Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru , Otwarty dostęp

7 czerwca 2021

NR 193 (Czerwiec 2021)

Potrzebny dodatkowy czas na zmianę SWZ

0 278

Doświadczenia pierwszego półrocza funkcjonowania, obowiązującej OD DNIA 1 stycznia 2021 r., ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), pozwoliły na zaobserwowanie trudności związanych ze stosowaniem nowych przepisów.

Jednym z problemów jest zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) prowadząca do zmiany ogłoszenia o zamówienie. W niniejszym artykule opiszę przedmiotowe zagadnienie wraz z proponowanymi rozwiązaniami na przykładzie przetargu nieograniczonego, prowadzonego powyżej progów unijnych. Zagadnienie to nie występuje w tzw. przetargach krajowych, gdzie zarówno ogłoszenie o zamówieniu, jak i jego późniejsze zmiany, są zamieszczane przez zamawiających w Biuletynie Zamówień Publicznych. We wskazanym publikatorze ogłoszenia ukazują się w czasie rzeczywistym, zaraz po ich zamieszczeniu przez zamawiających.

Inaczej jest w przypadku przetargów unijnych, w których ogłoszenia o zamówieniu i jego zmiany są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Publikacja następuje maksymalnie w ciągu 5 dni od dnia ich otrzymania przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej1.

POLECAMY

Pytania do treści SWZ

Zgodnie z art. 135 ustawy Pzp wykonawcy w określonym terminie – tj. na 14 dni (7 dni w przypadku pilnej potrzeby udzielenia zamówienia) przed upływem terminu składania ofert mogą zwrócić się do zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na pytania do treści SWZ.
 

Ważne

Termin na zadawanie pytań jest liczony od pierwotnie wskazanego przez zamawiającego terminu składania ofert i jego przedłużenie nie wpływa na wydłużenie czasu na zadawanie pytań, na które zamawiający będzie miał obowiązek udzielenia odpowiedzi.


Na pytania, które wpłyną do zamawiającego po upływie ustawowego terminu zamawiający może, ale nie musi, udzielić odpowiedzi.

Jeżeli pytanie zostanie zadane na 14 dni (7 dni w przypadku pilnej potrzeby udzielenia zamówienia) przed upływem terminu składania ofert, zamawiający będzie zobligowany udzielić odpowiedzi na zadane pytania nie później niż na 6 dni (4 dni w przypadku pilnej potrzeby udzielenia zamówienia) przed upływem terminu składania ofert. Jeśli zamawiający nie zdąży udzielić odpowiedzi we wskazanym terminie, będzie zobowiązany przedłużyć termin składania ofert.
 

Ważne

Termin powinien zostać przedłużony o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami umożliwiającymi należyte przygotowanie i złożenie ofert.


Aby obliczyć termin:

 • na zadawanie zamawiającemu pytań: należy od dnia, w którym upływa termin składania ofert, odjąć odpowiednio 14 dni lub 7 dni kalendarzowych. Gdyby tak wyliczony termin przypadał w dniu ustawowo wolnym od pracy (święto), należy go przesunąć na najbliższy dzień roboczy. Termin ten nie upływa w sobotę lub niedzielę, gdyż w te dni postępowania nie są wszczynane.

Przykład:
Czerwiec 2021

pn   7 14 21 28
wt 1 8 15 22 29
śr 2 9 16 23 30
czw 3 10** 17
(termin
składania
ofert)
24  
pt 4* 11 18 25  
sb 5 12 19 26  
ndz 6 13 20 27  

* Upływa termin na zadawanie pytań do treści SWZ – termin ten upłynąłby w czwartek 3 czerwca, ale jest to święto i przesunął się na piątek 4 czerwca.
** Upływ terminu na zadawanie pytań do treści SWZ – pilna potrzeba udzielenia zamówienia.

 • na udzielenie odpowiedzi na pytania wykonawców do treści SWZ: należy od dnia, w którym upływa termin składania ofert, odjąć odpowiednio 6 dni lub 4 dni. Gdyby tak wyliczony termin przypadał w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (niedzielę lub święto), należy go przesunąć na najbliższy dzień roboczy.
   

Przykład:
Czerwiec 2021

pn   7 14** 21 28
wt 1 8 15 22 29
śr 2 9 16 23 30
czw 3 10 17
(termin
składania
ofert)
24  
pt 4 11* 18 25  
sb 5 12 19 26  
ndz 6 13 20 27  

* Termin na udzielenie odpowiedzi na pytania do treści SWZ, które wpłynęły w ustawowym terminie.
** Termin na udzielenie odpowiedzi na pytania do treści SWZ, które wpłynęły w ustawowym terminie – pilna potrzeba udzielenia zamówienia – 4 dni upłynęłyby w niedzielę 14 czerwca.
 

Ważne

Kwestię obliczania powyższego terminu poruszył również Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w odpowiedzi na pytanie: „Jak należy ustalić termin na złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, który zobowiązuje zamawiającego do udzielenia odpowiedzi i terminu na udzielenie wyjaśnień przez zamawiającego?


Zmiana SWZ prowadząca do zmiany ogłoszenia

Udzielając odpowiedzi na pytania do treści SWZ, zamawiający może mieć do czynienia z dwoma rodzajami odpowiedzi:

 • Wówczas zamawiający publikuje odpowiedzi na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
 • Prowadzącymi do zmiany opublikowanego ogłoszenia o udzieleniu zamówieniu (np. dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia, terminu realizacji zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, dokumentów na potwierdzenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, terminu składania ofert).

Sytuacja, o której mowa w drugim przypadku, może wywoływać szereg wątpliwości z uwagi na brzmienie art. 137 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem, gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 Pzp.
 

Ważne

W przypadku zmiany treści SWZ prowadzącej do zmiany ogłoszenia, zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.


Zamawiający udostępnia odpowiednio ogłoszenie lub ogłoszenie o zmianie na stronie internetowej prowadzonego postępowania, od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (art. 88 ust. 1, art. 90 ust. 1 zd. 2 w zw. z art. 88 ust. 1 ustawy Pzp). W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania nie może nastąpić przed publikacją ogłoszenia o zmianie, z wyjątkiem przypadku gdy zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia (art. 137 ust. 5 ustawy Pzp).

Tym samym zgodnie z brzmieniem ustawy Pzp zmiana treści SWZ prowadząca do zmiany ogłoszenia wiąże się z koniecznością:

 • Przekazana zmiany ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
 • Zamieszczenia zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania po opublikowaniu ogłoszenia o zmianie lub w odpowiednim (nie krótszym niż 48 godzin) czasie od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania ogłoszenia o zmianie.

W poprzednio obowiązującej ustawie – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. nie było takiego ograniczenia jak przytoczone powyżej. Oznaczało to, że jeżeli zmiana treści SWZ (wówczas specyfikacji istotnych warunków zamówienia) prowadziła do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający najpierw przekazywał ogłoszenie o zmianie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a następnie publikował na stronie internetowej prowadzonego postępowania zarówno przekazane ogłoszenie o zmianie, jak i zmiany treści SIWZ. W żaden sposób nie wpływało to na płynność przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia.

W obecnym stanie prawnym sytuacja się komplikuje, gdyż mając na uwadze brzmienie art. 137 ust. 5 ustawy Pzp, zamawiający nie może udostępnić odpowiedzi na pytania do treści SWZ prowadzących do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, dopóki to ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie zostanie opublikowane (a przynajmniej przez 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania ogłoszenia o zmianie, jeśli zamawiający chciałby skorzystać z tej możliwości).
 

Ważne

W praktyce do ustawowego terminu, w którym zamawiający musi udzielić odpowiedzi na pytania do treści SWZ (6 lub 4 dni w trybie pilnym), zamawiający powinien doliczyć od 2 do 5 dni na oczekiwanie opublikowania ogłoszenia o zmianie.


Dla zamawiającego, który nie działa w trybie pilnym, oznacza to konieczność przygotowania odpowiedzi na pytania odpowiednio od 8 do 11 dni przed upływem terminu składania ofert, a gdyby nie zdążył we wskazanym terminie przekazać ogłoszenia o zmianie do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, będzie zmuszony z ostrożności przedłużyć termin składania ofert.

Dwa warianty

Jakie rozwiązania ma zamawiający w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku, w którym zmiana treści SWZ będzie prowadziła do zmiany ogłoszenia o zamówieniu? Zamawiający może rozważyć następujące scenariusze:
Zamawiający czeka na publikację ogłoszenia o zmianie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Wadą takiego rozwiązania jest czasochłonność, ponieważ zamawiający powinien zakładać maksymalny termin 5 dni na publikację ogłoszenia o zmianie w Dz. U. UE. Kolejność czynności byłaby następująca:

 • zamawiający przekazuje ogłoszenie o zmianie do publikacji w Dz. U. UE.;
 • w terminie od 2 do 5 dni, ogłoszenie o zmianie zostaje opublikowane w Dz. U. UE.;
 • zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszcza ogłoszenie o zmianie opublikowane w Dz. U. UE. i odpowiedzi na pytania do treści SWZ, które spowodowały konieczność zmiany ogłoszenia o zamówienia.
   

Ważne

Zamawiający musi tak obliczyć czas przekazania ogłoszenia o zmianie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, aby powyższy komplet dokumentów został udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania na 6 dni (4 dni – pilna potrzeba udzielenia zamówienia) przed upływem terminu składania ofert.


Rozwiązanie to w praktyce, z uwagi na napięte harmonogramy prowadzenia postępowań, może być trudne do zastosowania. Czas na publikację ogłoszenia o zmianie – do 5 dni – to w praktyce może być cały tydzień roboczy.

Zamawiający czeka 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji UE otrzymania ogłoszenia o zmianie.

Ustawodawca dał zamawiającym możliwość opublikowania na stronie internetowej prowadzonego po...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy