Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo

18 września 2018

NR 166 (Wrzesień 2018)

Podstawa wykluczenia

0 146

Przepis art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp określający podstawę wykluczenia wykonawcy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy został wprowadzony ustawą nowelizującą z czerwca 2016 r. i stanowi wdrożenie do porządku krajowego regulacji art. 57 ust. 4 lit. g dyrektywy klasycznej.

Zgodnie z regulacją prawa krajowego omawiana podstawa wykluczenia może znaleźć zastosowanie w odniesieniu do wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 
Ustawodawca krajowy zdecydował się nadać omawianej podstawie wykluczenia charakter fakultatywny, w związku z tym może ona znaleźć zastosowanie wyłącznie w przypadku przewidzenia jej w ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ lub w zaproszeniu do negocjacji.

Znaczące lub uporczywe niedociągnięcia

Orzecznictwo Izby w roku 2017 wyjaśniło przesłankę istotnego stopnia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Ukształtował się pogląd, zaprezentowany m.in. w uzasadnieniu wyroku z 3 lutego 2017 r., sygn. akt: KIO 139/17, zgodnie z którym przesłanki „istotności” niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie należy utożsamiać wyłącznie z określonym stopniem wykonania tej umowy pod względem wartościowym czy rzeczowym. Znaczenie ma bowiem art. 57 ust. 4 lit. g dyrektywy klasycznej, w którym jest mowa o znaczących lub uporczywych niedociągnięciach w spełnieniu istotnego wymogu w ramach wcześniejszej umowy. 
W związku z powyższym regulacja art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp obejmuje swym zakresem także przypadki świadczenia nieodpowiadającego istotnym dla zamawiającego wymaganiom, które były zapisane w umowie, a także powtarzające się nagminnie takie same wady świadczenia wykonawcy, choćby nie w zakresie najistotniejszych wymagań, w tym notoryczne niedochowanie terminu wykonania zamówienia (także wyroki z 9 maja 2017 r., sygn. akt: KIO 706/17, czy z 4 lipca 2017 r., sygn. akt: KIO 1166/17). 
Izba podkreślała doniosłość spoczywającego na zamawiającym obowiązku ustalenia wszystkich przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp oraz odniesienia się do nich w treści uzasadnienia informacji o czynności wykluczenia. Stwierdzono, iż brak wykazania przez zamawiającego chociażby jednej z przesłanek uregulowanych przez ustawodawcę w przepisie art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp wyłącza możliwość wykluczenia wykonawcy na jego podstawie (wyroki z: 12 maja 2017 r., sygn. akt: KIO 741/17, KIO 746/17, 12 maja 2017 r., sygn. akt: KIO 782/17, 4 lipca 2017 r., sygn. akt: KIO 1166/17, 19 października 2017 r., sygn. akt: KIO 2095/17, 11 grudnia 2017 r., sygn. akt: KIO 2522/17). 

Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

Z analizy stanów faktycznych spraw rozpoznawanych przez Izbę wynika, iż szczególne trudności napotykała konieczność wykazania przez zamawiających przesłanki, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy wynikało z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, oraz przesłanki istotności niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zamawiający podejmowali decyzję o zastosowaniu przepisu art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp wyłącznie na podstawie posiadanych informacji, że z dany...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy