Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg

30 października 2018

NR 167 (Październik 2018)

Profesjonalizm wykonawców

0 107

W trakcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego często dochodzi do sporów pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, w których oceniane są ich zachowania (lub zaniechania) odnoszące się do obowiązków umownych, a także do obowiązków wynikających z przepisów prawa, względnie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Worzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów okręgowych formułowane są twierdzenia o konieczności uwzględnienia w procedurze udzielania zamówienia publicznego profesjonalizmu wykonawcy ubiegającego się o przedmiotowe zamówienie. Opierają się one na założeniu, że w postępowaniu biorą udział podmioty profesjonalne, wobec których z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą można stosować podwyższony miernik należytej staranności wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 355 § 2 k.c. należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności.

Analiza wybranego orzecznictwa pozwala sformułować wniosek, że profesjonalizm wykonawcy jest wytyczną wykorzystywaną w różnych aspektach związanych z procesem udzielania zamówień. 


Przykładowo w orzecznictwie wskazuje się, że profesjonalizm wykonawcy obejmuje m.in.:

  • identyfikację pojęć zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia;
  • udzielanie konkretnych i popartych możliwymi do zweryfikowania danymi wyjaśnień – w tym dotyczących wyliczenia ceny – w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego;
  • właściwą ocenę zakresu prac i ryzyka związanego z wykonaniem zamówienia w sytuacji niedookreślenia zakresu zamówienia w związku z przyjęciem ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego;
  • znajomość obowiązującego prawa oraz konsekwencji wynikających z niego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Test procesora

(Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 marca 2018 r.,  sygn. akt: KIO 499/18).

Przedmiotem zamówienia były sprzedaż i dostarczenie (dostawa do wskazanych lokalizacji łącznie z instalacją) fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego używania, wraz z niezbędną infrastrukturą i oprogramowaniem potrzebnym do zachowania funkcjonalności – 2602 sztuki komputerów stacjonarnych. Istota sporu pomiędzy stronami sprowadzała się do odmiennej interpretacji zapisu zawartego w SIWZ, rozdział I.4 „Specyfikacja pojedynczego komputera”, ppkt 10 – Wymagania dodatkowe: zaimplementowane w BIOS oprogramowanie diagnostyczne działające bez udziału systemu operacyjnego czy też jakichkolwiek dołączonych urządzeń na zewnątrz, czy wewnątrz komputera, umożliwiające otrzymanie informacji o (…); oprogramowanie diagnostyczne musi umożliwiać wykonanie testu pamięci RAM; wykonanie testu dysku twardego oraz procesora. 

Odwołujący w przedmiotowym postępowaniu wniósł najpierw odwołanie od treści SIWZ, wskazując, że sporne wymaganie uniemożliwia mu złożenie oferty, gdyż w oferowanych przez niego komputerach diagnostyka pozwalająca na otrzymanie informacji wymaganych w SIWZ jest zainstalowana na wydzielonej partycji dysku twardego, który jest wewnętrznym urządzeniem podłączonym fabrycznie do komputera. Odwołanie zostało oddalone przez KIO. Następnie odwołujący złożył ofertę w postępowaniu i wniósł odwołanie od jej odrzucenia, wskazując, że oferowane przez niego komputery spełniają wymaganie rozdziału I.4, ppkt 10, co wynika z przyjętej przez niego interpretacji SIWZ. Odwołujący wskazał, że zamawiający nie zdefiniował pojęcia „test procesora” w SIWZ. Dodał również, iż poprzednie odwołanie zostało wniesione w wyniku omyłki i przyjętej przez odwołującego błędnej interpretacji spornych zapisów SIWZ, o zaistnieniu której wykonawca zdał sobie sprawę podczas rozprawy w sprawie KIO 31/18. 

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła jednak: W postępowaniu przetargowym biorą udział podmioty profesjonalne, posiadające doświadczenie i wiedzę w zakresie przedmiotu zamówienia. W konsekwencji zamawiający ma prawo domniemywać, iż wykonawcy, decydujący się wziąć udział w przetargu, będą analizować dokumentację przetargową, posiadając odpowiednią wiedzę i doświadczenie, jakie przypisać można profesjonaliście działającemu w danej branży. 

Dalej wskazano w wyroku: Profesjonalne zachowanie wykonawcy oznacza również przyjęcie odpowiedzialności i konsekwencji za podejmowane przez siebie czynności i prezentowane stanowiska w trakcie postępowania przetargowego. Wykonawca winien zawsze wykazywać profesjonalizm, wiedzę i rzetelność, zaś chęć uzyskania zamówienia publicznego nie może prowadzić do wypaczenia i nadinterpretacji zapisów dokumentacji przetargowej. 

Oczywiste jest dla Izby, że postanowienia SIWZ niejednokrotnie zawierają szereg określeń budzących wątpliwości interpretacyjne. Ich interpretacja winna być jednak dokonywana zarówno z uwzględnieniem specyfiki zamówienia, wszystkich zapisów SIWZ, jak i profesjonalizmu podmiotów uczestniczących w przetargu.

Przyjęta w orzecznictwie zasada interpretacji niejasnych postanowień SIWZ na korzyść wykonawcy nie oznacza i nie może oznaczać otwarcia drogi wykonawcom do nadinterpretacji postanowień SIWZ i dążenia do uzyskania zamówienia „za wszelką cenę”. 

 

Ważne!

Zamawiający, przygotowując SIWZ, posługują się niejednokrotnie niezdefiniowanymi fachowymi określeniami, jakie funkcjonują w danej branży, przyjmując, iż profesjonalista działający na rynku zna ich znaczenie. Wykonawca zaś, mając wątpliwości interpretacyjne, ma możliwość złożenia do zamawiającego wniosku o wyjaśnienie ich znaczenia lub złożenia odwołania.

 

Szczegółowo w odniesieniu do zarzutów odwołania Izba wskazała m.in.:

Przyjęta przez odwołującego definicja testu procesora wskazana w treści odwołania nie może zostać uznana za prawidłową. Po pierwsze nie było przedmiotem sporu i nie budziło żadnych wątpliwości – ani odwołującego, ani jakiegokolwiek innego wykonawcy w trakcie postępowania przetargowego – rozumienie powyższego określenia. Składając pierwotne odwołania, odwołujący nie podniósł zarzutu niejasności zapisów SIWZ. Do zamawiającego nie zostały skierowane również żadne zapytania o wyjaśnienie znaczenia powyższego określenia. Po drugie odwołujący, jako profesjonalista, składając pierwotne odwołanie, winien zdawać sobie sprawę z tego, iż urządzenie firmy ma zaimplementowaną procedurę POST. Gdyby zatem w treści SIWZ sporne wymaganie dotyczące testu procesora należało rozumieć – jak chciał odwołujący odwołujący – jako wykonanie procedury POST przy uruchamianiu i restarcie komputera, to zbędne byłoby wnoszenie przez odwołującego pierwotnego odwołania i konsekwentne prezentowanie stanowiska, iż urządzenie nie spełnia wymagań wskazanych w SIWZ. 

Po trzecie w przypadku braku zdefiniowania przez zamawiającego określonego pojęcia czy zwr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy