Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z orzecznictwa KIO

23 sierpnia 2018

NR 150 (Marzec 2017)

Równoważność udowodniona

0 130

W sytuacji gdy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały, wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania, lecz nie identyczny. Z tym poglądem odwołującego zgodziła się Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 
20 grudnia 2016 r., wydanym podczas rozprawy pod przewodnictwem Roberta Skrzeszewskiego (sygn. akt: KIO 2312/16). 

Zamawiający – wójt gminy H. – wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostawy pn. „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne pracowni informatycznych w placówkach oświatowych gminy”. Zamawiający w dniu 2 grudnia 2016 r. poinformował o wyniku postępowania, w tym o odrzuceniu oferty złożonej przez spółkę S., jako nieodpowiadającej treści SIWZ. Uzasadniając odrzucenie oferty, zamawiający podał, iż S. – jedyna z sześciu firm startujących w przetargu – zaproponowała pakiet Libre Office PL Support o znacząco niższej wartości od pozostałych ofert jako rozwiązanie równoważne dla zamawianego pakietu MS Office 2013 EDU. Tymczasem rozwiązanie to nie posiada podstawowych funkcjonalności zamawianego pakietu biurowego, takich jak obsługa poczty e-mail, kalendarz, organizer osobisty oraz aplikacja do projektowania publikacji.

Nie zgadzając się z rozstrzygnięciem przetargu, spółka S. wniosła w dniu 7 grudnia 2016 r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zarzucając zamawiającemu naruszenie:

  • art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp – z uwagi na niezasadne odrzucenie oferty odwołującego;
  • art. 91 ust. 1 Pzp w zw. z jej art. 7 ust. 3 – przez zaniechanie wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej;
  • art. 29 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 Pzp – przez przeprowadzenie postępowania w sposób niezapewniający uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w tym w szczególności przez odrzucenie oferty odwołującego jako niezgodnej z SIWZ mimo braku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia parametrów i kryteriów równoważności.

Wskazując na powyższe naruszenia, odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu unieważnienia czynności polegającej na odrzuceniu oferty S., unieważnienie czynności wyboru oferty F. jako oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenia czynności badania i oceny oferty odwołującego jako niepodlegającej odrzuceniu i wyboru tej oferty jako najkorzystniejszej.

Zdaniem odwołującego zamawiający odrzucił jego ofertę bez jakichkolwiek podstaw, tak faktycznych, jak i prawnych, a tym samym naruszył wskazane w petitum odwołania przepisy ustawy Pzp, co miało oczywisty wpływ na wynik postępowania. Wskazał, że naruszenie to nastąpiło w sytuacji, gdy z treści oferty jednoznacznie wynika, że jest zgodna z zapisami SIWZ, w tym również co do zaoferowanego równoważnego pakietu biurowego Libre Office PL Support. Odwołujący zwrócił uwagę, że niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, pozwalająca na jej odrzucenie, musi mieć charakter nieusuwalny i dotyczyć niezgodności zobowiązania określonego w specyfikacji oraz zobowiązania proponowanego w ofercie. Odrzucenie oferty na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp może nastąpić tylko wówczas, gdy niezgodność treści oferty z treścią SIWZ jest niewątpliwa.

Odwołujący zarzucił, że zamawiający nie może wywodzić negatywnych dla wykonawcy skutków prawnych w postaci odrzucenia jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, jeżeli SIWZ nie zawierała wyraźnych i jednoznacznych wymagań dotyczących treści oferty. Powołał się na przepis art. 29 ust. 2 Pzp, który stanowi, iż przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję, w którego znaczenie wpisuje się nie tylko podanie bezpośrednio nazwy konkretnego przedmiotu dostawy, ale także pośrednio – przez taki dobór parametrów zamawianych dostaw, z którego ewidentnie wynika, że spełnić go może określony wykonawca czy wyrób.

Opis identyfikujący wyrób

Wykonawca zauważył, że ust. 3 przywoływanego art. 29 Pzp dopuszcza – w zależności od specyfiki zamówienia – opis identyfikujący wyrób czy producenta, w szczególności jeżeli ma to znaczenie jedynie przykładowe, natomiast wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że zgodnie z tym przepisem w odniesieniu do urządzeń wskazanych z nazwy zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych, tj. o jakości nie gorszej niż opisana w SIWZ. Wskazał też, że zamawiający szerszego opisu oceny oferty równoważnej nie przedstawił, a ograniczył się jedynie do wskazania, że jeżeli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych) identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji.

Ważne!

Jako równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Tymczasem zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.

Według odwołującego ze stanowiska zamawiającego wynika, że wyrób równoważny nie musi być identyczny z opisanym w SIWZ. Powinien natomiast zapewniać zakładane funkcjonalności użytkowe potwierdzające w pełni przydatność wyrobu do zamierzonego stosowania i poziom ich jakości. Jakich funkcjonalności zamawiający oczekiwał jednak, nie sposób dowiedzieć się z dokumentacji przetargowej. Oferent zarzucił, że z treści SIWZ wynika, iż zamawiający przygotował opis przed...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy