia z właściwym organem podatkowym. Po terminie składania ofert wykonawca złożył decyzję o rozłożeniu należności na raty. Izba uznała samooczyszczenie za niewystarczające.

W przedmiotowej sprawie rozważyć zatem należało, czy wyjaśnienia i dowody złożone przez odwołującego były wystarczające do wykazania rzetelności. W tym zakresie odwołujący wraz z ofertą złożył jedynie krótkie oświadczenie, z którego wynikało, że zalega z płatnością podatków (bez podania wysokości zaległości), ale w tym zakresie podjął już niezbędne kroki w celu podpisania stosownego porozumienia z właściwym organem podatkowym. Następnie wykonawca złożył, już po terminie składania ofert, wydaną decyzję o rozłożeniu należności na raty.

Ważne!

W ocenie składu orzekającego Izby przedstawione wraz z ofertą oświadczenie nie wyczerpywało możliwości wykonawcy warunkujących mu skuteczne samooczyszczenie. Lakoniczne stwierdzenie, że wykonawca zalega z płatnościami i podjął kroki prawne w celu zmiany tej sytuacji Izba uznaje za niewystarczające.

W ocenie Izby wykonawca wraz z ofertą mógł złożyć wniosek o rozłożenie płatności na raty skierowany do organu podatkowego lub też w złożonym oświadczeniu szczegółowo opisać powód powstania zaległości. Jak wynika bowiem z uzasadnienia decyzji podatkowej, to właśnie uzasadnienie złożonego wniosku zawiera szczegółowe opisanie przyczyn, dlaczego doszło do zaległości podatkowych, jaką rolę odgrywały w tym wszystkim zasady działania przedsiębiorstwa wykonawcy, jakie czynniki miały wpływ na powstanie zaległości, czy można wykonawcy przypisać winę lub rażące niedbalstwo, które doprowadziło do tej sytuacji. Tam także zawarto informacje, w jaki sposób przedsiębiorca zamierza w przyszłości zapobiegać podobnym sytuacjom.

Taka argumentacja, nie zaś suche oświadczenie, pozwoliłoby zamawiającemu przeanalizować, czy podjęte środki są wystarczające do zapobiegania nieprawidłowemu działaniu wykonawcy na przyszłość. Złożenie natomiast samej decyzji o rozłożeniu płatności na raty oraz dowodu zapłaty I raty należności już po terminie składania ofert należy uznać za spóźnione. Za spóźnione również Izba uznała złożenie dopiero na rozprawie pierwszej strony wniosku skierowanego do właściwego organu podatkowego. Tłumaczenie, iż niedołączenie wniosku do oferty było zapewne spowodowane błędem ludzkim, nie jest w ocenie składu orzekającego wystarczające przy obowiązującej zasadnie podwyższonej staranności wymaganej od przedsiębiorcy.

Brak wystarczających działań wykonawcy

(…) Z uwagi na tak istotny stopień nienależytego wykonania umowy, czyli uwzględniając ustaloną i ocenioną w powyższy sposób przez Izbę wagę i szczególne okoliczności, zamawiający słusznie uznał, że konsorcjum nie wykazało, iż w ramach tzw. samooczyszczenia podjęło wystarczające działania dla przywrócenia statusu rzetelnego wykonawcy.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że warunkiem sine qua non takiej procedury jest uznanie przez przyznanie się przez wykonawcę, że popełnił delikt, którego ma dotyczyć samooczyszczenie.

(…) konsorcjum, zarówno w toku postępowania prowadzonego przez zamawiającego, jak i przed Izbą, konsekwentnie kwestionowało, że znalazło się w sytuacji, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp. Już z powodu tego oświadczenia podjęte działania dla przywrócenia rzetelności należy uznać za niewiarygodne.

Niezależnie od powyższego zamawiający w odpowiedzi na odwołanie celnie wypunktował, że z powtarzanych przez konsorcjum w kolejnych oświadczeniach deklaracji nie tylko nie wynika podjęcie realnych działań naprawczych, ale wręcz celowe maskowanie nieprawidłowości stwierdzonych w badaniach. Świadczy o tym dokonanie w dokumentacji techniczno-ruchowej kosmetycznych poprawek polegających na zmianie oznaczeń taśm lub użyciu uogólnionych i niedookreślonych stwierdzeń. Czy wręcz wykreślenie w nowej wersji tej dokumentacji zakresu podawanych parametrów, których spełniania nie udało się potwierdzić w dotychczasowych badaniach. Zamiast wykazania zmian technicznych produkowanych taśm pozwalających na ich bezpieczne stosowanie, konsorcjum poprzestało na enigmatycznym oświadczeniu, że dokonało zmiany opisu parametrów w sposób niewprowadzający w błąd.

Ważne!

Izba podzieliła ocenę przystępującego, że w zaistniałym stanie faktycznym zamiast ogólnikowych oświadczeń konsorcjum powinno zamawiającemu przedstawić np. wyniki badań, które potwierdzałyby, że aktualnie produkowane przez niego taśmy spełniają normy trudnopalności.

W ten sposób konsorcjum mogłoby wykazać, że pomimo poprzednich uchybień procedura samooczyszczenia przyniosła wymierne rezultaty. Tymczasem nawet na rozprawie, abstrahując od faktu, że powinny one być przedstawione najpóźniej na wezwanie zamawiającego, żadnych tego typu dowodów nie przedstawiono.

Niewiarygodne samooczyszczenie

Orzecznictwo, zgodnie z którym brak przyznania przez wykonawcę, że popełnił delikt/naruszenie, czyni wyjaśnienia złożone w ramach samooczyszczenia niewiarygodnymi, a nawet bezpodstawnymi.

Warunkiem sine qua non takiej procedury – jak podkreśla się w orzecznictwie (zob. sygn. akt: KIO 139/17) – jest uznanie przez wykonawcę faktu, że popełnił delikt (przyznanie do przewinienia  następuje w JEDZ). Tymczasem konsorcjum w stanowisku prezentowanym zarówno w toku postępowania prowadzonego przez zamawiającego, jak i przed Izbą, zmierzało do kwestionowania, że w związku z umową nr 92/BLP/11/Ckt/15/RK nie znalazło się w sytuacji, o której mowa w hipotezie art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp. Już z tego powodu oświadczenia, że o podjętych działaniach dla przywrócenia rzetelności wykonawcy składane były po decyzji o wykluczeniu konsorcjum z tego postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp, nie mogły skutkować przywróceniem konsorcjum do tego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Warunki skorzystania z samooczyszczenia

Możliwość skorzystania z dobrodziejstwa procedury samooczyszczenia jest uwarunkowana złożeniem stosownego oświadczenia w JEDZ albo najpóźniej (biorąc pod uwagę, że potwierdzenie ma w JEDZ charakter wstępny) wraz z dokumentami złożonymi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 Pzp.

W tym przypadku należy również przywołać orzeczenie wskazujące na konieczność wezwania do samooczyszczenia w sytuacji, gdy zamawiający podejmie informację o zaistnieniu podstawy wykluczenia (wyrok z dnia 9 lutego 2017 r., sygn. akt: KIO/163/17).

(…) Procedura samooczyszczenia polega na tym, że przed podjęciem decyzji o wykluczeniu wykonawcy, m.in. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp, zamawiający obowiązany jest umożliwić wykonawcy przedstawienie dowodów na podjęcie takich środków, które gwarantują jego rzetelność. Pozytywna weryfikacja tych dowodów obliguje zamawiającego do zaniechania wykluczenia wykonawcy z postępowania. Izba wskazała, że w uzasadnieniu wykluczenia odwołującego brak było odniesienia się przez zamawiającego do powodów, dla których uznał, że dowody złożone przez wykonawcę w ramach instytucji samooczyszczenia są niewystarczające.

Nie można się zgodzić ze stanowiskiem zamawiającego, przedstaw...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy