Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kontrola Prezesa UZP

25 lipca 2019

NR 176 (Lipiec 2019)

Oferta niezgodna z SIWZ

504

Artykuł 89 ust. 1 pkt 2 Pzp (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) określa jedną z istotniejszych przesłanek odrzucenia oferty wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne, stanowi mianowicie, że zamawiający jest zobligowany do odrzucenia oferty, której treść jest niezgodna z zapisami SIWZ. Wszelkie odstępstwa od tej zasady traktowane są jako naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych.

Okoliczności temu towarzyszące zostały obszernie omówione w Informatorze Urzędu Zamówień Publicznych 1/2019 na podstawie przykładów zaczerpniętych z kontroli prowadzonych przez Prezesa UZP – korzystamy z nich poniżej. Precyzując założenie wstępne, należy stwierdzić, że niezgodność treści oferty z treścią SIWZ zachodzi w przypadku, gdy zawartość merytoryczna oferty nie odpowiada specyfikacji pod względem przedmiotu zamówienia oraz sposobu jego wykonania. Kontrola Prezesa UZP dostarcza pomocnych w praktyce przykładów obrazujących, w jakim przypadku można stwierdzić, że zachodzi niezgodność treści SIWZ z treścią oferty oraz kiedy nie występuje przesłanka określona do odrzucenia oferty. 

Zamawiający nie ma prawa zarzucić wykonawcy niezgodność z treścią SIWZ w sytuacji, gdy treść jego oferty została przedstawiona odmiennie, niż oczekiwał tego zamawiający, np. posługując się tabelami graficznymi, a nie opisem. Natomiast sporządzenie przez wykonawcę kosztorysu, który zawiera ogólne informacje, w miejsce kosztorysu ze szczegółowymi wyliczeniami wymaganymi przez zamawiającego, jest czynnością niezgodną z SIWZ (wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 27 września 2007 r., sygn. akt: Ga 88/07), a przedłożenie kosztorysu ze szczegółowymi obliczeniami zamiast z ogólnymi nie może być interpretowane jako sprzeczność z postanowieniami SIWZ. 
 

POLECAMY

Ważne

Istotne jest podkreślenie, że art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp zawiera wyłączenie od stosowania sankcji odrzucenia oferty, zgodnie z którym dalszej ocenie podlegają oferty, w których popełniono omyłki możliwe do poprawienia. Artykuł 87 ust. 2 pkt 3 Pzp wskazuje, że zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie informując o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W wyroku z dnia 13 sierpnia 2013 r. (sygn. akt: KIO 1845/13) Krajowa Izba Odwoławcza wyjaśniła, że: rzeczona niezgodność treści oferty z SIWZ ma mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny (ze względu na zastrzeżenie obowiązku poprawienia oferty wynikające z art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp), dotyczyć powinna sfery niezgodności zobowiązania zamawianego w SIWZ oraz zobowiązania oferowanego w ofercie. 


Fotele z trudnymi oparciami

Przykładu postępowania w przypadku niejasności spowodowanych różniącymi się zapisami dostarcza opisana niżej kontrola. Przedmiotem kontrolowanego zamówienia była dostawa i montaż 182 sztuk foteli widowiskowych. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ, zamawiający określił w pierwotnym brzmieniu specyfikacji następujące wymagania co do oparć foteli widowiskowych: profilowane (gięte wertykalnie w dwóch płaszczyznach), wykonane z wysokogatunkowej trudno zapalnej pianki PU. Pianka oparcia wylewana z formy o gr. 50 mm (nie dopuszcza się zastosowania pianek ciętych ze względu na wytrzymałość). Jednocześnie w dziale IX pkt 8 SIWZ zamawiający zaznaczył, że przedstawienie w treści oferty opisu parametrów oferowanych foteli widowiskowych ma nastąpić w taki sposób, by w toku oceny ofert możliwe było bezpośrednie porównanie tych parametrów z parametrami wymaganymi w załączniku nr 1 do specyfikacji. 

Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ zachodzi w przypadku, gdy zawartość merytoryczna oferty nie odpowiada specyfikacji pod względem przedmiotu zamówienia oraz sposobu jego wykonania. 

W konsekwencji licznych pytań dotyczących treści SIWZ zamawiający – na podstawie art. 38 Pzp – dokonał jej modyfikacji, zmieniając opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) przez rozszerzenie m.in. wymagań w zakresie oparcia foteli. Tym samym postawił wymóg, aby rama wewnętrzna oparcia wykonana była ze stali, stelaż z rur stalowych, walcowanych na zimno, który służy jako jednoczęściowa rama dla pięciu sprężyn płaskich. Rama całkowicie zintegrowana z wylewaną pianką poliuretanową o gęstości min. 45 kg/m3 i grubości nie mniejszej niż 70 mm, kształtowaną ergonomicznie i odpowiadającą kształtowi ramy i sprężyn (nie dopuszcza się użycia pianek ciętych z bloku). Otrzymany zintegrowany blok pianki i metalowej struktury wewnętrznej służy jako element konstrukcyjny fotela utrzymujący oparcie oraz równocześnie dzięki 20-milimetrowemu profilowi z blachy przyspawanej do dolnej części struktury służy jako podstawa mechanizmu zatrzymywania rozkładania siedziska.

Wraz z dokonaniem tej modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia zamawiający wprowadził następujące stwierdzenie: Obowiązek udowodnienia równoważności spoczywa na oferującym poprzez przedstawienie modelu proponowanego fotela oraz wzornik tapicerek, atesty i certyfikaty. W toku kontroli doraźnej ustalono, że wykonawca X zaoferował fotel widowiskowy typu „Monet”, którego producentem jest firma X. 

Zamawiający nie ma prawa zarzucić wykonawcy niezgodność oferty z treścią SIWZ w sytuacji, gdy treść jego oferty została przedstawiona odmiennie, niż oczekiwał tego zamawiający, np. posługując się tabelami graficznymi, a nie opisem. 

Z karty technicznej załączonej do oferty wynika, że zaoferowane fotele posiadały następujące parametry oparcia: Rama wewnętrzna wykonana jest ze stali ST-37 stelaż z rur stalowych 30 × 20 × 2 mm, walcowanych na zimno, który służy jako jednoczęściowa rama dla czterech sprężyn płaskich, rama ma kształt prostokątny. Rama ta jest całkowicie zintegrowana z wylewaną pianką poliuretanową o gęstości 45 kg/m3 i grubości nie mniejszej niż 70 mm, kształtowaną ergonomicznie i odpowiadającą kształtowi ramy i sprężyn. Otrzymany zintegrowany blok pianki i metalowej struktury wewnętrznej służy jako element konstrukcyjny fotela utrzymujący oparcie oraz równocześnie dzięki płycie o szerokości 90 mm i grubości 4 mm przyspawanej do dolnej części struktury służy jako podstawa mechanizmu zatrzymania rozkładania siedziska. Oparcie posiada osłonę wykonaną ze sklejki drzewa liściastego o grubości nie mniejszej niż 12 mm, osłona jest profilowana gięta poprzecznie w strefie lędźwiowej. Otrzymany zintegrowany blok pianki i metalowej struktury wewnętrznej mocowany jest za pomocą dwóch śrub na jedną stronę do nóg fotela.

Karuzela wyjaśnień 

Na wezwanie Prezesa UZP zamawiający wyjaśnił, że: liczba podanych śrub czy sprężyn w siedzisku miała służyć ułatwieniu wykonawcom realizacji zamówienia, ale nie była decydująca. Wykonawca mógł w każdej chwili od terminu ukazania się ogłoszenia o postępowaniu zwrócić się do zamawiającego z zapytaniem, czy dopuszczone są inne sposoby mocowania fotela do podłoża niż za pomocą dwóch śrub, lub inny sposób montowania systemu do podtrzymania osi, mógł wystąpić z zapytaniem o dopuszczenie innej liczby sprężyn w siedzisku lub w systemie podnoszenia siedziska – lecz nikt o powyższe nie wystąpił. Dlatego zamawiający uznał, że wykonawca X zaoferował fotel zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, a potwierdzeniem tego faktu, w jego ocenie, były wyjaśnienia wykonawcy udzielone odnośnie do złożonej oferty, o które zamawiający wystąpił na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp podczas powtórnego badania ofert.

Według oceny kontroli Prezesa UZP argumentacja zamawiającego prezentowana w dostarczonych wyjaśnieniach opierała się w dużej mierze na dopuszczeniu w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia rozwiązań równoważnych. Natomiast w toku kontroli doraźnej ustalono, że zamawiający zaniechał określenia jakichkolwiek wymagań w tym zakresie. 

Zamawiający wskazał w wyjaśnieniach jedynie na liczbę śrub i sprężyn umieszczonych w siedzisku fotela, a nie odniósł się do sprężyn zamieszczonych w oparciu, ponownie zatem zwrócono się do niego o podanie uzasadnienia faktycznego i prawnego, zgodnie z którym odstąpił od odrzucenia oferty wykonawcy X na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp z uwagi na zaoferowanie przez niego fotela posiadającego w oparciu liczbę sprężyn nieodpowiadającą treści SIWZ. 

Podsumowując wyniki kontroli, sprecyzowano, że od zamawiającego, jako gospodarza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, należy oczekiwać wnikliwego, a zarazem rzetelnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Na zamawiającym spoczywa obowiązek zapewnienia poszanowania zasad prawa zamówień publicznych oraz interesów wszystkich uczestników procesu udzielania zamówień publicznych. 

W odpowiedzi czytamy: W piśmie zawierającym pytania skierowane do X nastąpiła pomyłka polegająca na zadaniu pytania firmie o liczbę sprężyn w siedzisku, zamiast liczbę sprężyn w oparciu. Zadane pytanie w punkcie 1 ww. pisma brzmiało: „Czym podyktowane było zaproponowanie 4 zamiast 5 sprężyn siedziska, jak określał opis przedmiotu zamówienia – zał. 1 do SIWZ”. Tak postawione pytanie spowodowało odpowiedź dotyczącą siedziska, a nie oparcia. Intencją pytającego było jednak wyjaśnienie liczby sprężyn w oparciu. Pytanie było oczywistą pomyłką, ponieważ w siedzisku liczba sprężyn (pięć) zgadzała się z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Otrzymując odpowiedź od firmy X, według której zarówno w OPZ, jak i w ofercie firmy X, str. 13, widnieje zapis o 5 sprężynach siedziska, Komisja Przetargowa była przekonana, że firma zapewnia zgodność fotela, jako siedziska z wymaganiami SIWZ. W związku z tym Komisja podjęła decyzję o podtrzymaniu wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę X. 
 

Ważne

Ostatecznie została zawarta umowa z wykonawcą X. Z informacji uzyskanych przez Prezesa UZP jednoznacznie wynika, że fotel zaproponowany przez wybranego wykonawcę na etapie realizacji posiadał jedynie cztery sprężyny w oparciu. Zarówno złożone wyjaśnienia, jak i przesłana dokumentacja postępowania wskazują, że zamawiający, nie dochowując należytej staranności na etapie badania ofert, w istocie dopuścił do powstania sytuacji, w której za najkorzystniejszą została uznana oferta, która od samego początku nie odpowiadała jednemu z wymagań określonych w SIWZ, dotyczącego wyposażenia foteli widowiskowych w pięć sprężyn płaskich w oparciu. 


Podsumowując wyniki kontroli, sprecyzowano, że od zamawiającego, jako gospodarza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, należy oczekiwać wnikliwego, a zarazem rzetelnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. To na zamawiającym spoczywa obowiązek zapewnienia poszanowania zasad prawa zamówień publicznych oraz interesów wszystkich uczestników procesu udzielania zamówień publicznych. Należy wskazać, że istotnie zawartość merytoryczna złożonej w danym postępowaniu oferty wykonawcy X nie odpowiadała ukształtowanym przez zamawiającego w SIWZ wymaganiom odnośnie do przedmiotu zamówienia, bowiem zaoferowany fotel został wyposażony w cztery zamiast pięć sprężyn płaskich w oparciu. Jednocześnie należy podkreślić, że stwierdzona rozbieżność nie mogła zostać przez zamawiającego skorygowana na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp.

Zamawiający przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów medycznych i zakaźnych odpadów medycznych, powinien uwzględniać zarówno przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w brzmieniu obowiązującym na dzień wszczęcia kontrolowanego postępowania, jak i przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

Według oceny kontroli Prezesa UZP argumentacja zamawiającego prezentowana w dostarczonych wyjaśnieniach opierała się w dużej mierze na dopuszczeniu w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia rozwiązań równoważnych. Natomiast w toku kontroli doraźnej ustalono, że zamawiający zaniechał określenia jakichkolwiek wymagań w tym zakresie. Tym samym mając na uwadze, iż wykonawca X zaoferował w swojej ofercie fotele widowiskowe wyposażone w cztery sprężyny płaskie w oparciu, zamiast pięciu wymaganych w SIWZ, stwierdzić należy, iż oferta podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Zaniechanie powyższego stanowi naruszenie wskazanego przepisu ustawy Pzp. Naruszenie to miało wpływ na wynik postępowania, bowiem oferta wykonawcy X została uznana za najkorzystniejszą. 

Ofertę, w której wykonawca zaproponował świadczenie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów z naruszeniem zasady bliskości, należałoby...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy