Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kontrola Prezesa UZP

18 września 2018

NR 166 (Wrzesień 2018)

Prawidłowa wartość szacunkowa

0 21

Kontroli doraźnej następczej przeprowadzonej przez Prezesa UZP (sygn. akt: UZP/DKUE/KD/4/2017) poddano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem była przebudowa kilku odcinków ulic i dróg wraz ze skrzyżowaniami w miejscowości CB. Zadanie o wartości ponad 3,3 mln zł, ze środków pochodzących z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, realizowano w ramach systemu „zaprojektuj i wybuduj”.

Po przeprowadzeniu kontroli przedmiotowego postępowania (na podstawie art. 161 ust. 1 w zw. z art. 165 ust. 1 Pzp) Prezes Urzędu Zamówień Publicznych na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 Pzp, zarzucił zamawiającemu: 
naruszenie art. 29 ust. 3a w zw. z art. 36 ust. 2 pkt 8a lit. a–c Pzp – przez wskazanie minimalnej liczby osób, które miały być zatrudnione na podstawie umowy o pracę, przy jednoczesnym zaniechaniu określenia sposobu dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz uprawnień w zakresie kontroli spełniania określonych wymagań;

 1. naruszenie art. 36 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów – przez brak wskazania w SIWZ dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, a tym samym wskazanie węższego zakresu dokumentów wymaganych od wykonawców zagranicznych niż od wykonawców z siedzibą lub miejscem zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. naruszenie art. 38 ust. 1 Pzp – przez niewypełnienie ciążącego na zamawiającym obowiązku udzielenia odpowiedzi na pytanie wykonawcy;
 3. naruszenie art. 38 ust. 4a pkt 1 Pzp – przez zaniechanie dokonania zmiany ogłoszenia o zamówieniu, w związku z dokonaną modyfikacją zapisów SIWZ w zakresie warunku dotyczącego wymaganego personelu;
 4. naruszenie art. 26 ust. 2 Pzp – przez nieuprawnione żądanie złożenia przez wykonawców zobowiązań podmiotów trzecich na wezwanie zamawiającego, zamiast wskazania konieczności ich przedłożenia wraz ze składaną ofertą;
 5. naruszenie art. 32 ust. 1 Pzp w zw. z § 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania – przez wpisanie w pkt 2.4 protokołu postępowania jako wartości zamówienia kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. zaniechanie podania prawidłowej wartości szacunkowej zamówienia.

Zatrudnienie na etat

Zamawiający w pkt III.1.1 ogłoszenia o kontrolowanym zamówieniu oraz w pkt 6.1.e SIWZ wskazał: Informacje dodatkowe zgodnie z treścią art. 29 ust. 3a Pzp: Zamawiający wymaga, aby wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę (na pełny etat) co najmniej 5 osób zatrudnionych przy wykonywaniu robót bitumicznych oraz 5 osób zatrudnionych przy wykonywaniu robót brukarskich – wykonawca składa oświadczenie. Oświadczenie to stanowi treść załącznika nr 5 do SIWZ, który wykonawcy składali wraz z ofertą. 
Ponadto zgodnie z treścią § 12 pkt 5 lit. h załącznika nr 8 do SIWZ (wzór umowy) zamawiający przewidział kary umowne za niedopełnienie obowiązku wynikającego z pkt 6.1.e SIWZ. W pkt 6.5 SIWZ zapisano z kolei, że dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w pkt 6.1 ppkt e będzie polegało na etapie ofertowania na złożeniu oświadczenia o spełnieniu wymogu zawartego w tym podpunkcie. Oświadczenie składane będzie pod rygorem odpowiedzialności karnej. Z dokumentacji postępowania nie wynika, by zamawiający określił sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz swoje uprawnienia w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w tym przepisie.
W opisanym stanie faktycznym interpretacja art. 29 ust. 3a Pzp, stanowiącego, że zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę – na podstawie umowy o pracę – osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 k.p., wymaga wykładni celowościowej. 

Ważne!

Wolą ustawodawcy było uregulowanie statusu pracownika w zamówieniach publicznych z uwzględnieniem aspektów społecznych, poprzez m.in. stworzenie zachęt do stosowania klauzul społecznych przez zamawiających oraz wprowadzenie obowiązku postawienia warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w przypadku zamówień na usługi i roboty budowlane w sytuacji, gdy spełnione są kryteria stosunku pracy określone w art. 22 § 1 k.p. Obowiązek określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę jest zatem wyrazem woli ustawodawcy zagwarantowania przestrzegania prawa pracy przy realizacji zamówień publicznych i zerwania z praktyką zawierania umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy jest to nieuzasadnione charakterem stosunku. 

Regulując brzmienie art. 29 ust. 3a Pzp, ustawodawca miał na celu zobligowanie zamawiających do dokonania oceny, czy przy realizacji konkretnego zamówienia publicznego na usługi lub roboty budowlane wykonanie określonych czynności będzie zawierało cechy stosunku pracy. Jeśli wystąpią te czynności, to na zamawiającym będzie spoczywał obowiązek określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Podstawę prawną do tego określenia stanowi art. 22 § 1 k.p. Zamawiający musi zawrzeć w opisie przedmiotu zamówienia wymóg zatrudnienia, a wykonawca lub podwykonawca mają obowiązek zatrudniać osoby wykonujące czynności objęte tym wymogiem.
Przedmiot zamówienia w tym przypadku stanowi zaprojektowanie oraz budowa bądź przebudowa nawierzchni drogowych, zatok autobusowych, dobudowa chodników, 
kanalizacji deszczowej odwadniającej, a ponadto likwidacja kolizji sieciowych oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji oraz uzgodnień, a także uzyskanie w razie ustalenia takiego obowiązku ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z wymaganiami Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). Z analizy dokumentacji technicznej wynika, że oznacza to m.in. roboty w zakresie branży drogowej, instalacyjnej, elektrycznej. 

Ważne!

Określone czynności w ramach poszczególnych branż stanowią wykonywanie pracy, o których mowa w art. 22 § 1 k.p., ponieważ są wykonywane na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Są to zatem czynności, które powinny być wskazane w opisie przedmiotu zamówienia jako wymagające zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Należy jednak podkreślić, że zamawiający zasadniczo nie zastępuje wykonawcy w określeniu sposobu realizacji świadczenia, zatem nie powinien on określać, jaka liczba osó...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
 • Cykl szkoleń online
 • Indywidualne konsultacje
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy