Dołącz do nas

Monitor zamówień publicznych

Autor Mazurek Grzegorz

Możliwości samooczyszczenia w sytuacji spornej

Przedstawiamy poniżej przykłady orzecznictwa KIO, w których wykluczenie wykonawcy uznane zostało za zasadne z uwagi na niewystarczające samooczyszczenie lub niewykazanie samooczyszczenia, a także przykłady wykluczeń niezasadnych. Analiza poniższych uzasadnień wyroków KIO pozwoli zapewne na umocnienie interpretacji przepisów umożliwiających skorzystanie z self-cleaning.

Wykluczenie

Wykonawca złożył z ofertą oświadczenie, że zalega z płatnością podatków (bez podania wysokości zaległości), ale w tym zakresie podjął już niezbędne kroki w celu podpisania stosownego porozumienia z właściwym organem podatkowym. Po terminie składania ofert wykonawca złożył decyzję o rozłożeniu należności na raty. Izba uznała samooczyszczenie za niewystarczające.

W przedmiotowej sprawie rozważyć zatem należało, czy wyjaśnienia i dowody złożone przez odwołującego były wystarczające do wykazania rzetelności. W tym zakresie ...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 93% treści