Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak udzielać zamówień

31 października 2018

NR 146 (Listopad 2016)

Związanie treścią uzasadnieni

181

Związanie Izby granicami zarzutów odwołania ma bezpośrednie znaczenie dla umożliwienia wykonawcom zachowania swoich praw w postępowaniu – stwierdzono w wyroku o sygnaturze akt: KIO 946/15.

W sprawie rozpoznanej przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z dnia 25 maja 2015 r., sygn. akt: KIO 946/15, zamawiający – gmina – prowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na odbudowę dróg gminnych. Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą złożył odwołanie m.in. na czynność wykluczenia go z postępowania oraz w konsekwencji odrzucenia jego oferty z dnia 4 maja 2015 r. – wiadomość została mu przekazana drogą mailową w dniu 4 maja 2015 r. Wykonawca zarzucił też zamawiającemu wykluczenie go z postępowania bez podania podstawy faktycznej i prawnej wbrew przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie i nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności oceny ofert oraz odrzucenia oferty odwołującego i powtórzenie czynności badania oraz oceny ofert.

Izba podkreśliła, że uzasadnienie wykluczenia wykonawcy – czy też odrzucenia jego oferty – warunkuje zakres składanych przez wykonawcę środków ochrony prawnej. Na podstawie jego treści wykonawca formułuje zarzuty i wskazuje ich uzasadnienie.

Ważne!

Sformułowane na etapie składania odwołania zarzuty są jedynymi, jakie mogą być rozstrzygane przez Izbę, związanie Izby granicami zarzutów odwołania ma bezpośrednie znaczenie dla umożliwienia wykonawcom zachowania swoich praw w postępowaniu. Tym samym wykonawca ma prawo posiąść pełną wiedzę o tym, jakimi przesłankami kierował się zamawiający, wykluczając go z postępowania. Ustalenie zarzucanych przez zamawiającego uchybień złożonej oferty nie może być uzależnione od aktywności wykonawcy.

Obowiązek zamawiającego

Obowiązek wskazania precyzyjnych i wyczerpujących podstaw faktycznych i prawnych wykluczenia wykonawcy z postępowania spoczywa w całości na zamawiającym. Z jego punktu widzenia oznacza to, że nie może on zmienić ani rozszerzać podstawy faktycznej decyzji o wykluczeniu wykonawcy z postępowania po wniesieniu przez tego drugiego odwołania. W świetle związania KIO zarzutami podniesionymi w odwołaniu sprzeczne z naczelną zasadą postępowania cywilnego, jaką jest zasada równouprawnienia stron, byłoby dopuszczenie do rozszerzenia podstawy faktycznej decyzji o wykluczeniu odwołującego. Wobec związania swoimi zarzutami odwołujący nie mógłby bowiem odnieść się do nowych okoliczności przedstawionych przez zamawiającego – po wniesieniu odwołania.

Z tych względów postępowania zamawiającego polegające na przedstawieniu nowych dowodów w odpowiedzi na odwołanie i skargę nie można traktować jedynie jako rozszerzenia argumentacji zawartej w decyzji o wykluczeniu. Wskazanej wyżej interpretacji nie podważa zasada ekonomiki procesowej ani dyspozycyjności formalnej, czyli rozporządzania przez stronę czynnościami procesowymi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy