Ogłoszenie o zamówieniu, o zmianie ogłoszenia i o udzieleniu zamówienia

Temat numeru

Ogłoszenie o zamówieniu ma duże znaczenie w postępowaniu, ponieważ zakres informacji zawartych w ogłoszeniu umożliwia wykonawcy podjęcie decyzji o ubieganiu się o udzielenie zamówienia[1].

W trybie przetargu nieograniczonego

Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia przez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (art. 131 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).

POLECAMY

Ogłoszenie to przygotowuje zgodnie ze wzorami standardowych formularzy, określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12 listopada 2015 r., s. 1, z późn. zm.), a następnie przekazuje je zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń ustanowionymi przez Komisję Europejską, dostępnymi na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 załącznika VIII do dyrektywy 2014/24/UE.

W trybie przetargu nieograniczonego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE, nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia, zamawiający zapewnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). Jeżeli zamawiający nie może udostępnić części SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania – np. z powodu jednej z sytuacji określonej w art. 65 ust. 1 Pzp (w przypadku odstąpienia od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej) – przekazuje ją w inny sposób, określony przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. Jeśli zaś nie może udostępnić części SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania z powodu ochrony poufnego charakteru informacji zawartych w SWZ, określa w ogłoszeniu o zamówieniu sposób dostępu do tych informacji oraz wymagania związane z ochroną ich poufnego charakteru.

Od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamawiający udostępnia ogłoszenie również na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Dodatkowo może udostępnić ogłoszenie w innym miejscu niż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Ważne!

Udostępnienie ogłoszenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz w innym miejscu niż strona internetowa prowadzonego postępowania nie może nastąpić przed jego publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – z wyjątkiem sytuacji, gdy zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia.

 

Tylko w takim przypadku zamawiający może upublicznić ogłoszenie na stronie internetowej prowadzonego postępowania lub w innych miejscach. Ogłoszenie nie może zawierać innych informacji niż informacje zawarte w ogłoszeniu przekazanym do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Musi jednak zawierać datę przekazania ogłoszenia do pub...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy