Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kontrola Prezesa UZP

13 lipca 2018

NR 157 (Listopad 2017)

Wykluczenie szkodzących środowisku

0 95

Kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (sygn. akt: UZP/DKUE/KU/88/16) poddane zostało zamówienie na dostawy sera podpuszczkowego dojrzewającego do magazynów organizacji partnerskich 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020, podprogram 2016. Zamawiający – Agencja Rynku Rolnego – korzystał ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w kwocie 46 617 800 zł, przy całkowitej wartości zamówienia przewyższającej kwotę 317 mln zł.

Z załącznika nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) wynika, że w jego części III: Podstawy wykluczenia, sekcja C w rubryce „Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych”, w miejscu przeznaczonym na udzielenie przez wykonawców odpowiedzi na pytanie: Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? – zamawiający zamieścił odpowiedź: „Nie dotyczy”. W konsekwencji dwaj wykonawcy (tj. spółdzielnie mleczarskie MI i MP), którzy złożyli oferty w kontrolowanym postępowaniu, posługując się przygotowanym przez zamawiającego wzorem, złożyli JEDZ z taką właśnie odpowiedzią w stosownej rubryce.

Poproszony o wyjaśnienie powyższego zamawiający pismem z 12 grudnia 2016 r. wskazał: Powyższe działanie zamawiającego znajduje swoje uzasadnienie w treści Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r.ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Zgodnie z treścią instrukcji stanowiącej załącznik nr 1 do tego rozporządzenia, w informacji dotyczącej wypełniania części III „Kryteria wykluczenia”, sekcja A dotyczy obligatoryjnych podstaw wykluczenia (zgodnie z art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE), które dotyczą podstaw związanych z wyrokami skazującymi za przestępstwo, sekcja B dotyczy obligatoryjnych podstaw wykluczenia (zgodnie z art. 57 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE), związanych z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, natomiast sekcja C dotyczy fakultatywnych podstaw wykluczenia (zgodnie z art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE), związanych z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi. (…) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewidział jako podstawy wykluczenia sytuacji, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5, 6 i 7 Pzp. W związku z powyższym nie wymagał od wykonawców podania informacji na ten temat w dokumencie JEDZ. (…) Zamawiający nie wzywał też wykonawców do uzupełnienia dokumentu JEDZ na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, w powyższym zakresie.

Do pisma wyjaśniającego zamawiający dołączył oświadczenie wykonawcy – spółdzielni MP – o nienaruszeniu obowiązków w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego ani prawa pracy. Nie uzupełniono natomiast analogicznego oświadczenia złożonego przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, tj. spółdzielni MV. Mając na względzie te wyjaśnienia, należy wskazać, iż zgodnie z treścią instrukcji, na którą powołuje się zamawiający, a która stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., podstawy wykluczenia wskazane w części III „Kryteria wykluczenia”, sekcja C – „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi” mogą być zastosowane jako obligatoryjne, o ile tak postanowi państwo członkowskie (instytucje zamawiające mogą zostać zobowiązane przez swoje państwa członkowskie do zastosowania tych podstaw wykluczenia).

Przesłanki badania podstaw

Zgodnie z regulacjami zarówno dyrektyw, jak i wskazanego rozporządzenia, w ustawie Pzp ustawodawca przewidział przesłanki obligatoryjne i fakultatywne do badania podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, które wiążą się z naruszeniem obowiązków w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy.

Ważne!

W ramach przesłanek obligatoryjnych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 Pzp wskazano podstawy do wykluczenia z postępowania wykonawcy, jeśli osoby występujące po jego stronie zostały ukarane za przestępstwo, o którym mowa w art. 181–188 (przestępstwa przeciwko środowisku) i 218–221 (przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracęzarobkową) Kodeksu karnego.

Ponadto na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 Pzp zobowiązano zamawiającego do wykluczenia z postępowania wykonawców, jeżeli osoby występujące po stronie wykonawcy zostały prawomocnie skazane m.in. za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769). Powyższe wykluczenia mają charakter obligatoryjny i wykonawcy zobowiązani są zawsze składać oświadczenie w tym zakresie.

Ponadto w ramach przesłanek fakultatywnych ustawodawca przewidział w art. 24 ust. 5 pkt 5–7 Pzp podstawy do wykluczenia z postępowania wykonawcy, jeśli:

  • osoby występujące po jego stronie zostały prawomocnie skazane za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 zł;
  • wobec wykonawcy wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 zł.

Wskazana wyżej podstawa do wykluczenia z postępowania ma charakter fakultatywny, a o złożeniu oświadczenia w tym zakresie można mówić tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział taką podstawę wykluczenia w ogłoszenia o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji.

W JEDZ, w części III: Podstawy wykluczenia, sekcja C w rubryce „Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych” wykonawcy są zawsze zobowiązani do udzielenia odpowiedzi na pytanie: Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? ze względu na fakt, iż w ten sposób potwierdzają (lub nie) spełnianie przesłanek obligatoryjnych wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 Pzp. Zarazem (o ile zamawiający tego zażąda) w tym samym miejscu wykonawcy potwierdzają (lub nie) spełnianie przesłanek fakultatywnych wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 5–7 Pzp (przy czym taka sytuacja w przedmiotowym postępowaniu nie ma miejsca).

Oświadczenie wraz z ofertą

Zgodnie z art. 25a ust. 1 Pzp do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca:

  1. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
  2. spełnia kryteria selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2, art. 57 ust. 3 i art. 60d ust. 3.

Ponadto, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielania wyjaśnień w termi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy